web analytics
НАЦИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИТНИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ (НОМА), Е СЪЗДАДЕНA КАТО НЕЗАВИСИМА, ДОБРОВОЛНА, НЕПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 1999Г.

Основните цели на сдружението са :

Да разяснява и пропагандира основните принципи, техническо и правно регулиране на дейността на митническите агенти в България.

Да внася в компетентните държавни органи предложения за промени и усъвършенстване на нормативната уредба, уреждаща митническия режим, за създаване по съответният ред на правила, защитаващи митническите агенти и потребителите на митнически услуги в България.

Да съдейства за регулиране на професионалните и колегиални отношения между митническите агенти – членовете на сдружението, за утвърждаване доброто име на сдружението и неговите членове.

Да съдейства за повишаване на професионалната квалификация на своите членове.

Да съдейства за създаването на информационна среда по проблемите на митническия режим.

Сдружението осъществява своите цели, като:

Взаимодейства с Агенция „Митници“ и другите компетентни държавни органи, обществени организации и други сдружения с нестопанска цел;

Изразява становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в областта на митническия режим в страната;

Подготвя, издава и разпространява безплатно печатни, аудио и видео материали за подобряване и усъвършенстване на митническия режим, участва със свои представители в обществени дебати по тези проблеми;

Събира и поддържа информационни фондове, организира ползването на български и чуждестранни информационни източници;

Привлича експерти и популяризира дейността на организацията и членовете си;

Съдейства за установяване на контакти и сътрудничество със сродни и чуждестранни организации.

Дейността на сдружението се осъществява на основата на действащото законодателство, устава на организацията и решенията Общото събрание.

Социални мрежи