web analytics
Новини
31.07.2014

DSC_0062

Въз основа на Решение на Управителния съвет на НОМА от 19.05.2014 г., днес, се проведе Общото събрание на членовете на НОМА, като бяха взети следните решения:

 - Промяна в седалището и адреса на управление на Сдружението от с. Казичене, ул. „Трети март” № 1 на София 1336, ул. Андрей Германов № 11;

- Приемане на отчета Управителния съвет за дейността на НОМА за 2013 г.;

- Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет за посочения период;

- Определяне на размера и срока за внасяне на годишния членски внос;

- Приемане на промени в Устава на Сдружението;

- Приемане на Общи условия за митническо представителство.