web analytics

Условия за членство

Членове на сдружението могат да бъдат само български юридически и дееспособни физически лица, които по занятие извършват дейност като митнически агенти, приемат целите и устава на сдружението и плащат членски внос.

Нови членове се приемат от Управителният съвет на сдружението въз основа на писмена молба, с изрично заявление, че приемат целите на сдружението, съгласни са да работят за тяхното постигане и приемат разпоредбите на устава. Заедно със заявлението, кандидатите трябва да представят и препоръка от най-малко двама членове на сдружението.

Социални мрежи