web analytics

27.06.2019

ICS2 - нова митническа информационна система на ЕС


ЕС започва поетапно внедряване на нова митническа информационна система (Import Control System 2 - ICS2), която ще обхваща предварителното подаване на данни за сигурност и безопасност при въвеждане на стоки на митническата територия на Съюза. Тя ще засегне всички икономически оператори и се предвижда внедряването й да започне на 15.03.2021 г. и да приключи на 01.03.2024 г. Първоначално обхватът на системата ще е по отношение на експресните и пощенски пратки, предназначени да влязат на митническата територия на Съюза по въздух и последователно ще се включват и останалите видове транспорт. Повече информация може да намерите на страницата на DG TAXUD Import Control System 2 - ICS2

12345...
От 01 юли у нас ще се прилага отложено начисляване на ДДС при внос на стоки
27.06.2019

От 01 юли у нас ще се прилага отложено начисляване на ДДС при внос на стоки

С глава 20а от ЗДДС, която е в сила от 1.07.2019 г., беше предоставена възможност за отложено начисляване на ДДС при внос на стоки, изрично изброени в приложение 3 към ЗДДС. В тази връзка с новия чл. 49а ППЗДДС (в сила от 01.07.2019 г.) се пояснява редът за ползване на този специфичен режим. Контролът относно спазването на изискванията за прилагане на този режим е възложен на митническите органи. Пояснено е, че съставеният протокол, с който се начислява ДДС, както и информация за митническата декларация, във връзка с която е начислен ДДС се посочват в Дневника за продажбите. Вносителят може да упражни право на данъчен кредит в срока по чл. 72 от ЗДДС чрез отразяване на протокола и митническия документ за внос в Дневника за покупки.

Съгл. чл.211, Параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО(Директива за ДДС) държавите-членки в случай на внос на стоки от данъчнозадължени лица или определени категории такива, или от лица — платци на ДДС, могат да си начислят дължимия данък в Справката декларация по ДДС, като не са задължени да внесат данъка ефективно в съответното митническо учреждение.

Във тази връзка в ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г. със Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане  се правят изменения и допълнения в Закона за данъка върху добавената стойност .Добавена е нова ал.5 към чл.57, която гласи, че начисляването на данъка при внос по чл. 16 може да се извърши от вносителя, ако отговаря на условията на чл. 167а.

Внос по чл.167а може да се прилага от лице, което към датата на вноса отговаря едновременно на следните условия:
1. извършва внос на стоки, посочени в приложение № 3;
2. всяка стока, декларирана в митническия документ за внос, е с митническа стойност, равна на или по-голяма от 50 000 лв.;
3. регистрирано е на основание чл. 96, 97 или чл. 100, ал. 1 не по-малко от 6 месеца преди извършване на вноса;
4. няма изискуеми и неизплатени публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите.

Отложеното начисляване на ДДС влиза в сила от 01.07.2019 г.

Вносителят декларира в подадения митнически документ за внос, че ще прилага отложено начисляване на данък при внос и е задължен да:
– издаде протокол по чл. 117, ал. 2 от закона в 15-дневен срок, считано от датата на възникване на данъчното събитие по чл. 54 от закона, в който посочва данъка на отделен ред;
– включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 116 за този данъчен период;
– посочи митническият документ за внос и протокола по чл.117 в дневника за продажбите по чл. 113 за съответния данъчен период;

Условието за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит е вносителят да притежава митнически документ за внос, в който лицето е посочено като вносител, и е спазило изискванията на чл. 57, ал. 6 – в случаите по чл. 57, ал. 5.

—————
Приложение № 3 към чл. 167а от ЗДДС

Глава 25 – Сол; сяра; пръст и камъни; гипс, вар и цимент
Глава 26 – Руди, шлаки и пепели
Глава 28 – Неорганични химични продукти; неорганични или органични съединения на благородни метали, на радиоактивни елементи, на редкоземни метали или на изотопи
Глава 29 – Органични химични продукти
Глава 72 – Чугун, желязо и стомана
Глава 73 – Изделия от чугун, желязо или стомана
Глава 74 – Мед и изделия от мед
Глава 75 – Никел и изделия от никел
Глава 76 – Алуминий и изделия от алуминий
Глава 78 – Олово и изделия от олово
Глава 79 – Цинк и изделия от цинк
Глава 80 – Калай и изделия от калай

http://Info.Mitnica.com

Проучване за бъдещето на митниците в ЕС
29.04.2019

Проучване за бъдещето на митниците в ЕС

Европейската комисия иска да чуе мнението на хората със задълбочени познания за митниците в Европейския съюз. Като част от своя „предвидим процес“, който обединява политиците и заинтересованите страни, обмислящи бъдещето на митниците в ЕС, Европейската комисия отправя покана за споделяне на вашите виждания посредством организирането на „Проучване за бъдещето на митниците в ЕС“.

Това проучване отнема около 30-40 минути и ще продължи до 5 май 2019 г. в полунощ.
Участниците ще получат обобщен доклад за резултатите.

Въпроси относно проучването или процеса на прогнозиране, може да отправяте на e-mail: JRC-FORESIGHT@ec.europa.eu

Връзка към проучването

 

Повече информация за проекта в блога на EU Policy Lab

Проучването се провежда на платформата „Millenium Project“, който е сигурен и спазва изискванията за поверителност. За да влезете в него, трябва да въведете вашия е-мейл адрес на първия екран и натиснете „да“, когато системата ви попита дали искате да създадете нов потребител.
При първото влизане ще бъдете попитани за вашето име, държава и сектор на дейност. Ако не желаете да разкриете истинското си име, можете да използвате псевдоним в полето “име”. Моля, обърнете внимание, че отговорите остават анонимни, освен ако не сте посочили друго.

http://Info.Mitnica.com

Проблеми при приложението на опростената процедура “Вписване в отчетността на декларатора” при износ
19.04.2019

Проблеми при приложението на опростената процедура “Вписване в отчетността на декларатора” при износ

На 17.04.2019 г. по инициатива на НОМА се проведе работна среща с г-жа Розалия Димитрова, директор дирекция „Митническа дейност и методология“ в ЦМУ относно изтичащите в края на м. април 2019 г. разрешения за използване на опростена процедура „Вписване в отчетността на декларатора“ (ВОД) при износ на стоки и свързаната с това необходимост от подаване на стандартни митнически декларации. Поводът за тази среща са притесненията на голяма част от членовете на НОМА относно възможността на митническата администрация физически да провери и обработи потенциално увеличения брой ЕАД. По данни на НОМА става дума за допълнително между 300 и 400 ЕАД за износ на ден на МБ Летище София, а на МБ София-Запад и МБ София-Изток още около 100-150 ЕАД на ден.

Основната причина, поради която разрешаването на тази опростена процедура се затруднява е невъзможността за изпълнение на изискванията на чл. 150, параграф 4, т. а от Делегирания регламент на Комисията (EC) 2015/2446, а именно икономическите оператори да са освободени от задължението за подаване на предварителна декларация за заминаване. Такова освобождаване е визирано в чл. 263, параграф 2 от Регламент (ЕС) №952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза, като в чл. 245 от Делегирания регламент на Комисията (EC) 2015/2446 са посочени и стоките, за които подобно освобождаване е приложимо.

В хода на разговорите и с оглед на създалата се ситуация се очертаха два възможни варианта за оформяне на износите от 01 май 2019 г.:

Вариант 1. Подаване на стандартна ЕАД за износ с пълен набор от данни и разрешаване вдигането на стоките след нейната обработка от страна на митнически служител (деклариране по нормална процедура). При този вариант според НОМА ще възникнат съществени затруднения при обработките на износите именно поради недостатъчните ресурси (времеви, човешки, технически и финансови), с които разполагат икономическите оператори и митническата администрация;

Вариант 2. За пратки, съдържащи стоки с нетърговски характер или пратки, чиято стойност не надвишава 1000 EUR или тяхната равностойност в друга валута и с общо тегло не повече от 1000 кг. е допустимо оформяне на износ посредством подаване на Обобщена декларация за напускане (ОДН) към изходното митническо учреждение (чл. 271 от Регламент №952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза). Това обаче би било възможно само при положение, че изходното митническо учреждение е в структурата на Агенция „Митници“. При този вариант остава отворен и въпросът дали данъчните органи ще признават подадената ОДН като доказателство за осъществен износ. В тази връзка НОМА ще отправи официално запитване до НАП с цел изясняване на възможността за приложение на този вариант.

Представителите на Агенция „Митници“ обърнаха внимание и на факта, че в момента текат тестове на нова функционалност в МИСИ, която ще позволява прикачване по електронен път на всички необходими документи (търговски, транспортни или други) към износните митнически декларации. Подобно действие ще е възможно на етап „приета ЕАД“ с MRN при поискване от страна на митническите служители. Въпреки, че не бе фиксиран срок, в който тази функционалност ще е достъпна в реална среда, те изразиха надежда, че това ще стане до края на 2019 г.

Въпреки така очертаните възможни варианти за оформяне на износ, НОМА все още изразява своите притеснения относно времето, за което митническата администрация ще успее да обработи съответния обем декларации и пратки. Налице са предпоставки за забавяне на митническото оформяне при износ на стоки и нарушаване на всички транспортни графици на икономическите оператори. Според НОМА подобна организация на работа би затруднила най-вече въздушния транспорт и тя би коствала изключително много допълнителни финансови и човешки ресурси, както на икономическите оператори, така и на самата митническа администрация.

Анкета на НСБС за тол таксите
15.04.2019

Анкета на НСБС за тол таксите

Наскоро НОМА подкрепи общата позиция на българския спедиторски и транспортен бранш и на частните предприемачи относно тол таксите за използване на републиканската пътна мрежа, които ще се начисляват за товарни автомобили над 3,5 тона от 16 август 2019 г.

Основни акценти

1. При приемане на предложения от МРРБ сценарий разходът за пътни такси, респективно  себестойността на транспортната услуга, ще се увеличи в пъти, както и че тол таксите у нас ще са по-високи отколкото в западноевропейските страни.
2. Размерът на пътната такса за изминато разстояние в България да бъде определен в съотношение с БВП на глава от населението (вземайки за основа същото съотношение на стойностите във Федерална република Германия), което възлиза на 0,065 лв./км., вместо предложените от регионалното министерство от 0,13/0,104 до 0,78/0,629/0,472 в зависимост от класа на превозното средство.
3. Платената пътна мрежа трябва да обхване само магистралите и отсечките от първокласните пътища, които са част от основните транзитни коридори на страната. Европейската практика показва, че в платената пътна мрежа се включват магистралите и високоскоростните пътища и по-рядко пътищата от клас 1, но не и второкласни и третокласни пътища. По този начин ще се намали финансовата тежест от въвеждането на тол таксите за вътрешния автомобилен транспорт и нейното отражение върху цените на автобусните превози и превозваните стоки.

Попълвайки приложената по-долу онлайн анкета с 3 въпроса ще помогнете за установяването на нагласата на транспортния сектор, производителите, търговците и крайните потребители относно размера и обхвата на тол таксите:

НСБС БЛИЦ АНКЕТА

UK temporary tariff and customs arrangements in case of a no-deal Brexit
09.04.2019

UK temporary tariff and customs arrangements in case of a no-deal Brexit

Dear Members,

Following a meeting with the UK Permanent Representation on the UK’s temporary tariff and customs arrangements in case of a no-deal Brexit, we would like to share with you a summary of the main measures the UK would take in this area in case it leaves the EU without a deal:

Tariff Regime:

In case of a no deal Brexit, the UK will keep the current EU tariff schedule. Regarding applied tariffs, however, it will temporarily reduce most tariffs to zero to avoid sudden price hikes for consumers and businesses. These tariffs set out in a document published on 13 March will remain in force for a 12-month period. A review will take place after six months to help prepare a more permanent regime for the period after.

Exceptions can be grouped in four categories:

1. Sensitive agricultural products: TRQs will grant tariff-free imports for a limited amount of goods. Beyond these TRQs, tariffs matching current EU levels will apply to protect UK agricultural producers from sudden price decreases that might put them out of business. In particularly sensitive areas (e.g. lamb meat), no TRQs will apply.

2. Trade remedy measures: The UK will maintain all EU trade remedy measures with relevance to UK business. This is the case for 45 out of 110 EU measures.

3. Tariff lines important to certain developing countries (e.g. under GSP, EPAs): to prevent shocks in sensitive sectors in fragile developing countries, changes in the tariffs applying to these countries will be avoided.

4. Some classes of finished automobiles: as this is a sensitive sector, tariffs will apply in some cases; car parts from the EU and possibly other markets will continue to benefit from tariff-free access to the UK.

In case of unforeseen injury to specific sectors or subsectors of the UK economy, there will be an adjustment mechanism in place during the 12-months period.

As this high level of liberalisation may be problematic in the medium term and especially for the UK’s future trade negotiations, it can be expected that the UK’s applied tariffs move closer to the EU’S applied rate after the initial 12-months period. In low tariff areas, the UK may remain more liberal than the EU, however.

Northern Ireland:

The aim here is to avoid any new checks at the Irish border. For this purpose, checks will not apply to goods moving from the Republic of Ireland to Northern Ireland. Products rerouted through Ireland would need to be checked, however, although enforcement is difficult here, in practice. High risk food and feed from Third countries entering Northern Ireland through the Republic of Ireland that have not been cleared in the EU yet, will need to enter through the Belfast airport checkpoint to undergo the necessary checks. British officials believe that the exceptions for Northern Ireland are in line with WTO rules as they are strictly temporary and apply to an exceptional case as without them, a long-term peace project would be put at risk.

Value-Added Tax (VAT):

In case of a no-deal Brexit, the UK will leave the EU VAT regime without any transition. Businesses exporting to the UK will need to pay VAT. This includes exporters from the Republic of Ireland as Norther Irish businesses would otherwise face an undue competitive disadvantage towards their Southern neighbours – tariffs and VAT will apply on their exports to the Republic, after all. To keep the burden as low as possible and allow businesses to adapt, registered companies will temporarily be able to pay VAT online on a quarterly basis.

Temporary import-facilitating measures (Transitional Simplified Procedures – TSP):

These would be in place for at least the first six months after a no-deal Brexit. They will be reviewed on an ongoing basis and can be prolonged if necessary. The UK is willing to consider all kinds of possible facilitations and remains open to suggestions.

Agriculture Tariff-Rate Quotas (TRQs) at WTO:

The EU and the UK are still in agreement on the way to proceed with TRQ splitting (apportionment according to recent historical averages). 22 countries have sent letters of interest to the proposal of EU and UK on splitting the EU TRQs. The EU and UK want to process these objections as soon as possible. It is unlikely that negotiations can be finalised by Brexit day but they can be applied anyway.

State of play on legislative process:

1) Customs bill: has been passed into law. Secondary legislation is now awaiting entry into force. As regards concerns linked to the use of different language between the EU’s Union Customs Code and the UK Customs Bill, the UK has checked the draft language with several of its major trading partners to avoid confusion.

2) Trade bill: The draft trade bill is still subject to approval, and is currently awaiting a possible ‘customs union’ amendment. It also includes provisions on setting up a trade remedy authority (for trade defence).

BusinessEurope

НОМА подкрепи общата позиция на българския спедиторски и транспортен бранш относно ТОЛ системата
08.04.2019

НОМА подкрепи общата позиция на българския спедиторски и транспортен бранш относно ТОЛ системата

1. Национално сдружение на българските спедитори (НСБС)

2. Национална организация на митническите агенти (НОМА)

3. Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ)

излизат с обща позиция за тол таксите, които ще се начисляват за използване на републиканската пътна мрежа с въвеждането на тол системата за товарни автомобили над 3,5 тона от 16 август 2019 г., отчитайки:

- правилата за пътните такси в ЕС, обвързващи събираните суми за ползване на пътната мрежа от превозните средства с разстоянията, които изминават по пътищата, с цел по-справедливо таксуване съгласно принципа „който натоварва повече – плаща повече“;

- декларацията на МРРБ, че при изработването на тарифите ще се води от политиката цените да са такива, че да не водят до поскъпване на основните продукти от потребителската кошница;

- оптимистичните твърдения на Световната банка за слабото влияние на новата тол тарифа върху цената на основни хранителни продукти от потребителската кошница;

- факта, че високите стойности на тол таксите ще се отразят негативно на приходите от транзитния трафик, който се формира предимно от турските превозвачи, чиято алтернатива се явява интермодалният транспорт и маршрутите през Гърция и Северна Македония;

- експертния анализ за влиянието на тол таксите върху цената на транспортната услуга, която трябва да бъде поета от крайния потребител.

ТРАНСПОРТНИЯТ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ ИЗЛИЗА СЪС СЛЕДНАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:

1. Настояваме платената пътна мрежа да обхване само магистралите и отсечките от първокласните пътища, които са част от основните транзитни коридори на страната. По този начин ще се намали финансовата тежест от въвеждането на тол таксите за вътрешния автомобилен транспорт и нейното отражение върху цените на автобусните превози и превозваните стоки. Следва да се има предвид, че извършването на превоз на пътници от общинските и областните транспортни схеми са на загуба, като същите не се дотират или компенсират от общините и държавата, т.е. те изпълняват социална функция. Освен това европейската практика показва, че в платената пътна мрежа се включват магистралите и високоскоростните пътища и по-рядко пътищата от клас 1, но не и второкласни и третокласни пътища.

2. Предложеният размер на пътните такси за превозните средства над 12 т. е крайно неприемлив за вътрешните превози. Съгласно ценовото сравнение на европейските тол такси, равнищата им за товарните автомобили над 12 т. от екологична категория EURO III-IV в България са 3 до 5 пъти по-високи от таксите в Полша и техният размер е над средното ниво за страните в ЕС. В сравнителната таблица с размера на европейските тол такси е включена Швейцария, страната с максимални стойности, което изкривява некоректно сравнителните стойности за ЕС. Действителният анализ показва, че ако Швейцария бъде изключена от ценовото сравнение, България ще бъде с максимален размер и значително над средните нива за някои категории.

3. При положение, че предложените пътни такси бъдат приети, ще има повишаване на себестойността на транспортните услуги в страната с около 50%, тъй като масово за вътрешни превози се ползват товарни автомобили над 12 т, над 3 оси и от екологична категория EURO III-IV или по-ниска.

4. Към настоящия момент за товарен автомобил над 12 тона, с повече от 4 оси и емисионен клас EURO III–IV годишната винетна такса възлиза на 1340 лв. При влизане в сила на предложените от държавата ставки, същият тип товарен автомобил ще може да измине по автомагистрала и първокласен път за горепосочената годишна сума разстоянието от едва 1705 км. Това означава, че при приемане на предложения от МРРБ сценарий, разходът за пътни такси ще се увеличи повече от 50 пъти, а себестойността на транспортната услуга с най-често използваните 40-тонни товарни автомобили ще поскъпне с около 50%.

5. Считаме, че не трябва да има диференциране на таксите за ползване на пътната инфраструкгура в зависимост от класа на емисии EURO на превозните средства. Повечето превозни средства, извършващи вътрешните превози в България, са с екологичност на двигателя EURO 0 до 3, за което те вече заплащат по- високи данъци. В случай че бъдат натоварени и с по-високи инфраструктурни такси, ще бъде постигнат обратен ефект – тези превозвачи няма да обновят своя автопарк, защото няма да им останат средства за инвестиране в по-екологични автомобили.

Чл. 7ж на Директива № 99/62 позволява дерогация от изискването за променливост на таксата за инфраструктура според класа на емисии EURO на превозното средство, ако “(iii) това би довело до отклоняването на превозните средства, причиняващи най-голямо замърсяване, с отрицателно въздействие върху безопасността по пътищата и общественото здраве“.

Въз основа на гореизложените факти апелираме размерът на пътната такса за изминато разстояние в България да бъде определен в съотношение с БВП на глава от населението (вземайки за основа същото съотношение на стойностите във Федерална република Германия), като по-конкретно тол таксите в България да възлизат средно на 0,065 лв./км за различните категории товарни превозни средства и пътища.

София, Април 2019

Лога на транспортните и подкрепящи бизнес организации

Предстоящи промени за работа с МИСИ
05.04.2019

Предстоящи промени за работа с МИСИ

На 03.04.2019 г. в сградата на Централното митническо управление на Агенция „Митници” се проведе среща във връзка с предстояща актуализация на профилите на икономическите оператори за работа с Митническата информационна система за изнасяне (МИСИ). От страна на Националната организация на митническите агенти (НОМА) на срещата участваха Емил Дандолов, член на УС и Цветелин Иванов, началник отдел “Митническо оформяне” в Гебрюдер Вайс ЕООД.

На 08.05.2019 г. влиза в сила интеграцията на МИСИ и Системата за управление на идентичностите и достъпа (СУИД – BCA IAM), като това няма да засегне съществено дейността на икономическите оператори (ИО). В системата ще бъдат запазени всички съществуващи профили, ще се запазят и всички делегирани митнически представителства на ИО. Посредством интеграцията на двете системи ще се извършва проверка дали профилите на митническите представители имат делегирани съответните права за работа с МИСИ. От Агенция „Митници“ съветват, когато ИО има проблем, свързан с интеграцията, най-бързо ще му бъде обърнато внимание, ако той е регистриран потребител на „Сървис деск“, към който трябва да бъде изпратено съобщение със заглавие „ИНТЕГРАЦИЯ МИСИ-СУИД“

На срещата бяха представени и данни относно работоспособността на Митническата информационна система за внасяне (МИСВ), като бе посочено че за периода от 07.01.2019 г. до 03.03.2019 г. са приети 131020 документа на режим „внос“ от тях на етап „вдигане“ са 108434 документа, от които на 83% е разрешено „вдигането на стоките“. Получените съобщения за грешка с код BG906 към 10.01.2019 г. са били 49% от обработените заявки, като към 01.04.2019 г. те са намалели на 13%. Грешките с код BG415 за периода от 10.01.2019 г. до 01.04.2019 г. са намалели с 38%.

Очаква се Агенция “Митници” да публикува допълнителна информация за тази интеграция на WEB страницата си.

Комисията публикува нова консолидирана версия на обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура
29.03.2019

Комисията публикува нова консолидирана версия на обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура

Европейската комисия публикува новата консолидирана версия на обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура (КН) на 23 езика на ЕС.

Обяснителните бележки към КН се считат за важна помощ за тълкуване на обхвата на различните тарифни позиции, но нямат правно обвързваща сила. Обяснителните бележки бяха установени с Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.

Последната версия вече е достъпна от Официален вестник на Европейския съюз № C 119 от 29 март 2019 г. Тя включва и, когато е уместно, заменя тези, публикувани в Официален вестник на ЕС, серия С, до 4 януари 2019 г.

Обяснителните бележки може да откриете на следния линк:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2019:119:FULL&from=EN

 

Източник: http://Info.Mitnica.com

WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND ASPECTS OF EXCISE IN RELATION TO MOVEMENT OF GOODS ONGOING ON THE WITHDRAWAL DATE
19.03.2019

WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND ASPECTS OF EXCISE IN RELATION TO MOVEMENT OF GOODS ONGOING ON THE WITHDRAWAL DATE

 

The United Kingdom submitted on 29 March 2017 the notification of its intention to withdraw from the Union pursuant to Article 50 of the Treaty on European Union. This means that as from 30 March 2019, 00:00h (CET) (‘the withdrawal date’)1 the United Kingdom will be a ‘third country’.2

1 In accordance with Article 50(3) of the Treaty on European Union, the European Council, in agreement with the United Kingdom, may unanimously decide that the Treaties cease to apply at a later date.

2 A third country is a country not member of the EU.

3 Cf. Part four of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (OJ, C 66 I, 19.2.2019, p. 1).

4 See also the “Notices to stakeholders” published by the Commission services in the area of EU customs law (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#tradetaxud).

This guidance note addresses a situation where the UK becomes a third country on the withdrawal date without a withdrawal agreement and hence without a transition period provided for in the draft Withdrawal Agreement.3

As of the withdrawal date, the Union rules in the field of excise no longer apply to the UK. The UK will be treated as any other third country and the rules in the field of excise will apply as of that date. Furthermore, the UK will no longer have access to the EU excise IT systems.

This guidance note provides guidance on the consequences of this for the cross-border intra-EU movement of excise goods between the UK and EU27, which started before the withdrawal date and will end thereafter. This document covers as well as the related features (e.g. registration and authorisations of economic operators, administrative cooperation).

This document should be read in conjunction with the Guidance Note on customs issues.4 Intra-EU cross-border movements of excise goods are subject to conditions and procedures specified in Directive 2008/118/EC and its related implementing regulations. Excise goods may be moved under duty suspension or while already released for consumption (“duty paid”). In the former case (duty suspension), registration and

authorisation of Economic Operators are pre-requisite; moreover, the procedures are computer-based and supported by pan-European IT systems called EMCS5 for movement control and SEED6 for registering excise economic operators.

5 Excise Movement and Control System

6 System for Exchange of Excise Data

7 OJ L9, 14.1.2009, p. 12

8 Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2446 of 28 July 2015 supplementing Regulation (EU) No 925/2013 of the European Parliament and of the Council as regards detailed rules concerning certain provisions of the Union Customs Code (OJ L343, 29.12.2015, p. 1)

The withdrawal of the UK may have an impact for Economic Operators involved in the intra-EU cross-border movements of excise goods to, from, and via the UK. In particular, consignors, consignees, and guarantors should prepare for a withdrawal of the UK without a withdrawal agreement and examine their new obligations and liabilities as of the withdrawal date.

1. OVERVIEW OF THE EXCISE CONSEQUENCES OF A “NO DEALWITHDRAWAL OF THE UK

1.1. General Principles

Excise goods that enter the excise territory of the EU from the UK or are dispatched or transported from the excise territory of the EU to the UK will respectively be treated as importation or exportation of excise goods in accordance with Council Directive 2008/118/EC of 16 December 2008 concerning the general arrangements for excise duty.7 Goods in transit crossing the UK land bridge between Ireland and the rest of the European Union will also be subject to additional customs formalities.

1.2. Pan-European IT system EMCS

The Excise Movement and Control System (EMCS) on its own will no longer be applicable to excise duty suspended movements of excise goods from the EU into the UK, but those movements will be treated as exports, where excise supervision ends at the place of exit from the EU. Movements of excise goods to the UK will therefore require an export declaration as well as an electronic administrative document (e-AD). In case of movements of excise goods from the UK to the EU customs formalities will have to be completed before a movement under EMCS can begin.

1.3. Customs Formalities

If economic operators wish to continue moving excise goods to the UK or receiving goods from the UK they will need to familiarise themselves with customs formalities and should be prepared to register with the customs authorities in the Member State where they are established, in order to be assigned an EORI number, if they do not already have one. Nothing prevents those economic operators submitting the required data for the registration (Annex 12-01 UCC-DA)8 before the withdrawal date.

 

Stakeholders of excise movements should also consult the “Guidance note – Withdrawal of the United Kingdom and customs-related matters in case of no deal”10, in particular for further details about Union status, import, export and transit.

 

2. ONGOING INTRA-UNION CROSS-BORDER MOVEMENTS

 

An “ongoing movement” is an intra-Union cross-border movement of excise goods that began but did not end before the withdrawal date.

 

2.1. General Principles

 

As of the withdrawal date:

 

 Unless explicitly stated otherwise in this document, UK authorisations and decisions are no longer valid in EU27. Consequently, any e-AD11, SAAD12 or fallback excise document approved by the UK competent authority before the withdrawal date is no longer a valid proof of Union status for the goods.

 

 No electronic messages can be exchanged between the UK and EU27 Member States via EU-managed communication platforms such as CCN; consequently, no EMCS message and no CCN Mail message may be exchanged between the UK and EU27 Member States.

 

 No new intra-EU movement of excise goods to or from the UK may start; a corollary is that no new e-AD or SAAD may be assigned for such movements.

 

 Unless explicitly stated otherwise in this document, all ongoing movements of excise goods from or to the UK will be considered as movements from or to a third country with all applicable consequences (e.g. status of non-Union goods, applicable customs procedures, excise duty claims, or seizing of the goods in case of non-compliance).

 

Attention is drawn to the fact that Economic Operators, who start intra-Union cross-border movement of excise goods to/from the UK just before the withdrawal date, run a significant risk as that they can no longer be ended appropriately as mentioned in the following sections. This will generate a significant administrative burden for all stakeholders, with a risk of irregularities. Moreover, if the excise goods arrive at destination before the

withdrawal date, Economic Operators should submit the report of receipt or SAAD Copy 3 (where applicable) as soon as possible to ensure the excise movement is also completed before the withdrawal date.

Moreover, stakeholders involved in an excise movement to or from the UK that is at risk not to be completed before the withdrawal date should take contingency measures (e.g. contact exporters or importers where appropriate) in due time, taking into account the distance between the UK and the EU27 Member States.13

2.2. Excise goods under Duty Suspension

For ongoing movements of excise goods under duty suspension to, from or through the UK:

 Unless explicitly stated otherwise in this document,

o Reports of Receipt or of Export cannot be electronically exchanged and fallback documents are no longer automatically mutually recognised between EU27 and the UK;

o Ongoing EMCS movements will have to be closed by ad-hoc means (e.g. Manual Closure); alternate evidence of exit of the EU27 territory may be used to this purpose. See “Annex I – Recommended alternate evidence of exit”

o The data in fallback Administrative Documents related to excise movements from or to the UK may not be inserted into EMCS as of the withdrawal date as the UK will no longer be a valid Member State in this IT system. This exceptional case can cause an excise movement to remain partly or totally outside of EMCS.

 As of the withdrawal date, the consignor authorisation required under Council Directive 2008/118/EC issued by the UK is no longer valid. However, if excise goods from the UK are in the EU27 territory on the withdrawal date, Member States should consider such movements as valid and they should be allowed to be closed normally14.

 If excise goods from the UK have not entered the EU27 before the withdrawal date, then the excise movement cannot be completed normally. The excise goods would be subject to customs formalities applicable to imports and subject to excise duty at importation, or would need to be placed in a tax warehouse or a new EMCS movement started for the place of importation under the responsibility of a registered consignor authorised in the Member State of importation. Alternatively an external transit movement, as provided under the Union transit procedure, to the Member State of Destination can be started, which might reduce delays and formalities. Note: in any case, the EU27 Member State of Destination will have to close in an exceptional way (e.g. interruption) the excise movement in EMCS that began in the UK before the withdrawal date.

 If excise goods moving to the UK are still in the EU27 territory on the withdrawal date, the excise movements will no longer have a valid consignee. The consignor would have to issue a change of destination to report that the goods would be

o returned to the consignor, or

o sent to a new consignee in EU27 authorised to receive the goods, or

o exported; this of course would require the lodging of an export declaration

 If excise goods moving to the UK from the EU27 have entered the UK but the excise movement has not been closed before the withdrawal date then the latter cannot be closed normally in EMCS, since there is no longer a valid consignee for an intra-EU movement. However, Member States should treat such movements as valid and to allow to close them manually based on alternate evidence of exit of the EU27 (see above).

 Excise goods moving through the UK between two EU27 Member States (e.g. from Belgium to Ireland) on the withdrawal date will be subject to customs formalities, if and where applicable, but the excise movement can still be completed normally.15 The excise movement’s eAD or fallback document will be a sufficient proof of Union status to avoid payment of import duty in the EU27. Other customs formalities will be the same as for other goods.

Note: as the UK will have acceded to the Convention on a Common Transit Procedure16 by the withdrawal date, this should facilitate crossing the land bridge by allowing EMCS to be used in parallel with NCTS17, which should reduce delays and formalities.

The table below summarises the possibilities for ongoing excise movements under duty suspension: Movement Goods location on withdrawal date
in UK in EU27
From UK to EU27 Customs formalities; closure (e.g. interruption) of the EMCS movement by EU27 MS of Destination + possible new e-AD from place of importation Consider excise movement as valid and to be closed normally
From EU27 to UK alternate evidence of exit (evidence that goods are in the UK) to close the movement at EU27 MS of Dispatch Change of destination
Through UK Customs formalities to enter EU27 MS of Destination and eAD/FAD is proof of Union status in MS of Destination: normal completion in other EU27 MS: Customs formalities to go through UK if applicable and eAD/FAD is proof of Union status

 

2.3. Excise goods already released for consumption (Duty Paid)

Business-to-Business

For intra-EU business-to-business movement of excise goods already released for consumption to or from the UK started before but still ongoing on or after the withdrawal date:

EU excise procedures no longer apply; in particular, SAAD paper documents are no longer mutually recognised between EU27 and the UK;

If excise goods from the UK are in the territory of the EU27 on the withdrawal date, Member States should treat such movements as valid and to allow the consignee to close them.

Where the consignee of a duty paid business-to-business movement can prove that the goods entered the territory of the EU27 before the withdrawal date but has not submitted the SAAD to the Member State of destination before this date to close the movement, the competent authority of the EU27 Member State of Destination should accept the SAAD.

If excise goods from the UK are still in the UK on the withdrawal date then they will be subject to import formalities on arrival in the EU27, including payment of excise duty at the border, unless the goods are placed under excise duty suspension within the EU27. A new excise movement would then have to be started from the Member State of importation to the Member State of Destination; alternatively an

 

external transit movement, as provided under the Union transit procedure, to the Member State of Destination can be started, which might reduce delays and formalities.

 If excise goods moving to the UK are in the territory of the EU27, other than the Member State of dispatch on the withdrawal date, Member States should apply the same approach to such movements as they apply to the exceptional export of goods released for consumption to other third countries. In particular, where goods under cover of an SAAD cross the territory of a Member State other than the Member State of dispatch, that Member State is recommended to continue to accept the SAAD as a proof of a valid excise movement and not to charge excise duty if export formalities are fulfilled and where the goods exit for the UK. This requires an export declaration to be lodged. The Commission also recommends that the Member State of dispatch refunds or remits the already paid excise duty if the consignor provides a proof of exit. The goods can also be returned to the location of Dispatch under cover of the SAAD.

 If excise goods moving to the UK are in the territory of the UK on the withdrawal date then proof of the end of the movement and payment of duty in the UK would have to be obtained that met the needs of the MS of Dispatch. There is no legal obligation for a Member State to refund excise duty in the case of exported duty paid goods. However, if the certified copy 3 of the SAAD was issued by the UK18 before the withdrawal date this should be treated as a normal excise movement and requests for refund of excise duty in the Member State of dispatch should be treated normally. Other refunds would be at the discretion of the MS of Dispatch.

 Excise goods moving through the UK between two EU27 Member States (e.g. from Belgium to Ireland) may be subject to Customs formalities, although import duty should not be charged, since the SAAD is a valid proof of Union status.

Note: as the UK will have acceded the Convention on a Common Transit Procedure by the withdrawal date, this should facilitate crossing the land bridge by allowing the use of NCTS19, which should reduce delays and formalities.

Note: Refunds of excise duty may not be available due to lack of legally acceptable evidence and the absence of a common legal base for refunds of excise duty on the export of duty paid goods. Any remission or reimbursement of excise duty in these circumstances is a national matter.

Business-to-Consumer (Distance Selling)

The same principles as business-to-business apply mutatis mutandis to distance selling procedures for intra-EU cross-border distance sales of excise goods to or from the UK started before but still ongoing on or after the withdrawal date.

No distance sales of excise goods from or to the UK may start as of the withdrawal date.

2.4. EMCS ARC Follow Up

The “EMCS ARC Follow Up20” feature on the europa.eu website (to enter production in February 2019) will remain available for EMCS movements to/from the UK that started before the withdrawal date. However, as described above, no new information exchange to/from the UK can be received via trans-European IT systems for the movements that were not completed before the withdrawal date. Consequently, the status of such movements will not be updated in “EMCS ARC Follow Up” as of the withdrawal date.

For instance, if an ongoing movement to the UK is closed manually after the withdrawal date by the EU27 Member State of Dispatch then the manual closure will be visible only in the National Excise Application of this Member State and not in the common domain of EMCS. Therefore, the manual closure and the related status update of the movement will not be visible in EMCS ARC Follow Up. Member States are recommended to inform economic operators of this limitation and the unreliability of this information around the period of the withdrawal of the UK.

3. EXCISE DEBT, EXEMPTIONS AND GUARANTEE

As of the withdrawal date

no guarantee will be automatically mutually recognised between the UK and EU27 Member States;

no exemption will be automatically mutually recognised between the UK and EU27 Member States;

no excise debts will be managed between the UK and EU27 Member States; and

there will be no legal basis for calling upon guarantees held by UK consignors and/or consignees.

4. ECONOMIC OPERATORS REGISTRATION AND AUTHORISATION

4.1. Overview

This section applies only to the Economic Operators registered in SEED, i.e. authorised to perform intra-EU cross-border movements of excise goods under duty suspension.

4.2. Expiration of UK registrations and authorisations

As of the withdrawal date, the registration of Economic Operators established in the UK and their authorisation will be invalid. Consequently, they will not be able to send or receive new e-ADs (see also section Error! Reference source not found.). Member States are also recommended to check that e-ADs have not been accepted before Brexit, but with a dispatch date recorded in the future after the withdrawal date.21 Member States should request that economic operators do not submit e-ADs with dispatch dates to after the withdrawal date.

No creation, update or new invalidations of registrations and authorisations of Economic Operators established in the UK will be possible after the withdrawal date.

The records of such Economic Operators and authorisations will be kept in SEED for 4 years so that ongoing movements can be closed manually and EU27 Member States’ auditors and other staff can access UK Economic Operators data.

4.3. “Orphan” EU27 Tax Warehouses

As illustrated in the schema hereafter, it may happen that Tax Warehouses in the territory of EU27 are related only to Tax Warehouse Keepers established in the UK. In this case, such Tax Warehouses will be left “orphan” (i.e. with no authorised warehouse keepers established in EU2722) after the withdrawal date. This implies that such Tax Warehouses will actually not be able to operate intra-EU27 cross-border movements of excise goods under duty suspension.

Member States Administrations and Economic Operators are advised to take all necessary measures before the withdrawal date in order to avoid such situations. A measure can be to assign a valid warehouse keeper established in a EU27 Member State.

4.4. Access of the UK to SEED

As of the withdrawal date, no SEED data will be shared with the UK. In particular:

SEED data will not been synchronised any longer with UK national IT systems,

the officials of the UK administration will have no access to SEED on WEB (SEED’s human user interface, which allows reading and modifying SEED data).

This implies that as of the withdrawal date, EU27′s and the UK’s view of each other’s Economic Operators data will be the “snapshot” at the time of the withdrawal date, when the latest data synchronisation will have occurred.

5. REFERENCE DATA

5.1. Customs Office List and Excise Role

As of the withdrawal date all excise roles will be removed from all UK customs offices in the Customs Office List.

5.2. Code Lists

As of the withdrawal date, excise IT systems’ code lists will not be shared with the UK.

6. STATISTICS

As of the withdrawal date, the officials of the UK administration will have no access to excise trans-European IT systems’ operational statistics provided by the central IT component CS/MISE, neither via its user interface nor via consolidated reports.

7. AVAILABILITY MANAGEMENT

As of the withdrawal date, no excise IT system’s unavailability will be shared between the UK and EU27.

8. ADMINISTRATIVE COOPERATION

As of withdrawal date, the Administrative Cooperation Regulation23 and the Naples II Convention, no longer apply to the UK.

23 Council

All pending administrative cooperation procedures on the withdrawal date on the basis of EU law between the EU27 Member States and the UK will be discontinued on the withdrawal date.

As of the withdrawal date, no information exchange will be possible between the UK and EU27 Member States via excise trans-European IT systems such as EMCS or CCN Mail. It will no longer be possible to make new administrative cooperation requests or to receive or to send replies to open administrative cooperation requests.

However, mutual assistance requests concerning excise issues may be possible between certain Member States and the UK using the OECD-Council of Europe Convention of 25.1.1988 on mutual administrative assistance in tax matters.24

European Commission Directorate-General Taxation and Customs Union

source: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidance-excise-ongoing-movements.pdf

UK WITHDRAWAL BUSINESS EXPORT SCENARIOS
19.03.2019

UK WITHDRAWAL BUSINESS EXPORT SCENARIOS

Contents

I. General Information

II. Scenarios

1. Union goods exported from the EU27 exiting via OoExt in the UK

2. Union goods exported from the EU27 via the UK to OoExt in the EU27

3. Goods exported from the UK to OoExt in the EU27

I. General Information

This document complements the Guidance note on Withdrawal of the United Kingdom and customs related matters in case of no-deal, and covers the main export business scenarios.

 

 

Definition of the No Deal + CTC scenario

 

As of 30 March 2019, 00:00 CET

 

A clear cut-off; as of the withdrawal date on 30 March 2019 (00:00 CET), the UK is disconnected from all EU IT systems, including for operations that have started before the withdrawal date.

 

On the withdrawal date at 00:00 CET, the UK will accede to the Convention on a common transit procedure and to the Convention on the simplification of formalities in trade in goods.

 

Abbreviations ActOoExt Actual Office of Exit
CTC Convention on a common transit procedure
DeclOoExt Declared Office of Exit
ECS Export Control System
EXS Exit Summary Declaration (pre-departure)
ENS Entry Summary Declaration (pre-arrival)
OoExp Office of Export
OoExt Office of Exit

II. Scenarios

1. Union goods exported from the EU27 exiting via OoExt in the UK

Export PL

Exit UK

a) UK withdrawal when goods are in the EU27 territory

b) UK withdrawal when goods are in the UK territory

Sub Scenario a): UK withdrawal – when goods are in the EU27 territory

Presentation of the goods should be done at an OoExt within the customs territory of the Union (diversion)

• ActOoExt confirms the physical exit

of the goods, then the goods can exit the EU

Continuation of movement within the UK under a UK procedure

Remark: As the UK becomes a Contracting Party to the CTC as of the withdrawal date, the goods may be then placed under a transit procedure as of that date, preferably already at an inland customs office in the EU27. That office would then take over the function of the ActOoExt.

Sub Scenario b): UK withdrawal – when goods are in the UK

No rules for the exit of the goods applied

The goods will be exited under the UK rules. The UK will not be able to send any messages via ECS confirming the physical exit of the goods

The OoExp closes the export movement in ECS based on an alternative proof

2. Union goods exported from the EU27 via the UK to OoExt in the EU27

Export IE

Exit NL

a) UK withdrawal when goods are in the EU27 territory

b) UK withdrawal when goods are in the UK territory

c) UK withdrawal after goods have re-entered the EU27 territory

2. Sub Scenario a): UK withdrawal – when goods are in the EU27 territory

Presentation of the goods should be done at an OoExt within the customs territory of the Union (diversion)

An ENS shall be lodged at the customs office of first entry in the EU27

Following the re-entry to the EU27, to reach the OoExt point of exit from where the goods finally leave the EU customs territory, the goods have to be placed under external transit procedure or any other special procedure allowing for the movement of goods or move in temporary storage depending on the customs rules applicable to the actual mode of transport

A re-export notification, a re-export declaration or an EXS at the EU27 OoExt should be lodged

Remark: As the UK becomes a Contracting Party to the CTC as of the withdrawal date, the goods may then be placed under a transit procedure already in the EU27 territory as of that date (export followed by transit) and move via the UK to the point of exit in the EU27 from where the goods will finally physically leave the EU customs territory.

Sub Scenario b): UK withdrawal – when goods are in the UK territory

As of the withdrawal date, the goods lose their Union status

An ENS shall be lodged at the customs office of first entry in the EU27

Following the re-entry to the EU27, to reach the OoExt point of exit from where the goods leave the EU customs territory, the goods have to be placed under external transit procedure or any other special procedure allowing for the movement of goods or move in temporary storage depending on the customs rules applicable to the actual mode of transport

A re-export notification, a re-export declaration or an EXS at the EU27 OoExt should be lodged

The OoExp closes the export movement in ECS based on an alternative proof

Remark: As the UK becomes a Contracting Party to the CTC as of the withdrawal date, a T1 transit procedure may be started in NCTS as of that date from the UK to the external EU27 border where the goods will leave the EUcustoms territory.

Sub Scenario c): UK withdrawal – after goods have re-entered the EU27 territory

NL can exit the goods as declared

3. Goods exported from the UK to OoExt in the EU27

Export UK

Exit DE

a) UK withdrawal when goods are in the UK territory

b) UK withdrawal when goods are in the EU27 territory

Sub Scenario a): UK withdrawal – when goods are in the UK territory

Goods are subject to UK customs procedures when exiting the UK

As of the withdrawal date, the goods lose their Union status

• An ENS shall be lodged at

the customs office of first entry in the EU27

To reach the point of exit from where the goods leave the EU customs territory, the goods have to be placed under external transit procedure or any other special procedure allowing for the movement of goods or move in temporary storage depending on the customs rules applicable to the actual mode of transport

A re-export notification, a re-export declaration or an EXS at the EU27 OoExt should be lodged

Remark: As the UK becomes a Contracting Party to the CTC as of the withdrawal date, a T1 transit procedure can be started in NCTS as of that date from the UK to the external EU27 border where goods will leave the EU customs territory.

Sub Scenario b): UK withdrawal – when goods are in the EU27 territory

OoExt can exit the goods in its ECS application but will not be able to confirm the physical exit of the goods to the UK OoExp electronically, as the UK will be disconnected from the ECS as of the withdrawal date

OoExt should, upon request from the economic operator, issue a proof of exit

source: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit-export-business-scenarios-annex-2-no-deal_en.pdf

 

 

 

I. General Information

This document complements the Guidance note on Withdrawal of the United Kingdom and customs related matters in case of no-deal, and covers the main export business scenarios.

Definition of the No Deal + CTC scenario

As of 30 March 2019, 00:00 CET

A clear cut-off; as of the withdrawal date on 30 March 2019 (00:00 CET), the UK is disconnected from all EU IT systems, including for operations that have started before the withdrawal date.

On the withdrawal date at 00:00 CET, the UK will accede to the Convention on a common transit procedure and to the Convention on the simplification of formalities in trade in goods.

Abbreviations ActOoExt Actual Office of Exit
CTC Convention on a common transit procedure
DeclOoExt Declared Office of Exit
ECS Export Control System
EXS Exit Summary Declaration (pre-departure)
ENS Entry Summary Declaration (pre-arrival)
OoExp Office of Export
OoExt Office of Exit
IN CASE OF ‘NO DEAL’AND THE UNITED KINGDOM ACCEDES TO THE CONVENTION ON A COMMON TRANSIT PROCEDURE AND TO THE CONVENTION ON THE SIMPLIFICATION OF FORMALITIES IN TRADEIN GOODS
19.03.2019

IN CASE OF ‘NO DEAL’AND THE UNITED KINGDOM ACCEDES TO THE CONVENTION ON A COMMON TRANSIT PROCEDURE AND TO THE CONVENTION ON THE SIMPLIFICATION OF FORMALITIES IN TRADEIN GOODS

 IN CASE OF ‘NO DEAL’AND THE UNITED KINGDOM ACCEDES TO THE CONVENTION ON A COMMON TRANSIT PROCEDURE AND TO THE CONVENTION ON THE SIMPLIFICATION OF FORMALITIES IN TRADEIN GOODS

Contents

I. General Information

II. Scenarios – Destination UK

1. External Union Transit Procedure (T1) – Non-Union goods from PL via EU27 to the UK

2. Common Transit Procedure (T1) – Non-Union goods from TR via EU27+CTC to the UK, International Union Transit Procedure (T2) – Union goods from TR via EU27+CTC to the UK

III. Scenarios – Departure UK

1. External Union Transit Procedure (T1) – Non-Union goods from the UK via EU27 to PL

2. Common Transit Procedure (T1) – Non-Union goods from the UK via EU27 + CTC to TR, Internal Union Transit Procedure (T2) – Union goods from the UK via EU27 +CTC to TR

IV. Scenarios – Crossing the UK

1. External Union Transit Procedure (T1) – Non-Union goods from IE via the UK to FR

2. External Union Transit Procedure (T1) – Non-Union goods from IT via CH-FR-UK to IE, Common Transit Procedure (T2) – Union goods from FR via CH-FR-UK to IE

V. Enquiry & Recovery procedure

I. General Information

This document complements the Guidance note on Withdrawal of the United Kingdom and customs related matters in case of no-deal, and covers the main transit business scenarios.

Definition of the No Deal + CTC scenario

As of 30 March 2019, 00:00 CET

A clear cut-off; as of the withdrawal date on 30 March 2019 (00:00 CET), the UK is disconnected from all EU IT systems, including for operations that have started before the withdrawal date.

On the withdrawal date at 00:00 CET, the UK will accede to the Convention on a common transit procedure and to the Convention on the simplification of formalities in trade in goods.

Entry summary declaration – Exit summary declaration

When a transit movement is launched before the withdrawal date, the safety and security data is not necessarily already included in the transit declaration. In some of the scenarios in this document, it will not even be necessary to lodge those data. For example in case of scenario 1.b) external transit between EU27 and the UK: the safety and security data is not included in the declaration, because the movement is initiated between EU Member States before the withdrawal date; then, the transit movement will already be in the UK when it becomes a CTC Contracting Party on its own as of the withdrawal date, so lodging the EXS is not applicable any longer. The ENS/EXS becomes mandatory when the transit movement arrives at the border of the EU27 after the withdrawal date, it is necessary to submit it then separately. The ENS/EXS should be lodged as soon as the trader notices that the truck will not pass the EU27/UK border before the withdrawal date.

Nevertheless, the ENS/EXS can be combined with the transit declaration as it is currently the case.

Abbreviations CO Customs Office
CTC Convention on a common transit procedure
EXS Exit Summary Declaration (pre-departure)
ENS Entry Summary Declaration (pre-arrival)
NCTS New Computerised Transit System
OoDep Office of Departure
OoDes Office of Destination
OoTRA Office of Transit

II. Scenarios – Destination UK

1. External Union Transit Procedure (T1) – Non-Union goods from PL via EU27 to the UK

Departure PL

Destination UK

a) UK withdrawal when goods are in the EU territory

b) UK withdrawal when goods are in the UK territory

Sub Scenario a): UK withdrawal – when goods are in EU27 territory

The movement can continue as a T1 procedure in NCTS

At the external EU27 border (Example FR/UK) an EXS

has to be lodged

On the UK side, an OoTRA has to be passed

This additional OoTRA has to request the relevant data with the IE114 at the OoDep and fulfils all the regular duties of that CO role

Sub Scenario b): UK withdrawal – when goods are in the UK

The movement can continue as a T1 procedure in NCTS

2. Common Transit Procedure (T1) – Non-Union goods from TR via EU27+CTC to the UK, International Union Transit Procedure (T2) – Union goods from TR via EU27+CTC to the UK

Departure TR

Destination UK

a) UK withdrawal when goods are in the EU territory

b) UK withdrawal when goods are in the UK territory

c) UK withdrawal when goods are in a CTC country

Sub Scenario a): UK withdrawal – when goods are in EU27 territory (Example in DE)

The movement can continue as a T1/T2 procedure in NCTS

At the external EU27 border

(Example BE/UK) an EXS has to be lodged, if not already combined with the transit declaration

On the UK side, an OoTRA has to be passed

This additional OoTRA has to request the relevant data with the IE114 at the OoDep and fulfils all the regular duties of that CO role

Sub Scenario b): UK withdrawal – when goods are in the UK

The movement can continue as a T1/T2 procedure in NCTS

Sub Scenario c): UK withdrawal – when goods are in a CTC Country (Example in RS)

The movement can continue as a T1/T2 procedure in NCTS

At the external EU27 border (Example BE/UK) an EXS has to be lodged, if not already combined with the transit declaration

On the UK side, an OoTRA has to be passed

This additional OoTRA has to request the relevant data with the IE114 at the OoDep and fulfils all the regular duties of that CO role

III. Scenarios – Departure UK

1. External Union Transit Procedure (T1) – Non-Union goods from the UK via EU27 to PL

Departure UK

Destination PL

a) UK withdrawal when goods are in the EU territory

b) UK withdrawal when goods are in the UK territory

Sub Scenario a): UK withdrawal –when goods are in EU territory (Example BE)

The movement can continue as a T1 procedure in NCTS

Sub Scenario b): UK withdrawal – when goods are in the UK

The movement can continue as a T1 procedure in NCTS

At the external EU27 border (Example UK/FR) an ENS has to be lodged

On the EU27 side, an OoTRA has to be passed

This additional OoTRA has to request the relevant data with the IE114 at the OoDep and fulfils all the regular duties of that CO role

2. Common Transit Procedure (T1) – Non-Union goods from the UK via EU27 + CTC to TR, Internal Union Transit Procedure (T2) – Union goods from the UK via EU27 +CTC to TR

Departure UK

Destination TR

a) UK withdrawal when goods are in the EU territory

b) UK withdrawal when goods are in the UK territory

c) UK withdrawal when goods are in a CTC Country

Sub Scenario a): UK withdrawal – when goods are in the EU territory (Example DE)

The movement can continue as a T1/T2 procedure in NCTS

Sub Scenario b): UK withdrawal – when goods are in the UK

The movement can continue as a T1/T2 procedure in NCTS

At the external EU27 border (Example UK/BE) an ENS has to be lodged, if not already combined with the transit declaration

On the EU27 side, an OoTRA has to be passed

This additional OoTRA has to request the relevant data with the IE114 at the OoDep and fulfils all the regular duties of that CO role

Sub Scenario c): UK withdrawal – when goods are in a CTC country (Example RS)

The movement can continue as a T1/T2 procedure in NCTS

IV. Scenarios – Crossing the UK

1. External Union Transit Procedure (T1) – Non-Union goods from IE via the UK to FR

Departure IE

Destination FR

a) UK withdrawal when goods are in the EU territory

b) UK withdrawal when goods are in the UK territory

c) UK withdrawal when goods are in the IE territory

Sub Scenario a): UK withdrawal – when goods are in the EU territory after crossing (Example FR)

The movement can continue as a T1 procedure in NCTS

Sub Scenario b): UK withdrawal – when goods are in the UK

The movement can continue as a T1 procedure in NCTS

At the external EU27 border (Example UK/FR) an ENS has to be lodged

On the EU27 side, an OoTRA has to be passed

This additional OoTRA has to request the relevant data with the IE114 at the OoDep and fulfils all the regular duties of that CO role

Sub Scenario c): UK withdrawal – when goods are still in Ireland

The movement can continue as a T1 procedure in NCTS

At the EU27 border before leaving the EU (Example IE/UK), an EXS has to be lodged

At the EU27 border before entering the EU (Example UK/FR) an ENS has to be lodged

On the UK and EU27 side, an OoTRA has to be passed

These additional OoTRA have to request the relevant data with the IE114 at the OoDep and fulfil all the regular duties of that CO role

2. External Union Transit Procedure (T1) – Non-Union goods from IT via CH-FR-UK to IE, Common Transit Procedure (T2) – Union goods from IT via CH-FR-UK to IE

Departure IT

Destination IE

a) UK withdrawal when goods are in the EU territory

b) UK withdrawal when goods are in the CTC country

c) UK withdrawal when goods are in the UK territory

d) UK withdrawal when goods are in the IE territory

Sub Scenario a): UK withdrawal – when goods are in the EU territory (Example FR)

The movement can continue as a T1/T2 procedure in NCTS

At the EU27 border before leaving the EU (Example FR/UK), an EXS has to be lodged

At the EU27 border before entering the EU (Example UK/IE) an ENS has to be lodged

• In the UK and in IE an OoTRA has to be passed

These additional OoTRA have to request the relevant data with the IE114 at the OoDep and fulfil all the regular duties of that CO role

Sub Scenario b): UK withdrawal – when goods are in a CTC Country (Example CH)

The movement can continue as a T1/T2 procedure in NCTS

At the EU27 border before leaving the EU (Example FR/UK), an EXS has to be lodged

At the EU27 border before entering the EU (Example UK/IE) an ENS has to be lodged

• In the UK and in IE an OoTRA has to be passed

These additional OoTRA have to request the relevant data with the IE114 at the OoDep and fulfil all the regular duties of that CO role

Sub Scenario c): UK withdrawal – when goods are in the UK

The movement can continue as a T1/T2 procedure in NCTS

At the external EU27 border (Example UK/IE) an ENS has to be lodged

In IE an OoTRA has to be passed

This additional OoTRA has to request the relevant data with the IE114 at the OoDep and fulfils all the regular duties of that CO role

Sub Scenario d): UK withdrawal – when goods are in Ireland

The movement can continue as a T1/T2 procedure in NCTS

V. Enquiry & Recovery procedure

 Enquiry procedure

After UK becoming a CTC country, the enquiry procedure can be handled as described in the system specifications and in the Transit manual.

 Recovery procedure

After UK becoming a CTC country, the recovery procedure can be handled as described in the system specifications and in the Transit manual.

source: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit-transit-business-scenarios-annex-1-no-deal_en.pdf

СЕДЕМ НЕЩА КОИТО ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕС-27 ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ За да се подготвят за Брексит
25.02.2019

СЕДЕМ НЕЩА КОИТО ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕС-27 ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ За да се подготвят за Брексит

Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз (ЕС) на 29 март 2019 г., петък, в полунощ. Това е точно две години, след като то уведоми Европейския съвет за намерението си да се оттегли от Съюза. От 30 март 2019 г. нататък Обединеното кралство ще се смята за трета държава. За предприятията в ЕС е наложително да започнат да се подготвят за оттеглянето на Обединеното кралство, ако все още не са направили това.

1. ТРЯБВА ДА СЕ ПОДГОТВИТЕ ЗА 30 МАРТ 2019 Г.

Ако споразумението за оттегляне бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., повечето от правните последици от Брексит ще настъпят на 1 януари 2021 г., т.е. след преходен период от 21 месеца, условията за който са посочени в проекта на споразумението. При липса на споразумение за оттегляне няма да има преходен период и правото на ЕС ще спре да се прилага спрямо Обединеното кралство и на неговата територия от 30 март 2019 г.

Преговорите между ЕС и Обединеното кралство относно условията на споразумението за оттегляне все още продължават. След като преговорите приключат, споразумението за оттегляне ще трябва да бъде ратифицирано. Бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство могат да бъдат договорени едва след като Обединеното кралство напусне ЕС. Освен това дори ако споразумението за оттегляне бъде ратифицирано и по време на преходния период бъде сключено споразумение относно бъдещите отношения, тези отношения няма да са същите като между държава членка и ЕС.

Поради това всички засегнати предприятия трябва да се подготвят, да вземат всички необходими решения и да извършат всички необходими административни действия преди 30 март 2019 г., за да избегнат сътресения.

2. ОТГОВОРНОСТИ В РАМКИТЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ

Съгласно правото на ЕС предприятията имат различни отговорности в зависимост от това къде се намират във веригата на доставки (напр. производител, вносител, дистрибутор на едро и т.н.). Например след Брексит, ако предприятия от ЕС-27, които купуват стоки от Обединеното кралство, се смятат за вносители за целите на законодателството на ЕС в областта на продуктите, те ще имат други задължения съгласно правото на ЕС. Ако получавате продукти от Обединеното кралство, сега е моментът да оцените своите отговорности съгласно правото на ЕС.

3. СЕРТИФИКАТИ, ЛИЦЕНЗИ И РАЗРЕШЕНИЯ

Ако вашата дейност се основава на сертификати, лицензи или разрешения, които са издадени от органи на Обединеното кралство или органи, установени в Обединеното кралство — или са притежавани от лица, установени в Обединеното кралство — възможно е те вече да не са валидни в ЕС след Брексит. Може да се наложи да ги прехвърлите или да ви бъдат издадени нови от орган в ЕС-27. Това се отнася по-специално за сертификатите, лицензите и разрешенията, издадени за стоки (например в автомобилния сектор или сектора на медицинските изделия) и услуги (например в сектора на транспорта, сектора на радио- и телевизионното разпръскване или финансовия сектор). Трябва да предприемете всички необходими стъпки, за да прехвърлите издадените в Обединеното кралство сертификати, лицензи или разрешения в ЕС-27 или да се сдобиете с нови.

4. МИТА, ДДС И АКЦИЗИ

Що се отнася до митата и косвените данъци, има голяма разлика в зависимост от това дали движението на стоки е в рамките на ЕС или към/от трета държава. След Брексит извършването на стопанска дейност с предприятия от Обединеното кралство ще стане по-сложно по отношение на митническите процедури и процедурите по ДДС. Ако търгувате с предприятия от Обединеното кралство, трябва да се запознаете с процедурите и правилата на ЕС, които ще се прилагат след Брексит, особено ако имате малък опит или изобщо нямате опит в търговията с трети държави.

5. ПРАВИЛА ЗА ПРОИЗХОД

Когато изнасят стоки за трети държави, с които ЕС има споразумение за свободна търговия, износителите могат да се ползват от преференциални митнически ставки, ако стоките имат достатъчно „съдържание от ЕС“ в съответствие с правилата за произход. След Брексит ресурсите с произход от Обединеното кралство, вложени в крайния продукт, вече няма да се смятат за „съдържание от ЕС“. Затова трябва да разгледате вашата верига на доставки и да започнете да третирате вложените ресурси с произход от Обединеното кралство като такива „без произход“, за да сте сигурни, че вашите стоки наистина са с преференциален произход от ЕС.

6. ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ВНОС/ИЗНОС НА СТОКИ

С цел защита на здравето, безопасността и околната среда, с правилата на ЕС се ограничава вноса/износа на някои стоки от/за трети държави – например на живи животни и продукти от животински произход, както и на някои растения и растителни продукти, например дървен опаковъчен материал. Вносът/износът на определени стоки подлежи на специални разрешения или уведомления, например вносът/износът на радиоактивни материали, отпадъци или някои химикали. След Брексит стоките предназначени за Обединеното кралство или идващи от там ще бъдат обект на тези правила на ЕС. Трябва да предприемете необходимите стъпки за спазване на забраните и ограниченията на ЕС относно вноса/износа.

7. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

В момента личните данни могат да се движат свободно между държавите от ЕС. След Брексит предаването на лични данни от ЕС към Обединеното кралство все още ще е възможно, но ще подлежи на специфични условия, определени в правото на ЕС. Предприятията, които понастоящем изпращат лични данни към Обединеното кралство, трябва да са наясно, че това ще се превърне в „предаване“ на лични данни към трета държава. Ако равнището на защита на личните данни в Обединеното кралство по същество е равностойно на това в ЕС и са изпълнени определени условия, Европейската комисия може да приеме решение относно адекватното ниво на защита, което ще даде възможност за предаване на лични данни към Обединеното кралство без ограничения. Предприятията обаче трябва да преценят дали при липсата на подобно решение ще са необходими мерки, за да е възможно такова предаване на данни.

ВИЖТЕ ИЗВЕСТИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ГОТОВНОСТТА ЗА БРЕКСИТ

Брексит може да окаже въздействие върху предприятията в ЕС-27 и по много други начини. Например това се отнася до правилата за предприятията, които са регистрирани само в Обединеното кралство, но извършват стопанска дейност в ЕС-27, стоките, които се пускат на пазара на ЕС, избора на одитори, избора на юрисдикция в договорите и признаването на професионални квалификации. Вижте известията във връзка с готовността за Брексит1, изготвени от Европейската комисия, и потърсете съвет, ако някоя от тези промени може да засегне вашия бизнес.

КЪДЕ МОГА ДА НАМЕРЯ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И КОЙ МОЖЕ ДА МИ ПОМОГНЕ

На уебсайта на Европейската комисия има над 60 известия във връзка с готовността за Брексит2 в широк кръг от икономически сектори. Те имат за цел да помогнат на всички участници на пазара да се подготвят. Вижте уебсайтовете на ведомствата и агенциите3 на Европейската комисия, които работят в областта на вашата дейност. За допълнителна информация и помощ се обърнете към националните органи във вашата страна, местната търговско-промишлена палата или промишлената асоциация, в която членувате.

Настоящият документ е представен само за информация и не следва да се разглежда като правен текст. Неговото съдържание не засяга преговорите по споразумението за оттегляне и обсъжданията относно бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство.

1 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_bg

2 https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_bg

3 https://ec.europa.eu/info/departments_bg

Подготовка за Брексит: Комисията информира европейските предприятия за митническите правила, предвидени в случай на Брексит без сделка
25.02.2019

Подготовка за Брексит: Комисията информира европейските предприятия за митническите правила, предвидени в случай на Брексит без сделка

Брюксел, 18 февруари 2019 r.

Европейска комисия – Съобщение за медиите

Европейската комисия предприе интензивна кампания за разясняване на митническите правила и изискванията за косвено данъчно облагане (например ДДС), които ще се прилагат, в случай че на 30 март Обединеното кралство прекрати членството си в ЕС без споразумение. Тази осведомителна кампания е част от подготовката на Комисията за т. нар. „Брексит без сделка“ и се провежда в контекста на заключенията, приети на заседанието на Европейския съвет (формат „ член 50“) от декември 2018 г., в които се призовава за активизиране на работата по подготовката за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС при всички възможни сценарии. Кампанията ще информира предприятията, които възнамеряват да търгуват с Обединеното кралство и след 30 март, за необходимите стъпки, осигуряващи възможно най-безпроблемен преход към новите условия. Подготвителните действия от страна на ЕС са от първостепенно значение за избягване на сериозните негативни последици за европейския бизнес.

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Тъй като с наближаването на 29 март нараства и рискът от Брексит без сделка, Европейската комисия и националните митнически органи усилено работят поевентуалното въвеждане на проверки и контрол върху стоковия обмен между ЕС и Обединеното кралство. Тази ключова мярка ще осигури защита за европейските потребители и за вътрешния пазар. Нейният успех зависи до голяма степен от това европейските предприятия, търгуващи с Обединеното кралство, да са наясно с митническите правила, които ще се прилагат от момента, в който държавата напусне ЕС без споразумение. Времето напредва и осигуряването на необходимата информация е наш приоритет“ .

Новата кампания има за цел да повиши осведомеността сред бизнес средите в ЕС, и по-конкретно сред малките и средните предприятия. За да се подготвят за Брексит без сделка и да продължат търговските си отношения с Обединеното кралство, европейските предприятия трябва да предприемат следните действия:

да преценят дали разполагат с необходимия човешки и технически капацитет във връзка с митническите процедури и правила (като например преференциалните правила за произход);

да се снабдят с нужните митнически разрешения и регистрации, които ще улеснят търговската им дейност, в случай че Обединеното кралство остане част от тяхната верига на доставките;

да се свържат със своите национални митнически органи, за да се информират за необходимите допълнителни мерки.

От днес предприятията разполагат с набор от материали, включително списък с 5 основни изисквания, с които трябва да се съобразят. Материалите са достъпни на всички езици на ЕС.

Въпреки че негативното въздействие от евентуалното оттегляне на Обединеното кралство без споразумение не може напълно да бъде смекчено, кампанията има за цел да подкрепи усилията на 27-те държави — членки на ЕС, насочени към информиране на засегнатите предприятия. С подкрепата на Комисията в държавите членки вече се провежда подготвителна работа, чиято цел е да се гарантира готовността на митническата инфраструктура и логистиката по места, в случай че Обединеното кралство се оттегли без споразумение.

Контекст

Макар че ратифицирането на споразумението за оттегляне продължава да бъде цел и приоритет на Комисията, то е съпроводено с известна несигурност. Предвид риска от Брексит без сделка, от декември 2017 г. Комисията провежда интензивна подготвителна дейност. Тя системно призовава европейските граждани, предприятията и държавите членки да се подготвят за всички възможни сценарии, да анализират съответните рискове и да планират действия за смекчаването им.

Както бе подчертано в първото съобщение на Комисията относно готовността за Брексит от 19 юли 2018 г., решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз — независимо

от сценария — ще предизвика значителни сътресения. Заинтересованите страни, националните органи и службите на ЕС трябва да се подготвят за два основни варианта:

ако споразумението за оттегляне бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., правото на ЕС ще престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство и на неговата територия на 1 януари 2021 г., т.е. след преходен период от 21 месеца. Споразумението за оттегляне включва възможността за еднократно удължаване на преходния период с до една или две години;

ако споразумението за оттегляне не бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., преходен период няма да има и правото на ЕС ще престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство и на неговата територия от 30 март 2019 г. Този вариант е известен като „сценарий без споразумение“ или „сценарий за рязко отделяне“ .

В отговор на призивите на Европейския съвет (формат „член 50“) от ноември и декември 2018 г. за ускоряване на подготвителната дейност на всички равнища, на 19 декември 2018 г. Комисията прие план за извънредни действия и няколко законодателни мерки, включително в митническата област. Те бяха предхождани от съобщения на Комисията, публикувани през юли и ноември 2018г.

Ако Обединеното кралство се оттегли от ЕС без споразумение, по отношение на вноса и износа на стоки към и от британския пазар ще се прилагат правилата за т. нар. „трети държави“, съгласно които съответните стоки ще бъдат обект на митнически формалности и контрол. Вносът от Обединеното кралство ще бъде облаган с мита, ДДС и акцизи, докато износът към тази държава ще бъде освободен от ДДС.

Комисията публикува поредица от известия, достъпни на всички езици на ЕС, чиято цел е предприятията и пътниците да бъдат подробно информирани за начините, по които ще се окажат засегнати в случай на Брексит без сделка — по-специално във връзка с митническите процедури, косвеното данъчно облагане (например ДДС), акцизите, преференциалните правила за произход, разрешенията за внос и износ.

Освен мерките на европейско равнище са необходими и действия от страна на държавите членки. По-конкретно националните органи имат ключовата функция да наблюдават и направляват подготовката на предприятията за новите условия. Комисията проведе технически обсъждания с държавите от ЕС-27 както по общи въпроси на подготовката, така и по свързаните с нея секторни, правни и административни мерки. След предприетите от Комисията посещения на тези 27 държави тя се увери, че националните планове за извънредни действия са в ход и че са предоставени необходимите разяснения относно процеса на подготовка.

За повече информация

Уебстраница на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“, посветена на подготовката на предприятията за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

Списък на изискванията за предприятията, които планират да продължат или да започнат бизнес отношения с Обединеното кралство след 30 март

Списък на представителствата на Комисията в държавите членки

Въпроси и отговори относно плана за извънредни действия на Комисията от 19 декември 2019 г.

Уебсайт на Европейската комисия за подготовката за Брексит, включително известия за подготвеност във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС

Лица за контакти с медиите:

Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)

Patrick McCullough (+32 229 87183)

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба

Еврокомисията разяснява митническите правила при Брекзит без сделка
18.02.2019

Еврокомисията разяснява митническите правила при Брекзит без сделка

Европейската комисия започна интензивна кампания за разясняване на митническите правила и изискванията за косвено данъчно облагане (например ДДС), които ще се прилагат, в случай че на 30 март Обединеното кралство прекрати членството си в ЕС без споразумение, предаде пресслужбата на институцията.

Осведомителната кампания е част от подготовката на комисията за Брекзит без сделка и се провежда на фона на призивите на Европейския съвет от декември за активизиране на работата по подготовката за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС при всички възможни сценарии.

Кампанията ще информира предприятията, които възнамеряват да търгуват с Обединеното кралство и след 30 март, за необходимите стъпки, осигуряващи възможно най-безпроблемен преход към новите условия.

Новата кампания има за цел да повиши осведомеността сред бизнес средите в ЕС, и по-конкретно сред малките и средните предприятия. За да се подготвят за Брекзит без сделка и да продължат търговските си отношения с Обединеното кралство, европейските предприятия трябва:
- да преценят дали разполагат с необходимия човешки и технически капацитет във връзка с митническите процедури и правила (например преференциалните правила за произход);
- да се снабдят с необходимите митнически разрешения и регистрации, които ще улеснят търговската им дейност, в случай че Обединеното кралство остане част от тяхната верига на доставките;
- да се свържат със своите национални митнически органи, за да се информират за необходимите допълнителни мерки.

От днес предприятията разполагат с материали, включително списък с пет основни изисквания, с които трябва да се съобразят. Материалите са достъпни на всички езици на ЕС.

Макар че ратифицирането на споразумението за оттегляне остава цел на еврокомисията, то е съпроводено с известна несигурност, се отбелязва в съобщението. Ако споразумението за оттегляне бъде ратифицирано преди 30 март, правото на ЕС ще престане да се прилага за Великобритания от 1 януари 2021 година. Ако споразумението не бъде ратифицирано преди 30 март, преходен срок няма да има и правото на ЕС ще престане да се прилага за Великобритания от 30 март.

Ако Великобритания се оттегли от ЕС без споразумение, за вноса и износа на стоки към и от британския пазар ще се прилагат правилата за т.нар. трети държави, според които съответните стоки ще бъдат подложени на митнически формалности и надзор. Вносът от Великобритания ще бъде облаган с мита, ДДС и акцизи, докато износът към страната ще бъде освободен от ДДС.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
05.02.2019

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИТНИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ” /НОМА/

От: Емил Иванов Дандолов, в качеството си на председател на „НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИТНИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ” /НОМА/, с ЕИК 130115696

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 11, ал. 2 и ал.3 от Устава на НОМА и Решение на Управителния съвет на организацията и по инициатива на последния, Ви каня да присъствате на заседание на Общото събрание на членовете на НОМА, което ще се проведе на 20.02.2019г. от 15:30 часа на адрес: София 1336, ул. Андрей Германов № 11, при следния дневен ред:

 1. Приемане на отчета Управителния съвет за дейността на НОМА за 2018 г.;
 2. Приемане на бюджет на НОМА за 2019г.;

  3. Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018г.;

  4. Промени в устава на НОМА;

  5. Осбовождаване от длъжност на членовете и избор на нов Управителния съвет нa НОМА;

  6. Освобождаване от длъжност на Председателя и избор на нов Председател на НОМА

7. Разни.

Съгласно Устава на дружеството членовете се представляват от законните им представители или упълномощени с писмено пълномощно лица. Моля да използвате приложения към поканата образец на пълномощно.

 С УВАЖЕНИЕ:________________________

(Емил Дандолов – Председател на НОМА)

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИТНИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ /НОМА/
28.01.2019

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИТНИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ /НОМА/

На 24.01.2019 г. от 15:30 часа, на адрес: гр. София 1336, ул. Андрей Германов № 11, по покана на Управителния съвет на Национална организация на митническите агенти (НОМА), ЕИК 130115696, със седалище в гр. София, п.к. 1336, ул. “Андрей Германов” № 11, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, се проведе заседание на Общото събрание (ОС) на НОМА, при следния предварително обявен дневен ред:

 1. Приемане на отчета Управителния съвет за дейността на НОМА за 2018 г.;
 2. Приемане на бюджет на НОМА за 2019 г.;
 3. Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018 г.;
 4. Промени в устава на НОМА;
 5. Осбовождаване от длъжност на членовете и избор на нов Управителния съвет нa НОМА;
 6. Освобождаване от длъжност на Председателя и избор на нов Председател на НОМА;
 7. Разни.

Всички членове са предварително уведомени за дневния ред на ОС с изрични писмени покани, получени по надлежния ред, както и чрез електронно писмо, адресирано до предоставения електронен контакт (електронна поща).

На заседанието присъстват представители на 12 членове на НОМА от общо 18 членове – налице е необходимият кворум и ОС може да взема законосъобразни решения. ОС пристъпи към разглеждане на въпросите от дневния ред.

 ПО ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред:

 След като обсъди представения от Управителния съвет отчет за дейността на НОМА за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г., ОС ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

ПРИЕМА без възражения отчета за дейността на НОМА за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г., представен от Управителния съвет чрез Председателя Емил Иванов Дандолов.

ПО ТОЧКА ВТОРА от дневния ред:

 След като обсъди предложения от Управителния съвет проект за определяне на бюджет на НОМА за 2019 г., както и предложенията относно размера и срока за внасяне на годишния членски внос, ОС ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

ПРИЕМА без възражения проекта за бюджет на НОМА за 2019 г.

ОПРЕДЕЛЯ годишен членски внос за 2019 г. в размер на 400,00 лева, който да бъде внесен от редовните членове на Сдружението и в размер на 100,00 лева, който да бъде внесен от асоциирани членове на Сдружението, съобразно чл. 23, ал. 2 и ал. 3  от Устава на НОМА.

 ПО ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред:

 След като обсъди предложението за освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2013 година, ОС ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

 ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ Председателя и членовете на Управителния съвет за дейността им в това качество за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

 ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред:

 След като обсъди предложенията за промени в Устава на Сдружението, ОС ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

 ИЗМЕНЯ СЕ чл. 8, ал. 2 по следния начин: „Решението на Управителния съвет за изключване подлежи на обжалване пред Общото събрание на Сдружението в едномесечен срок от получаване на писменото съобщение за това, но не по-късно от една година от датата на вземането на решението.“

 ИЗМЕНЯ СЕ чл. 11, ал. 3 по следния начин: „Общото събрание се свиква с писмена покана, която се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията и се публикува на електронния сайт на организацията най-малко 14 дни преди определената дата на събранието. Поканата може да се изпрати до всеки член чрез лично връчване на получателя или чрез електронно писмо, адресирано до предоставения контакт, или чрез  препоръчано писмо с обратна разписка в посочения срок. В поканата се посочва датата, часа, дневния ред и мястото за провеждане на Общото събрание.“

ИЗМЕНЯ СЕ чл. 14, ал. 1, т. 5, като заличава думите „Контролния съвет“

СЪЗДАВА СЕ нова т. 9 на чл. 14, ал. 1 със следния текст: „Взема решение за откриване на позиции за назначаване на служители, наети за подпомагане дейността на Председателя, и за определяне възнаграждението им.“

ИЗМЕНЯ СЕ чл. 14, ал. 4 по следния начин: „Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава и могат да бъдат оспорвани пред окръжния съд по седалището на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.“

ОТМЕНЯ СЕ чл. 19

ИЗМЕНЯ СЕ чл. 21, ал. 3 по следния начин: „Председателят ръководи оперативно работите на Сдружението и решава въпросите, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание и Управителния съвет, включително назначава и освобождава от длъжност работници и служители, наети за подпомагане дейността му, при открити позиции съгласно чл.14, ал.1, т.9.“

ПО ТОЧКА ПЕТА от дневния ред:

 След обсъждане и избор на нови членове на Управителния съвет, ОС ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

 ОСВОБОЖДАВА членовете на Управителния съвет от дейността им тяхното избиране на 29.09.2016 г. до настоящия момент, като на тяхно място

ИЗБИРА нов Управителен съвет, за следващ мандат от 3 години, съгласно Устава на НОМА, в следния състав:

 1. Емил Иванов Дандолов
 2. Божидар Божидаров Иванчев

 ПО ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред:

 След обсъждане и избор на председател на Сдружението, ОС ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

 ОСВОБОЖДАВА Емил Иванов Дандолов от позицията Председател на Сдружението, като го освобождава от отговорност за периода от неговото назначаване – 08.04.2013 г. до настоящия момент.

ИЗБИРА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ на НОМАМомчил Бориславов Антов, който, съгласно чл. 21, ал. 1 от Устава е и член на Управителния съвет по право.

 ПО ТОЧКА СЕДМА от дневния ред:

 След обсъждане на предложенията по последната точка от дневния ред, ОС ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

ВЪЗЛАГА на Председателя на Сдружението – Момчил Бориславов Антов лично или чрез упълномощено от него лице, да предприеме всички необходими действия за привеждане в изпълнение на взетите днес решения, включително да ги обяви пред Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД, ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ЗАКРИ.

EU team in Korea for government consultations over labour commitments under the trade agreement
22.01.2019

EU team in Korea for government consultations over labour commitments under the trade agreement

Today, the EU has begun government consultations with the Republic of Korea regarding the country’s implementation of commitments related to trade and sustainable development under the EU-Korea free trade agreement. The aim is to arrive at an amicable and mutually satisfactory solution to the EU’s concerns, specifically on labour rights.

The EU has two key longstanding concerns with regard to Korea’s implementation of the commitments on multilateral labour standards and agreements in the chapter on trade and sustainable development, in particular those concerning:

 • the respect for the International Labour Organisation (ILO) fundamental principles of freedom of association and the right to collective bargaining
 • the pending ratification by Korea of four fundamental ILO Conventions: two concerning freedom of association and the right to collective bargaining; and two concerning forced labour

Both issues are closely interrelated and require a number of legislative and administrative reforms on labour in Korea.
Background
On 17 December 2018 the EU formally requested consultations with the government of the Republic of Korea.
For more information

Press release: EU steps up engagement with Republic of Korea over labour commitments under the trade agreement
Link to the request for consultations

source: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1973

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/72 of 17 January 2019 imposing a definitive countervailing duty on imports of electric bicycles originating in the People’s Republic of China
22.01.2019

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/72 of 17 January 2019 imposing a definitive countervailing duty on imports of electric bicycles originating in the People’s Republic of China

THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Regulation (EU) 2016/1037 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Union (1), and in particular Articles 15 and 24(1) thereof, Whereas: 1.PROCEDURE 1.1.Initiation (1) On 21 December 2017, the European Commission (‘the Commission’) initiated an anti-subsidy investigation with regard to imports into the Union of electric bicycles originating in the People’s Republic of China (‘the PRC’, ‘China’ or ‘the country concerned’). The initiation was based on Article 10 of Regulation (EU) 2016/1037 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Union (‘the basic Regulation’). It published a Notice of initiation in the Official Journal of the European Union (‘Notice of initiation’) (2). (2) The Commission initiated the investigation following a complaint lodged on 8 November 2017 by the European Bicycle Manufacturers Association (‘EBMA’ or ‘the complainant’) on behalf of Union producers representing more than 25 % of the total Union production of electric bicycles. The complaint contained evidence of subsidisation and of a resulting injury that was sufficient to justify the initiation of the investigation. (3) Prior to the initiation of the anti-subsidy investigation, the Commission notified the Government of China (‘GOC’) (3) that it had received a properly documented complaint, and invited the GOC for consultations in accordance with Article 10(7) of the basic Regulation. The GOC accepted the offer for consultations, which were held on 18 December 2017. During the consultations, due note was taken of the comments submitted by the GOC. However, no mutually agreed solution could be reached. (4) On 18 July 2018, the Commission imposed a provisional anti-dumping duty on imports of the same product originating in the PRC (4) (‘the anti-dumping Regulation’) in an investigation which had been initiated by Notice published on 20 October 2017 (5) (‘the parallel anti-dumping investigation’). (5) The injury, causation and Union interest analyses performed in the present anti-subsidy investigation and the parallel anti-dumping investigation are mutatis mutandis identical, since the definition of the Union industry, the representative Union producers and the investigation period are the same in both investigations. All the relevant elements pertaining to these aspects have been taken into account also in the present investigation. (6) The GOC, the China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic products (‘CCCME’), the Collective of European Importers of Electric Bicycles (‘CEIEB’), the latter both representing several interested parties, submitted comments after the initiation of the proceeding. (7) These parties argued that the reasons for which the Commission granted confidential treatment to the identity of some of the interested parties supporting the complaint were both insufficient and unfounded. They added that some Union producers import complete electric bicycles from the PRC and thus, in light of Article 9(1) of the

basic Regulation, may be precluded from being considered as being part of the Union Industry. They pointed out that confidential treatment of the identity of some of the interested parties precludes the exporting producers from properly examining the standing in this case. In a similar vein, they argued that the complaint does neither contain a list of all known Union producers of the like product, nor the volume and value produced by these producers. (8) The Commission rejected this claim. The Commission recalled that Article 9(1) of the basic Regulation does not preclude considering some Union producers as part of the domestic industry just because they import the product concerned. Moreover, the Commission was satisfied with the level of support expressed by the Union industry for the initiation of the case at hand. In addition, the complaint contained a list of known producers in the Union (6), as well as their total production volume (7). Interested parties were, accordingly, able to assess the list of known Union producers of the like product. (9) This information allowed the GOC, the CCCME and the CEIEB to identify that two companies listed as Union producers are also importing electric bicycles from the country concerned. It is therefore clear that these interested parties could fully exercise their rights of defence in this respect. (10) The claims were therefore rejected. (11) The CCCME further argued that the complaint lacked the necessary level of sufficient evidence to result in the initiation of an investigation. The CCCME gave four reasons to support this claim. (12) First, the import data, based on Chinese export statistics obtained from Chinese customs, together with the adjustments made to it to filter out the product subject to this investigation, should not be kept confidential and its source should be duly examined by the Commission. (13) Second, certain information in the complaint such as, for instance, the alleged overcapacity in the relevant sector in the PRC, is misleading as they relate not only to the electric bicycles sector but electric bicycles and bicycles together. Similarly, the value of the Union’s electric bicycles market would be overestimated as it covers all light electric vehicles and not only electric bicycles. (14) Third, while the complaint focuses on claims of subsidisation of the Chinese electric bicycles market, it never examines subsidies existing in Europe. (15) Fourth, according to the CCCME, the complaint made a series of unjustified claims that are harmful to the electric bicycles industry in the PRC, alleging that it is the Union producers who drive the innovation in this business and that the Chinese producers are merely replicating the status quo of the Union-developed electric bicycles technology. (16) The Commission carried out an examination of the complaint in accordance with Article 10 of the basic Regulation, coming to the conclusion that the requirements for initiation of an investigation were met, namely that the adequacy and accuracy of the evidence presented by the complainant was sufficient. According to Article 10(2) of the basic Regulation, a complaint shall contain such information as is reasonably available to the complainant on the factors indicated therein. On the basis of the evidence provided, the Commission deemed that requirement satisfied. In this respect, none of the aspects raised by CCCME was dispositive for the Commission to have initiated the investigation into the alleged injurious subsidisation. (17) First, regarding the Chinese import data, the Commission refers to Section 3.2 of Implementing Regulation (EU) 2018/671 (‘the registration Regulation’) (8) and to section 4.3.1 of the present Regulation, where that argument is sufficiently addressed. (18) Second, regarding the overcapacity in China, it is indeed relevant to examine overcapacities for electric bicycles and bicycles together, since production capacity for bicycles can be converted to electric bicycles with little cost or effort (see recital (634), and there is evidence on record that this is indeed regularly done by companies producing both products. (19) Finally, the elements concerning innovation and replication or subsidies in the EU had no weight on the Commission’s assessment underlying the initiation of this case, as they do not fall within the factors considered for this purpose.

(20) The Commission therefore concluded that the complaint contained sufficient evidence of subsidisation and of resulting material injury that was sufficient to justify the initiation of the investigation. 1.2.Registration of imports (21) On 31 January 2018, the complainant submitted a request for registration of imports of electric bicycles from the PRC under Article 24(5) of the basic Regulation. On 3 May 2018, the Commission published the registration Regulation making imports of electric bicycles from the PRC subject to registration as of 4 May 2018 onwards. (22) Responding to the request for registration, interested parties submitted comments that were addressed in the registration Regulation. The Commission confirmed that the complainants submitted sufficient evidence justifying the need to register imports. In particular, imports and market shares from the PRC had sharply increased. The comments were therefore rejected. 1.3.Investigation period and period considered (23) The investigation of subsidisation and injury covered the period from 1 October 2016 to 30 September 2017 (‘the investigation period’ or ‘IP’). The examination of trends relevant for the assessment of injury covered the period from 1 January 2014 to 30 September 2017 (‘the period considered’). 1.4.Interested parties (24) In the Notice of initiation, the Commission invited interested parties to contact it in order to participate in the investigation. In addition, the Commission specifically informed the complainant, other known Union producers, the known exporting producers and the GOC, the known importers, suppliers and users, traders, as well as associations known to be concerned about the initiation of the investigation and invited them to participate. (25) Interested parties had an opportunity to comment on the initiation of the investigation and to request a hearing with the Commission and/or the Hearing Officer in trade proceedings. 1.5.Sampling (26) In the Notice of initiation, the Commission stated that it might sample the interested parties in accordance with Article 27 of the basic Regulation. 1.5.1.Sampling of Union Producers (27) In its Notice of initiation, the Commission stated that it had provisionally selected a sample of Union producers. The Commission selected the sample on the basis of the highest representative sales volumes of the like product in the investigation period whilst ensuring a spread in product types and a geographical spread. (28) This sample consisted of four Union producers. The sampled Union producers accounted for 60 % of the total production volume and 58 % of total sales of the Union industry. The Commission invited interested parties to comment on the provisional sample. (29) In light of the above, the Commission confirmed that the sample is representative of the Union industry. 1.5.2.Sampling of importers (30) To decide whether sampling was necessary and, if so, to select a sample, the Commission asked unrelated importers to provide the information specified in the Notice of initiation. (31) Twenty-one unrelated importers provided the requested information and agreed to be included in the sample. In accordance with Article 27(1) of the basic Regulation, the Commission selected a sample of five unrelated importers on the basis of the largest volume of imports into the Union. In accordance with Article 27(2) of the basic Regulation, all known importers concerned were consulted on the selection of the sample. (32) In light of the above, the Commission concluded that the sample is representative of the cooperating importers.

1.5.3.Sampling of exporting producers (33) To decide whether sampling was necessary and, if so, to select a sample, the Commission asked all exporting producers in the PRC to provide the information specified in the Notice of initiation. In addition, the Commission requested the authorities of the GOC to identify and/or contact other exporting producers, if any, that could be interested in participating in the investigation. (34) Seventy-eight exporting producers/group(s) of exporting producers in the country concerned provided the requested information and agreed to be included in the sample. In accordance with Article 27(1)(b) of the basic Regulation, the Commission selected the following sample of five groups of exporting producers on the basis of the volume of the product concerned referred to in recital (60) below exported to the Union also taking into consideration the level of investments relating to the product concerned during the investigation period and the geographical spread. This is considered to be the largest representative volume of exports to the Union which could reasonably be investigated within the time available: — Bodo Vehicle Group Co., Ltd. (Bodo), — Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd. (Giant), — Jinhua Vision Industry Co., Ltd. and Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd. (Jinhua Vision Group), — Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd. (Rununion Group), — Yadea Technology Group Co., Ltd. (Yadea Group). (35) The sampled groups of exporting producers (‘the sampled exporting producers’) represented 43 % of the total imports of the product concerned to the Union. (36) In accordance with Article 27(2) of the basic Regulation, all known exporting producers concerned, and the GOC, were consulted on the selection of the sample. Comments on the proposed sample were received from the complainant and three exporting producers, one included, two not included in the sample. (37) The complainant observed that Tianjin and Jiangsu are the provinces with the largest production of electric bicycles. In this regard, the complainant argued that the proposed sample underrepresented the Tianjin-based companies and proposed to insert another exporting producer in the sample. (38) The Commission observed that two companies within the sampled exporting producers or group of companies were based in Tianjin. Therefore, the Commission considered that the companies based in the Municipality of Tianjin were sufficiently covered. (39) One cooperating exporting producer, which was not sampled, requested to be included in the sample. Its request was based on three elements. First, the company exported to the Union via a related trader. Second, the company imported a large amount of input materials. Third, including the company would result in a higher geographical spread of the sample. (40) The Commission did not consider the first two elements to be a criterion for selecting a sample, which should be based in accordance with Article 27(1) on the largest representative volume of exports of the product subject to an investigation that can be investigated within the time available. In addition, among the companies which made themselves known during the sampling exercise there are several selling into the Union using a related trader and were also exporting input material. Moreover, the Commission already considered sufficient the geographical spread reached with the proposed sample, covering three of the most important regions for the electric bicycles production, therefore the request was rejected. (41) One exporting producer, which was sampled, requested to be excluded from the sample. Its request was based on three elements. First, the company exported a lower volume than the other four sampled groups. Second, they restated downwards their level of investments, clarifying that the amount considered by the Commission was inclusive of investments in other products. Third, they are present in a geographical area which is already covered by other companies in the sample. (42)The Commission based its selection not only on the export volumes to the European Union, also taking into consideration indicia of the alleged subsidisation, according to the information available on the cooperating companies’ last available Annual Accounts and the geographical spread, during the investigation period. The exporting producer in question, considering all these factors together, was considered to be already represented by the selected sample.

source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0073&from=EN

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/67 of 16 January 2019 imposing safeguard measures with regard to imports of Indica rice originating in Cambodia and Myanmar/Burma
22.01.2019

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/67 of 16 January 2019 imposing safeguard measures with regard to imports of Indica rice originating in Cambodia and Myanmar/Burma

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/67 of 16 January 2019 imposing safeguard measures with regard to imports of Indica rice originating in Cambodia and Myanmar/Burma

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0067&from=EN

EU imposes safeguard measures on rice from Cambodia and Myanmar
22.01.2019

EU imposes safeguard measures on rice from Cambodia and Myanmar

An investigation has confirmed a significant increase of imports of Indica rice from Cambodia and Myanmar into the European Union that has caused economic damage to European producers. The European Commission has therefore decided today to re-introduce import duties that will be steadily reduced over a period of three years.

According to the Commission’s decision, to be published in tomorrow’s Official Journal, as of 18 January the European Union will reinstate the normal customs duty on this product of €175 per tonne in year one, progressively reducing it to €150 per tonne in year two, and €125 per tonne in year three.

During the investigation launched in March 2018, the Commission found that imports of Indica rice from both countries combined have increased by 89% in the past five rice-growing seasons. At the same time, the investigation found that the prices were substantially lower than those on the EU market and had actually decreased over the same period. This surge in low-price imports has caused serious difficulties for EU rice producers to the extent that their market share in the EU dropped substantially from 61% to 29%.

Cambodia and Myanmar are beneficiaries of the EU’s Everything But Arms (EBA) trade scheme, which unilaterally grants duty-and quota-free access to the world’s least developed countries (apart from arms and ammunition). This is one pillar of the EU’s Generalised Scheme of Preferences (GSP) tariff-reduction scheme for developing countries. Today’s action is being taken using the safeguards mechanism of the GSP Regulation.

Background

The initial request for trade safeguards on rice imports was tabled by the Italian government in February 2018 and supported by all other EU rice growing Member States (Spain, France, Portugal, Greece, Hungary, Romania and Bulgaria). The Commission opened a formal investigation on 16 March 2018. The measures will be in place for three years.

The decision will be published in the EU’s Official Journal on 17 January and will enter into force the following day.

For More Information

EU trade relation with Cambodia

EU trade relations with Myanmar

Generalised scheme of preferences

source: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1970

12345...