web analytics
Новини
20.03.2020

Покана за свикване на Общо събрание на НОМА

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ
„НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИТНИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ”
(НОМА)

Уважаеми колеги,

На основание чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от Устава на НОМА и Решение на Управителния съвет на организацията и по инициатива на последния, Ви каня да участвате на заседание на Общото събрание на членовете на НОМА, което ще се проведе на 08.04.2020 г. от 17:00 часа.  Поради въведеното извънредно положение в страната като превенция за разпространение на вируса COVID-19 Общото събрание ще се проведе дистанционно посредством видео конферентна връзка

Дневен ред:

  1. Приемане на отчета Управителния съвет за дейността на НОМА за 2019 г.
  2. Приемане на бюджет на НОМА за 2020 г.
  3. Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2019 г.
  4. Разни.

Съгласно чл. 10, ал. 2 от Устава на сдружението, членовете се представляват от законните им представители или упълномощени с писмено пълномощно лица. Моля да използвате приложения към поканата Образец на пълномощно.

Пълномощно НОМА ОС

Съобразно нормата на чл. 28, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно.

С уважение,
доц. д-р Момчил Антов
председател на УС
НОМА