web analytics
Новини
26.11.2014

Становище на НОМА относно потенциално сливане на Агенция „Митници“ в НАП

 

На 25.11.2014г. в деловодството на Министерски Съвет и Министерство на Финансите, беше депозирано писмо – становище на НОМА и НСБС, относно потенциалното сливане на Агенция „Митници“ в НАП.

НОМА публикува пълният текст на писмото:

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

MИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 ОТНОСНО:Намерение за обединяване през 2015 г. на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“

 

Уважаеми г-н Министър-председател,

Уважаеми г-н Министър на финансите,

Националната организация на митническите агенти (НОМА) е създадена през месец май 1999 г. като независима, доброволна, неполитическа организация с нестопанска цел. Едни от основните цели на сдружението са да разяснява и пропагандира основните принципи, техническото и правно регулиране на дейността на митническите агенти в България и да предоставя на компетентните държавни органи предложения за промени и усъвършенстване на нормативната уредба, уреждаща митническия режим, с оглед защита на интересите на митническите агенти и потребителите на митнически услуги в България.

Националното сдружение на българските спедитори (НСБС), Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика е национално представителна браншова организация, създадена през 1992 г., която представлява интересите на транспортно-спедиторския и логистичен бранш в страната. За периода от своето създаване сдружението израсна като социално отговорна професионална организация, чиято основна цел е устойчивото развитие на спедиторския бранш, за което от особена важност е наличието на ясна митническа политика и компетентна митническата администрация.

Повод да се обърнем към Вас е разпространяваната в медийното пространство в последно време информация за предстоящо обединяване на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници”.

На първо място бихме желали да си изясним дали действително се предвижда реализирането на подобна инициатива, с какви аргументи и в какви срокове. Считаме за недопустимо толкова сериозни промени да се предприемат прибързано и без въпросът да бъде поставен на широка обществена дискусия, в която да участват и заинтересованите браншови организации, каквито са НОМА и НСБС. На този етап бихме искали да изразим сериозното безпокойство на членовете на нашите организации от негативните последици, които биха настъпили при реализирането на подобен проект, както за браншовете, които представляваме, така и за самите администрации, а от там и за държавата.

На база на информация, предоставена ни от наши партньори от други държави-членки на ЕС, в които подобни идеи са обсъждани или развивани в една или друга посока, ще си позволим да споделим някои от основните рискове и проблеми, които биха възникнали.

-Дестабилизиране на администрацията, което ще се отрази силно негативно най-вече върху изпълнението на чисто митническите функции и задачи при митническата обработка на стоките, както на границата, така и във вътрешните митнически учреждения.

-Несъгласуваност на нормативни и административни правила, което ще доведе не само до забавяне или блокиране на търговските потоци, но и до правна несигурност и проблеми в правоприлагането.

-Нарушаване на общия бизнес климат в страната, тъй като освен функцията по събиране на приходи, митниците изпълняват и други функции, например икономическа, реализирана чрез прилагане на митническите икономически режими.

-Увеличаване на контрабандата и нарастване на сивия и черния сектор в икономиката на страната. Например, в близка на нас държава  – Румъния, този експеримент се оказва абсолютно неуспешен и финансово пагубен, поради което там се подготвят обратни процеси. Според изнесена статистика, укриването на данъци в Румъния след промените възлиза на 22 млрд. евро, което е 16.2% от БВП на страната или почти двойно повече спрямо 2000 г. – 9.1% , когато двете приходни агенции са разделени.

-Редуциране на приходите от мита, акцизи и ДДС при вноса на стоки от трети страни, поради намаляване на обемите на легалната търговия, на която се ограничава възможността за конкурентноспособност на пазара.

-Нарастване на риска за легалния бизнес в страната, породено от структурни и кадрови аномалии, които обикновено съпътстват един такъв процес.

-Блокиране на ключови митнически информационни системи, без които нашата дейност е практически невъзможна.

-Ограничаване ефективността при изпълняване на редица нефискални, но присъщи за митническата дейност функции и задачи, като контрол по забрани и ограничения, защита правата върху интелектуалната собственост, опазване живота и здравето на хората, борба с нелегалния наркотрафик, борба с нелегалния трафик на оръжия, боеприпаси и стоки с възможна двойна употреба, и много други.

-Не на последно място по важност, евентуални пречки и затруднения при прилагането на територията на страната на новия митнически кодекс, който ще влезе в сила за всички държави-членки на ЕС през 2016 г.

Във връзка с посоченото считаме, че без предварителна задълбочена концепция и ясна оценка на въздействието такъв тип реформа би претърпяла скъпо струващ провал, който България едва ли би могла да си позволи.

Българският бизнес е готов да подкрепи всякаква реформа в областта на администрацията и в частност на митниците стига тя да е разумна. Нашите организации разполагат с експерти в областта на митническата политика и сме готови да участваме в бъдещ диалог за подобряване на функционирането на администрацията. В момента взаимодействието „бизнес – митници” има необходимост от подобряване, но считаме, че вместо да бъде загубено ценно време и ресурси за обединяване на двете приходни агенции, далеч по-продуктивно и безрисково е да се фокусират усилията в дейности като осъвременяване и подобряване  на законодателната и административна уредба, разрастване на  информационната и комуникационна обезпеченост, повишаване на квалификацията, облекчаването на множество процедури и други подобни.

Предвид изложеното, най-настоятелно молим за организирането във възможно най-кратък срок на среща, на която да обсъдим и развием повдигнатите от нас въпроси и проблеми.

 

 

 

гр. София,                                                                            Емил Дандолов

 

19.11.2014 г.                                                             (Председател УС на НОМА)

 

                                                                                              Борил Иванов

 

                                                                                   (Председател УС на НСБС)

 

 Писмо относно потенциалното сливане на Агенция „Митници“ в НАП