web analytics

11.10.2017

ICS2 - нова митническа информационна система на ЕС


ЕС започва поетапно внедряване на нова митническа информационна система (Import Control System 2 - ICS2), която ще обхваща предварителното подаване на данни за сигурност и безопасност при въвеждане на стоки на митническата територия на Съюза. Тя ще засегне всички икономически оператори и се предвижда внедряването й да започне на 15.03.2021 г. и да приключи на 01.03.2024 г. Първоначално обхватът на системата ще е по отношение на експресните и пощенски пратки, предназначени да влязат на митническата територия на Съюза по въздух и последователно ще се включват и останалите видове транспорт. Повече информация може да намерите на страницата на DG TAXUD Import Control System 2 - ICS2

...23456...
Customs Decisions System e-Learning module online
11.10.2017

Customs Decisions System e-Learning module online

As of 2 October 2017, the transitional arrangements for applying for customs decisions will end and economic operators will have to introduce all new applications for customs decisions or authorisations electronically and according to the new UCC requirements.

The European Commission and EU Member States have designed a new “Customs Decisions System” (CDS) for this purpose, based upon an IT architecture containing both national and EU common components.

Today, the European Commission has released an e-learning module to help the future users of the Customs Decision System prepare for the implementation of the new tool.

The e-learning course guides users through the set-up and implementation of the CDS, in line with the provisions defined in the UCC, and prepares them to confidently use the CDS in accordance with their role.

More on the Customs Decision System
More on the CDS e-learning course
More on the UCC e-learning programme

source:https://ec.europa.eu/taxation_customs/node/995_en

Публикувани са регламентите, въвеждащи от 1 Юли 2017 г., Автономните мерки за суспендиране на митата
08.08.2017

Публикувани са регламентите, въвеждащи от 1 Юли 2017 г., Автономните мерки за суспендиране на митата

Публикувани са регламентите, въвеждащи от 1 Юли 2017 г., Автономните мерки за суспендиране на митата (Регламент (ЕС) № 2017/1134 на Съвета от 20.06.2017 г.), както и Автономните тарифни квоти (Регламент (ЕС) № 2017/1133 на Съвета от 20.06.2017 г.). Текстовете могат да бъдат намерени в рубриката Митническа тарифа – подрубрика Автономни мерки за суспендиране на митата. Информираме също така, че 15 Август 2017 г. е крайният срок за подаване на искания за Автономните мерки за суспендиране на митата и Автономните тарифни квоти, които при одобрение ще има възможност да се прилагат от 1 Юли 2018 г.

Източник: http://customs.bg/bg/pubs/7362

Информация относно формулата за денатуриране на алкохол по общия метод
08.08.2017

Информация относно формулата за денатуриране на алкохол по общия метод

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1112 на Комисията от 22.06.2017 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 3199/93, относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаване от акциз, е променено приложението към Регламент (ЕО) № 3199/93, съгласно което Република България  прилага, считано от 01.08.2017 г., повишена концентрация на общата процедура за денатуриране, като на хектолитър абсолютен етанол се добавят:

 • - 3,0 литра изопропилов алкохол,
 • - 3,0 литра метилетилкетон,
 • - 1,0 грам денатониум бензоат.

Източник:http://customs.bg/bg/pubs/7363

АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИМИС
29.05.2017

АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИМИС

Членът на НОМА – Фирма „ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД, организира семинар на тема “АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИМИС”

Семинарът ще се проведе на 16 юни 2017 г. (петък) в конферентната зала на Парк хотел “Витоша”, гр. София, ул. Росарио, № 1.

Семинарът ще включва дискусия на следните теми:

 • Промени в Регламента за изпълнение (ЕС) 2015/2447;
 • Очаквани изменения в Делегирания регламент (ЕС) 2015/2446 г.
 • Усъвършенстване на БИМИС с промяна и добавяне на нови функционалности;
 • Обсъждане на промените в областта на обезпеченията;
 • Обсъждане на въпроси, касаещи прилагането на специалните режими;
 • Въпроси, касаещи предстоящото преиздаване на разрешенията за ползване на специалните режими, съгласно новите правила;
 • Въвеждане на системата REX и използването на REX номера в хода на декларирането;
 • Промени в международните споразумения на ЕС, касаещи произхода на стоките;
 • Обсъждане на въпроси, свързани с прилагането на Регламент 952/2013.

  Лектори са водещи експерти от Агенция „Митници”:

 • г-жа Латинка Янкова – началник отдел “Транзит на стоки” в дирекция “Митнически режими и процедури” при ЦМУ, Агенция „Митници”;
 • г-жа Еленка Петрова – държавен експерт в отдел “Внос и износ” в дирекция “Митнически режими и процедури” при ЦМУ, Агенция „Митници”;
 • г-жа Веска Тодорова – началник отдел “Произход на стоките” в дирекция “ТП” при ЦМУ, Агенция „Митници”;
 • г-жа Хризантема Бауренска – държавен инспектор в отдел “МРП” в митница Варна.

Начало на семинара – 9.15 часа на 16.06.2017 г. (9.00 – 9.15 – регистрация).

Срок за потвърждение: до 09.06.2017 г. (петък).

Таксата за участие е 200 (двеста) лв. на човек (без ДДС).

За втори и следващ участник от една фирма, таксата е 190 (сто и деветдесет) лева (без ДДС).

Цената включва обучение, материали, кафе паузи и работен обяд (възможност за вегетарианско меню – при предварителна заявка).

Таксатасезаплащапобанковпътпосметкана“ЮНИТАКСОБУЧЕНИЕ”ООД

вТБ“АлианцБългария”АД, ФЦДамянГруев, София

IBAN: BG77BUIN95611000209773,

SWIFT (BIC): BUINBGSF

 Заявяване на участие и всякаква допълнителна информация: www.unitax-consult.com, тел.: (02) 954 32 80  •  тел./факс: (02) 954 32 08

митническото оформяне на стоки за износ към Канада от страни – членки на ЕС
27.04.2017

митническото оформяне на стоки за износ към Канада от страни – членки на ЕС

ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОТАВА
Служба по търговско-икономическите въпроси

325 Stewart Str, Ottawa, Ontario, K1N 6K5, Canada
Т: 001 613 897 7333; ф.: 001 613 789 35 24
e-mail: d.dragneva@mee.government.bg

Изх. №СК-52/07.04.2017 г.

ДО

ГОСПОДИН ВАСИЛ ВЕЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ

КОПИЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
ГОСПОЖА ДИЯНА НАЙДЕНОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА”
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕЛЕВ,

За сведение на експортно ориентираните български производители, прилагам обща практическа информация, свързана с процедурите по митническото оформяне на стоки за износ към Канада от страна на страни – членки на ЕС по реда и при условията на Всеобхватното икономическото и търговско споразумение между ЕС и Канада (CETA). Информацията е разпространена от Делегацията на ЕС в Канада сред търговските представители на държавите – членки. За да се възползват от намалените тарифи и преференциалното третиране съгласно Споразумението след влизането му в сила, европейските износители следва:
1. Да кандидатстват за номер на регистриран износител (REX number) посредством попълване на форма – Заявление за регистриран износител. Заявлението (APPLICATION TO BECOME A REGISTERED EXPORTER) ще откриете в приложенията, а също и он-лайн на сайта на Европейската Комисия:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/canada_application_to_become_registered_exporter.pdf

Формата включва обща информация от търговския регистър за съответния износител и описание на стоките, предмет на износа;
2. Да изпратят попълнената форма до националната митница (приложена листа с контакти на митническите власти по азбучен ред на държавите – членки)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/customs_ms_contact_points_art3_tda_en.pdf

(Възможна е он-лайн регистрация)
3. Да попълнят Декларацията за произход на стоките, което включва посочване на вече получения номер на регистриран износител.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/canada_text_origin_declaration.pdf

4. На базата на Декларацията за произход, стоките, предмет на износа ще се ползват с преференциалния режим по реда на Споразумението.

Допълнителна информация може да бъде получена на уеб-сайта на Европейската Комисия: http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-affairs/international-customs-cooperation-mutual-administrative-assistance-agreements/canada_en

 С уважение:

Десислава Драгнева
СТИВ – Канада

canada_text_origin_declaration

canada_application_to_become_registered_exporter

customs_ms_contact_points_art3_tda_en

 

унифициране от 1 юли 2017 г. на данъчната система в Индия чрез въвеждане на общ данък върху стоките и услугите (GST)
27.04.2017

унифициране от 1 юли 2017 г. на данъчната система в Индия чрез въвеждане на общ данък върху стоките и услугите (GST)

ОТ

ПОСОЛСТВОТО В ДЕЛХИ

ОТКРИТА

ОБИКНОВЕНА

 Изх. № Ив-02-406/ 26.04.2017 г.

 Kъм наш № Ив-02-674/ 08.08.2016 г.

 ДО     

 МИ – ВИП, ИПН

 МВнР – ГДДО, ВИО, ААО 

 КОПИЕ:

ИАНМСП, БТПП, БСК, АИКБ, КРИБ

 Относно: Планира се унифициране от 1 юли 2017 г. на данъчната система в Индия чрез  въвеждане на общ данък върху стоките и услугите (GST) в цялата страна 

 Индийското правителство, начело с премиера Нарендра Моди, е в процес на подготовка за въвеждане на най-голямата данъчна реформа в историята на страната, която има за цел да  въведе еднакви данъчни ставки във всички индийски щати. Това означава над един млрд. потребители във 29 щата в Индия, говорещи 22 официални езика и 9 млн. юридически лица, опериращи в различни сфери на бизнеса да бъдат обединени в един общ пазар чрез въвеждането на т.н. схема за данъците върху стоките и услугите GST (Goods and Services Tax).  Целта на мярката, която предстои да бъде въведена от 1 юли 2017 г. или близо 10 години след като бе предложена от партията Индийски национален конгрес, е да се улесни търговията и се уеднаквят данъците, като по този начин ще се насърчи събираемостта им и ще се създадат благоприятни условия за развитие на местната икономика, търговия и инвестиции. Планираните данъчни промени станаха популярни в Индия с лайтмотива „една нация – една данъчна система“.

Към момента стоките и услугите в Индия се облагат с различни ставки в отделните щати, многократно на различните етапи от производство, както и при придвижването им (логистиката) между отделните щати, като по този начин се получава натрупване на данъчна тежест, включително  върху начислени на по-ранен етап данъци. 

От 1 юли 2017 г. новите данъчни ставки в Индия се предвижда да бъдат начислявани  на финалния етап при продажбата, което ще даде възможност на производителите по-лесно да възстановяват данъчен кредит и ще намали възможностите за корупция.

Въвеждането на единно GST в Индия ще доведе до създаването на една от най-големите в света зони за свободна търговия, с население от над 1,3 млрд. души, което е повече от населението на САЩ, Европа, Канада и Австралия, взети заедно и която ще включва 29 отделни щата или повече от държавите в ЕС.

Новите данъчни ставки ще заменят общо 17 съществуващи понастоящем данъци на централно и щатско ниво, като по този начин ще доведат до хармонизиране на непреките данъци в цялата страна.

За въвеждането на новия данъчен режим, индийското правителство е предвидило 435 млн. щат. долара за петгодишен период, които ще бъдат използвани за изграждането на обща счетоводна система, а повече от 61 000 държавни чиновници ще преминат курс на обучение за нейното използване. Софтуерното осигуряване е възложено на една от най-големите индийски IT компании – Infosys Ltd.

Новата единна данъчна система ще се състои от четири основни ставки: 5%, 12%, 18% и 28%, като по предварителни данни се очаква  около 50%  от основните стоки в инфлационната потребителска кошница да не бъдат обект на облагане или да бъдат облагани с най-ниската ставка от 5%, като защитна мярка за социално слабите потребители. В същото време луксозните стоки, като например тютюна, алкохола, луксозните коли и др. ще бъдат подложени на най-високата данъчна ставка.

Въвеждането на новата данъчна система ще доведе до първоначални сътресения за индийския бизнес като разходи  по въвеждане на софтуерни продукти и обучение на персонала, както и нарушения на дейността. В дългосрочен план обаче, създаването на унифициран пазар ще улесни икономическите дейности, ще насърчи производството, ще стимулира търговията и логистиката между отделните щати и се очаква да доведе до спад в цените на редица стоки и услуги, както и ще спомогне за по-голяма събираемост на данъците. Правителството се надява опростената и единна данъчна система да направи Индия по-привлекателна за инвеститорите и да подобри позициите на страната в класацията на Световната банка, където понастоящем Индия се нарежда на 130 място сред общо 160 държави по показателя – „облекчени условия за бизнес“.

Планираното въвеждане на единна данъчна система върху стоките и услугите (GST) в Индия се очаква да  срещне известна съпротивата в отделни индийски щати, тъй като това ще намали значително техните директни финансови постъпления и ще увеличи финансовата им зависимост от централното правителство.

Унифицирането на системата на непреките данъци в страната е поредната инициатива на настоящото индийско правителство в посока стимулиране на бизнеса, насърчаване на икономиката и привличане на повече чуждестранни инвестиции.

Стъпка в тази посока е и лансираната през настоящата седмица идея на премира Моди  за промяна на 150-годишната традиция финансовата година в Индия  да започва от началото на април и да приключва в края на март следващата година. Идеята за унифициране на финансовата година с календарната (от януари до декември), която се планира от индийското правителство, се базира както  на необходимостта от по-добро планиране на селскостопанските субсидии от бюджета, в зависимост от мусонните валежи и  реализирания добив на селскостопанска продукция, така и на желанието да се създадат допълнителни условия за  улесняване на  чуждестранните компании, функциониращи на индийския пазар и насърчаване на притока на чужди капитали в страната.

 Изготвил:    Илия Деков, съветник, ръководител СТИВ-Делхи

 Одобрил:     Петко Дойков, посланик

 

*Източник: NSBS – The Bulgarian Association for Freight Forwarding, Transport and Logistics

В гр. Свищов се проведе първото у нас Национално ученическо състезание по “Митнически и данъчен контрол”
22.02.2017

В гр. Свищов се проведе първото у нас Национално ученическо състезание по “Митнически и данъчен контрол”

Поредното национално ученическо състезание по икономика, което организира Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, предизвика 210 ученици от 22 училища в страната. В 19-то издание на средношколската надпревара, което се проведе в пет направления, участваха ученици от Велико Търново, Видин, Враца, Горна Оряховица, Дупница, Козлодуй, Левски, Полски Тръмбеш, Плевен, Разград, Русе, Свищов, Силистра, София, Стара Загора, Търговище и Хайредин.

За пръв път у нас бе организирано и състезание в направление „Митнически и данъчен контрол”. Състезателите от направление „Митнически и данъчен контрол” бяха поставени в реална среда и се превъплатиха в ролите на митнически и данъчни инспектори. В първото задание те трябваше да извършат проверка на една вносна операция – фирмата-вносител доставя 3 вида натурални сокове от Чили с контейнер през пристанище Варна- Запад. Преглеждайки представените документи (международна фактура, коносамент и сертификат EUR.1) те трябваше да установят правилното оформяне на подадената от вносителя митническа декларация. На участниците в състезанието бяха предоставени и резултатите от извършена фактическа проверка на контейнера относно вида и количеството на внасяните стоки. Въз основа на контролните си действия, екипите установиха извършването на две нарушения от страна на фирмата-вносител – митническа контрабанда и митническа измама с цел избягване заплащането на вносни митни сборове. Като краен резултат шестте участващи екипа оформяха акт за установяване на митническо нарушения и описваха какви санкции трябва да бъдат наложени на фирмата-вносител. В ролята си пък на данъчни контрольори, средношколците трябваше въз основа на предоставена им информация относно дейността на фирма „Х”, да опишат какви проверки биха извършили за да удостоверят правомерността на декларирани разходи от фирмата за предоставени й транспортни услуги от друга фирма.

Освен за 1, 2, 3 място, беше присъдена и специална награда за креативност от Националната организация на митническите агенти (НОМА).

Специална награда на НОМА:

Екип №1 с ментор Анита Димитрова – IV курс, спец. СФК:

Стефани Мийкова и Петър Дойнов от ТГ – Стара Загора

Абибе Мустафа от ПГИ – Разград

245

Кратък анализ на промените, касаещи унищожаването на чуждестранни стоки
16.02.2017

Кратък анализ на промените, касаещи унищожаването на чуждестранни стоки

В края на май 2016 г., с влизането в сила на новия Митнически кодекс на Съюза(Регламент 952/2013, МКС) и актовете по неговото допълване и прилагане (Делегиран регламент 2015/2446 и Регламент за изпълнение 2015/2447) бяха въведени промени, касаещи унищожаването под митнически надзор, които макар и не толкова кардинални, заслужава да бъдат обсъдени.

По – специално, по силата на действащото преди това законодателство, унищожаването беше едно от възможните митнически направления, което можеше да бъде дадено на една чуждестранна стока, било по искане на заинтересуваното лице, било служебно от митническите органи. Съответно, получателят на една стока можеше да поиска да му бъде разрешено да я унищожи под митнически контрол, дори и без да сочи конкретни причини за това, стига унищожаването да не води до някакви разходи за митническата администрация, което условие впрочем е валидно и сега.

Понастоящем, обаче, нещата стоят по по – различен начин, като промяната следва основно от факта, че новият МКС изоставя идеята за митническите направления и респективно за унищожаването, като едно от тях.

В резултат на това, унищожаването се възприема като едно фактическо действие, към което има право да прибегне на първо място митническата администрация.

За разлика от предишната нормативна уредба, по новите правила унищожаването е предвидено по – скоро да се извършва служебно от митническите органи, когато например стоките са изоставени в полза на държавата, но не са могли да бъдат продадени или когато стоките са опасни за живота и здравето на хората, или в случаите когато стоките са обект на общи забрани и ограничения и т.н.

Естествено, оставена е възможност унищожаването да бъде допуснато и по искане на лицето, имащо пряко отношение към стоките, като за целта унищожаването е приравнено на действие по усъвършенстване на стоките (чл. 5, т. 37 от МКС). Следвайки логиката на цитираната разпоредба, унищожаването би могло да бъде допуснато посредством оформянето на режим активно усъвършенстване с всички формалности и последици, присъщи на режима, като разрешаване, обезпечаване, специфична отчетност и т.н.

Съществува и една трета възможност за унищожаване на чуждестранни стоки, която е изключение от общите правила на служебно унищожаване или унищожаване под режим активно усъвършенстване. Става въпрос за унищожаването на дефектни стоки или стоки, които не съответстват на условията на договора и които получателят не може или не желае да изведе от територията на страната. В тези случаи, митническите органи могат да допуснат унищожаване под митнически надзор (чл. 118, пар. 4 от МКС), което наподобява старото митническо направление унищожаване под митнически контрол.

Нещо повече, в горните случаи дори се говори и за унищожаване без предварително разрешаване и без участието на митнически органи – т.нар. унищожаване без митнически надзор, (чл. 180 от Регламент за изпълнение 2015/2447), като последната хипотеза, обаче, е разписана само като възможност за целите на възстановяването или опрощаването на дължимите държавни вземания. Т.е., към нея трябва да се прибягва много внимателно и с уговорката, че тя ще е работеща законова възможност само при условие, че за унищожаването на конкретните стоки бъдат представени безспорни доказателства. Освен това, добре е да се държи сметка и за общата забрана за разпореждане със стоки под митнически надзор без знанието и разрешението на митницата, въведена с чл. 5 на Закона за митниците, нарушаването на която би могло да доведе до сериозни последици. Ето защо, дори и без митнически надзор, препоръчително е унищожаването да се извършва след информиране на администрацията.

Самото унищожаване се извършва чрез механично деформиране, изгаряне или по друг подходящ начин, съобразно естеството на стоките, като следва да се спазват стриктно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. В тази насока няма никакви промени.

Трябва да се има предвид, че както при предното законодателство, така и сега е помислено за отпадъците и остатъците след едно унищожаване, които също са стока и за които също ще трябва да се извършат действия за поставяне под режим или за реекспорт, а също и евентуално ще се дължи и заплащането на вносни митни сборове и ДДС.

 

източник: адв. Георги Горанов

АС „Денкова, Горанов и партньори“

 

СТАНОВИЩЕ НА НОМА ОТНОСНО ЧЛ. 18 ОТ ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ И ЧЛ. 19 ОТ РЕГЛАМЕНТ 952/2013 НА МКС
09.02.2017

СТАНОВИЩЕ НА НОМА ОТНОСНО ЧЛ. 18 ОТ ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ И ЧЛ. 19 ОТ РЕГЛАМЕНТ 952/2013 НА МКС

Във връзка постъпили запитвания от членове, относно необходимостта от предоставяне на доказателство за упълномощаване пред митническите власти, организацията извърши правна консултация, резултатите от която са публикувани и на сайта на НОМА.

         С Регламент 952/2013 г. за създаване на Митнически кодекс на съюза и по-конкретно в чл.19 са установени някои правила, които основно целят да разтоварят държавата от прекомерни регулаторни изисквания в пречка на бизнеса, като прехвърлят изцяло отговорността върху бизнеса в неговото професионално измерение – търговци, регистрирани по ТЗ /митнически представители, икономически оператори/.

Държавата напълно защитава единствено своя интерес чрез правилото: „Лица, които пропуснат да заявят, че действат като митнически представители, или които заявят, че действат като такива, без да са упълномощени за това, се считат, че действат от свое име и за своя сметка“.

Регламентът не говори за пълномощно, т.е. не се сочи конкретна сделка или вид документ. В текстовете на този нормативен акт се говори за доказателства, че лице, което е заявило, че действа като митнически представител е упълномощено от представляваното лице. Митническите органи имат право да изискват такива доказателства. Дадена е и защита на дългогодишните професионални отношения между митнически представители и митнически органи – “ Митническите органи не изискват от лице, което действа като митнически представител, извършващ редовно действия и формалности, да представя всеки път доказателства за упълномощаване, при условие че това лице е в състояние да представи такива доказателства по искане на митническите органи“. Това „състояние“ можем да презюмираме, че фактически се установява след като при извършвани достатъчно на брой проверки е било установено, че митническият представител е в състояние да отговори на митнически органи адекватно.

Следва да се има предвид, че в цялата съдебна практика, съдът изследва, както: трайните отношения между митническия представител и клиента, така и отношенията между митническия агент и митническите органи.

Законът за митниците по отношение на лицата в чл.18 директно препраща към Регламента, а по отношение на доказването на упълномощаването между митнически представител и лицата, ползватели на професионалната услуга, законът е съвсем кратък:

- „Митническите органи могат да изискват от всяко лице, което заявява, че действа като представител, да представи доказателства за това. Освен в случаите по ал. 2, за доказателствата не се изисква нотариална заверка на подписите.“

Законът за митниците също не борави с понятието – пълномощно, а далеч по-широкото – доказателства за това, че едно лице действа като представител на друго.

Пълномощното е едностранна сделка, волеизявление, по силата на което едно лице предоставя права на друго лице да извършва определени действия. Пълномощното се ползва от митническите представители само в отношенията им с митническите органи по процедиране на митнически формалности на дадено лице. Това обаче не е единственият документ между страните – митнически представител – клиент. Пълномощното е отделен документ, който позволява да бъдат запазени в конфиденциалност търговските договорки, но иначе няма никаква пречка „упълномощаването“ да стане в договора, с който се възлагат, респ. приемат услугите по митническо представителство. В едно решение съдът приема, че при превоз, като става въпрос за стока в режим транзит, то превозвачът действа по договор за поръчка /договор, който е консенсуален, но неформален/, когато извършва формалностите по този режим, дори и без пълномощно.

Налице са някои от следните документи между тези страни по договора за извършване на услуги по митническо представителство:

- Кореспонденция между страните преди сключване на договор;

- Постигане на съгласие относно цената на извършваната услуга – според съдебната практика се касае за договор за поръчка;

- Договаряне на рамкови условия при по-големи клиенти;

- Уточнения на документите, които съпътстват стоките при митническото оформяне;

- Декларации, че предоставените на митническия представител данни са верни, че стоките не са под забрана, не са с особен режим и пр.

За да се стигне до упълномощаване за митническо представителство са налице множество действия, облечени в писмена форма между страните, съгласно и съобразно възприетия от съответния търговец начин на работа и документален инструментариум.

С промените държавата вече не се интересува как търговците професионалисти ще оформят отношенията си със своите клиенти, държавата има два инструмента:

- Право да държи митническия представител отговорен;

- Право на проверка на доказателствата за упълномощаване.

От съответния търговец зависи какви правила ще наложи от една страна, за да защити своя интерес и от друга страна, за да стане такъв партньор на митническите органи, за който да е валидно:

1. Че извършва редовно действия и формалности и

2. Че има такова управление на качеството, което гарантира състоянието му да представи доказателства при поискване от органите.

От митническите представители зависи какъв ресурс ще отделят за проверка, защото те трябва да разполагат с доказателства, че лицата, с които подписват договори или им предоставят пълномощия са лица, които имат представителна власт действително.

Регламентът и законът не забранява търговеца да продължи да работи със свръх форма – пълномощно с нотариална заверка без да се изисква такова /с дори изричен текст/ и вероятно това е разумен подход при еднократни или напълно непознати клиенти /стратиращи/.

Митническите представители сами трябва да определят начина си на работа и най-вече колко и какъв ресурс ще използват за проверка на клиентите преди пристъпване към изпълнение на техни митнически формалности, защото това пряко рефлектира върху риска, който ще носят за митническите задължения в последствие.

В края на запитването е посочено, че според юристи на митницата пълномощното със заверка е задължително, защото „ако работим с ненотариално заверени пълномощни, за всяко евентуално нарушение ще бъдем санкционирани ние, а не клиента/поради невъзможност да се докаже, че сме надлежно упълномощени“. Във връзка с изразеното становище от от митницата – считаме, че то не почива на закона, а и не се открива основание за такова мнение в практиката на този етап.

НОМА

София, 09.02.2017

TAPA FSR classification B certificate 2014
20.01.2017

TAPA FSR classification B certificate 2014

НОМА, има удоволствието да съобщи на своите членове, че фирма Гебрюдер Вайс ЕООД е сертифициран по стандарта за сигурност и безопасност TAPA FSR classification B certificate 2014.

Austria – Anti-Wage and Social Dumping Act as of 1st of January 2017
28.12.2016

Austria – Anti-Wage and Social Dumping Act as of 1st of January 2017

 В сила от 1-ви януари 2017 г. всяко трансгранично командироване в Австрия ще подлежи на разпоредбите на Антидъмпинговото социално законодателство (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz LSD-BG).

Транспортните оператори със седалище извън Австрия са задължени да подават предварителна информация за всеки командирован служител, вкл. временно прехвърлен на друго работно място, член на екипаж преди преминаването на границата, независимо дали командироващото предприятие е икономически свързано с австрийско търговски дружество при следните транспортни операции:

всички започващи от или приключващи в Австрия превози

всички каботажни превози в Австрия (облекчаване на съществуващата регулация, тъй като 5 дневния период е отменен)

всички транзитни пътувания и превози, ако началото или края на транзита е Австрия или в непосредствена близост до австрийската федерална граница (също без участието на австрийско търговски дружество)

 Регионалният социално-осигурителен фонд във Виена (Wiener Gebietskrankenkasse) е компетентният център за прилагането и спазването на разпоредбите на Антидъмпинговото социално законодателство (LSD-BG).

Раздел 4 на LSD-BG регламентира формалните изисквания, в случаите на трансгранична работа (от параграф § 19 до § 24):

ü уведомление за всеки командирован служител /уведомление за отдаване под наем на служител

ü документ А1 или E101 за социално осигуряване (издаден от компетентната институция за социално осигуряване в страната на командироващото предприятие – ако няма такъв документ потвърждаващ, че работникът или служителят ще бъде предмет на социалното осигуряване в Австрия през целия период на командироването – на немски език)

ü фиш за работната заплата

ü официално разрешение за работа на командированите служители в страната, където е установен работодателят, ако се изисква такъв документ.

 Посочените документи трябва да са на немски език, а трудовият договор се допуска да бъде на английски. За командированите лица в транспортния сектор документите трябва да са на разположение в кабината на превозното средство при влизане на територията на Австрия или да се удостовери, че са предоставени електронно.

За уведомление за командировани лица в Австрия се използва формуляр ZKO 3. Формуляр ZKO 4 се използва за уведомление на лица отдадени под наем в Австрия.

За командированите служители за по-дълъг период може да се попълни формуляр за 3-месечен период (който още не е публикуван), т.е. не е необходимо да се уведомява поотделно всеки отделен граничен пункт в рамките на период от три месеца.

В случай на повторно нарушение и неспазване на изискванията на LSD-BG, освен административни наказания, на работодателят ще бъде забранено предоставянето на услуги в Австрия за периода от 1 до максимум 5 години.

За повече информация вижте:

http://www.postingofworkers.at/cms/Z04/Z04_10/home

http://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_0/home

http://dienstgeber.wgkk.at/portal27/wgkkdgportal/content/contentWindow?contentid=10007.724482&action=2

https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B721d3a1bda1e4750953b05caa085a925&lang=en

https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B721d3a1bda1e4750953b05caa085a925

Източник: КЛЕКАТ/CLECAT

Митнически кодекс на Съюза
10.10.2016

Митнически кодекс на Съюза

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 952/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1452153712108&uri=CELEX:32013R0952

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1452153988197&uri=CELEX:32015R2446

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2447 НА КОМИСИЯТА от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1452154045220&uri=CELEX:32015R2447

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/341 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016R0341

 

 

 

 

ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
30.09.2016

ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

До:   г-н Владислав Горанов, Министър на финансите

копие: г-н Бойко Борисов,  Министър-председател на Република България

копие: г-н Божидар Данев, Изпълнителен председател на БСК

 Относно:                   ПРЕДСТОЯЩОТО ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ 

 

             Уважаеми г-н министър на финансите,

             Повод да се обърнем към Вас е публикуваният в портала за обществени консултации на Министерски съвет проект на Закона за акцизите и данъчните складове.

От гледна точка на оценката на въздействието на предстоящите промени, считаме за крайно необходимо те да се осъществят след обсъждането им между държавната администрация и икономическите оператори на национално ниво, представлявани от признатите и компетентни браншови организации, към които НОМА принадлежи.

 Във връзка с декларираното желание на държавната администрация за справяне с контрабандата на акцизни стоки, считаме, че в проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове са допуснати известни слабости, които не отразяват декларираното намерение.

 В проекта за изменение на ЗАДС, в чл. 122а се изменя по следния начин:

 „Чл. 122а.      (1) Лице, което е манипулирало, премахнало или въздействало по друг неправомерен начин върху средствата по чл. 102, ал. 3, т. 3 или техническите устройства по чл. 102а, се наказва с глоба за физическите лица в размер от 1 000 лв. до 10 000 лв. и с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер от 2 000 лв. до 20 000 лв.

(2) Лице, което е манипулирало или въздействало по друг неправомерен начин върху средствата за измерване и контрол по чл. 93, ал. 6, т. 2 и чл. 103а, както и върху оборудване, софтуер и мрежа, осигуряващи или свързани с предаване на данни, се наказва с глоба за физическите лица в размер от 1 000 лв. до 10 000 лв. и с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер от 5 000 лв. до 30 000 лв.

(3) При повторно нарушение по ал. 1, глобата е в размер до 15 000 лв., но не по-малко от 3 000 лв., а имуществената санкция – в размер до 30 000 лв., но не по-малко от 6 000 лв.

(4) При повторно нарушение по ал. 2, глобата е в размер до 15 000 лв., но не по-малко от 3 000 лв., а имуществената санкция – в размер до 50 000 лв., но не по-малко от 10 000 лв.

(5) Глобата и имуществената санкция по ал. 1 и 2 се налага и на лицата по чл. 102а, ал. 5.“

 Следващата промяна в проекта е предвидена за Чл. 126, който се изменя по следния начин:

  „Чл. 126 Лице, което държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или 6 документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, се наказва:

1. с глоба за физическите лица в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1 000 лв., а при повторно нарушение – не по-малко от 2 000 лв.;

2. с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2 000 лв., а при повторно нарушение – не по-малко от 4 000 лв.“

Видно от предложените промени на чл. 122а и чл. 126 е, че максималната санкция при контрабанда на акцизни стоки е до 2 000 лв. за физически лица и 4 000 лв. за юридически лица при повторно нарушение, а в случай на нарушаване на средствата за идентификация, измерване или отчет глобата може да достигне до 50 000 лв. за юридически лица и до 10 000 лв. за физическите.

Считаме, че в предложените текстове има очевидна диспропорция в размера на санкциите. Наказанията по двата члена се налагат във връзка с ощетяването на приходите от акциз в бюджета и поради тази причина би следвало да носят еднаква финансова тежест при налагането на административни санкции.

Предвид горното и с оглед уеднаквяване на наказателните мерки, предлагаме, чл.126 да бъде променен, както следва:

„Чл. 126 – Лице, което държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или 6 документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, се наказва:

1. с глоба за физическите лица в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от    5 000 лв., а при повторно нарушение – не по-малко от 20 000 лв.;

2. с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 10 000 лв., а при повторно нарушение – не по-малко от 40 000 лв.“.

 София, 29.09.2016 г.                                                                       С уважение: …………………

 

                                                                                                          ЕМИЛ ДАНДОЛОВ

                                                                                                                     /Председател на УС на НОМА/

ПОКАНА ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НОМА
22.08.2016

ПОКАНА ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НОМА

Уважаеми членове на НОМА,

Въз основа на чл. 11, ал.2 и ал.3 от Устава на НОМА и Решение на Управителния съвет на организацията от 08.08.2016 г. и по инициатива на последното, Ви каня да присъствате на заседание на Общото събрание на членовете на НОМА, което ще се проведе на 29.09.2016г. от 15:00 часа на адрес: София 1336, ул. Андрей Германов № 11, при следния дневен ред:

- Избор на нов управителен съвет.

- Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на НОМА за 2016 г.;

- Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет за посочения период;

- Разни.  

                                                                                                                                                                          С УВАЖЕНИЕ:________________________

(Емил Дандолов – Председател на  УС на НОМА)

 

Logistics Performance Index – LPI 2016
13.07.2016

Logistics Performance Index – LPI 2016

Публикуван е информационен бюлетин на ФИАТА, който съдържа анализ на Световната банка по отношение на показателя за ефективност на логистиката и веригата за доставки в световната икономика и търговия (Logistics Performance Index – LPI 2016). Класирани са 160 страни според услугите, които предоставят в областта на: митническото представителство, инфраструктурата, качеството на логистичните услуги, проследяването на товари и сроковете за доставка. За съжаление, проучването показва, че България изпада от 55 място през 2007г.  до 72 място през 2016г.

 

 

ПРЕДСТОЯЩОТО ПРИЕМАНЕ НА ЗИД НА ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ
07.03.2016

ПРЕДСТОЯЩОТО ПРИЕМАНЕ НА ЗИД НА ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

MИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

                          МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

      КОПИЕ

 Г-Н БОЖИДАР ДАНЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСК

 

ОТНОСНО: ПРЕДСТОЯЩОТО ПРИЕМАНЕ НА ЗИД НА ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ,

 

         Повод да се обърнем към Вас е предстоящото приемане от Министерския съвет на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците.

От гледна точка на оценката на въздействието на предстоящите промени, считаме за крайно необходимо те да се осъществят след  обсъждането им между държавната администрация и икономическите оператори на национално ниво, представлявани от признатите и компетентни браншови организации, към които НОМА принадлежи.

І. Трябва да бъдат взети решения както за електронните системи, свързващи икономическите оператори с митническата администрация, така и за регламентирането на изпълнението на служебните задължения на митнически служители на обособени за това специализирани места – Отдалечени работни места (ОРМ) в терминалите на Одобрените икономически оператори (ОИО). Това е разпространена практика на митническата администрация във водещите държави-членки на Европейския съюз, включително и Румъния. Чрез създаването и използването от митническата администрация на ОРМ значително се повишава ефективността на митническия надзор и на митническата обработка на стоките, което води до повишаване на събираемостта в държавния бюджет. В тази връзка, предлагаме към чл. 10, ал. 1 да бъде добавена т. 11, която да има следният текст:

Чл. 10 (1)

т.   11. Осъществява сътрудничество и взаимодействие с одобрените икономически оператори по отношение на изграждането и функционирането на отдалечени работни места на митническата администрация, като редът и условията за взаимодействие се уреждат със съвместни инструкции.

 

ІІ. Считаме за крайно необходимо, задължителното пломбиране на всички транспортни средства на територията на страната при движението на стоки под режим транзит да отпадне. Регулярна практика за спедиторите, които организират групажни превози, e да превозват в едно товарно помещение общностни стоки и такива под режим транзит. Обичайната практика на митниците в ЕС е да не се пломбират помещенията на превозните средства, когато в тях се превозват общностни стоки и такива под режим транзит. Обръщаме внимание, че дължимите митни сборове за всяка транзитна операция са надлежно гарантирани от съответния икономически оператор и държавата не може да бъде ощетена по никакъв начин. Въвеждането на задължително пломбиране ще нанесе значителни финансови загуби на спедиторите поради невъзможността да групират товарите в едно помещение. Предвид горното, чрез дерогация от член 299 от РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2447 НА КОМИСИЯТА от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза, предлагаме към чл. 84 да бъде създадена ал. 5, която да гласи следното:

Чл. 84. (5) Алтернативни мерки за идентифициране, различни от пломбиране

1. Отправното митническо учреждение може да реши да не пломбира стоките, поставени под режим съюзен транзит, а вместо това да разчита на описанието на стоките в декларацията за транзит или в представените допълнителни документи, ако това описание е достатъчно точно и осигурява възможност за лесно идентифициране на стоките чрез тяхното количеството, естеството им, специалните характеристики и серийните номера на стоките.

 2. Ако отправното митническо учреждение не реши друго, в долупосочените случаи не се пломбират нито транспортното средство, нито индивидуалните опаковки, съдържащи стоките:

2.1.когато стоките се превозват по въздух и на всяка пратка има поставени етикети с номера на придружаващата въздушна товарителница или пратката представлява товарна единица, на която е указан номерът на придружаващата въздушна товарителница;

2.2.когато стоките се превозват с железопътен транспорт и железопътните превозвачи прилагат мерки за идентифициране;

2.3.когато одобрените икономически оператори използват опростени процедури за режим транзит, собствена банкова гаранция за режим транзит и собствено или наето от тях за целта транспортно средство.

ІІІ. Някой от текстовете на Регламент (ЕС) 952/2013 липсват в предложените промени в Закона за митниците, затова считаме за уместно чл. 196, чл. 197 и чл. 198 не да отпаднат, а да бъдат променени. По отношение на чл. 198 (2) и (3), следва да са в съответствие   с чл. 84 от ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 година и при условие, че отговаря на критериите, определени в чл. 39, букви б) и в) от Регламент (ЕС)952/2013, предлагаме промените да бъдат  както следва:

Чл. 196. Когато митническите органи изискват предоставяне на обезпечение, това обезпечение трябва да бъде изисквано от длъжника или от лицето, което може да стане длъжник. Митническите органи могат да решат също обезпечението да бъде предоставено от трето лице за сметка на лицето, от което то се изисква.

Чл. 197 По заявление на лицето, посочено в чл. 196, митническите органи могат да разрешат съгласно чл. 198, алинея 1, 2 и 3, предоставянето на общо обезпечение за покриване на размера на вносните или износните мита, съответстващо на митническото задължение по отношение на две или повече операции, декларации или митнически режими.

Чл. 198 (1). Разрешението по чл. 197 се дава само на лица, които отговарят на всяко едно от следните условия:

1.  установени са на митническата територия на Съюза;

2. нямат сериозни или повторни нарушения на митническото законодателство и на правилата за данъчно облагане, включително липсата на сериозни нарушения, свързани с икономическата дейност;

3. ползват редовно съответните митнически режими или са оператори на съоръжения, за временно складиране или ОИО, и притежават практически стандарти за компетентност или професионална квалификация, пряко свързани с осъществяваната дейност.

(2). Когато се предоставя общо обезпечение за митнически задължения и други вземания, които биха могли да възникнат, икономическият оператор може да получи разрешение за използване на общо обезпечение.  

(3). Когато се предоставя общо обезпечение, за митнически и други вземания, които са възникнали, одобреният икономически оператор за митнически опростявания, след подаване на заявление, получава разрешение да използва общо обезпечение с намален размер.

(4). Общото обезпечение с намален размер, посочено в ал. 3, е равностойно на предоставеното обезпечение.

Причината да желаем изричното добавяне на горните членове е фигурирането им в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета, РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2447 НА КОМИСИЯТА от 24 ноември 2015 година и ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 година. Това обстоятелство ни кара да считаме, че липсата им ще постави българските икономически оператори в неконкурентна среда спрямо всички останали европейски икономически оператори.

Разчитаме, че нашите важни за закона предложения ще бъдат взети под внимание, като изразяваме готовност за съдействие при тяхната редакция.

С уважение: …………………

              ЕМИЛ ДАНДОЛОВ

/Председател на УС на НОМА/

София, 01 март 2016 г.

Инструкции на Централната банка на Египет във връзка с изменения на процедурите по валутните разплащания по международни търговски операции
03.02.2016

Инструкции на Централната банка на Египет във връзка с изменения на процедурите по валутните разплащания по международни търговски операции

Писмо от Министерство на икономиката и информация относно инструкции на Централната банка на Египет във връзка с изменения на процедурите по валутните разплащания по международни търговски операции.

Pismo_MI_instrukcii_Centralna banka na Egipet_izmeneniya_protseduri_valutni razplashtaniya

ОТВОРЕНО ПИСМО
22.01.2016

ОТВОРЕНО ПИСМО

До:    г-н Бойко Борисов

Министър-председател на Република България

До:      г-н Владислав Горанов

Министър на финансите

 

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

 От:           Национална организация на митническите агенти (НОМА), ЕИК 130115696, рег. по   ф. д. № 7587/1999 г. на СГС, 5ти състав, със седалище в гр. София и адрес на управление: ул. „Андрей Германов” № 11, представлявана от Емил Дандолов

 

Относно: Предстоящото приемане на новия закон за митниците

     Уважаеми г-н министър-председател,

     Уважаеми г-н министър на финансите,

     От 2013г. до момента НОМА е депозирала в Министерство на финансите и Агенция „Митници“ редица писма с искане за законодателни и нормативни промени по действащия Закон за митниците и правилника за неговото прилагане. Въпреки, че от 28.11.2014г. досега в него са направени три изменения и допълнения, нашите предложения не са взети под внимание с аргумента, че през 2016г. предстои приемането на новото съюзно митническо законодателство. Считаме, че предложените от нас до този момент текстове са били продуктивни и в унисон с европейската практика и законодателство. По наше мнение те биха улеснили и оптимизирали работата, както на икономическите оператори, така и на държавната администрация. 

     Поводът да се обърнем към Вас, е предстоящото приемане на новия Закон за Митниците. От една страна Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета гласи: „При по-нататъшното модернизиране на митническото законодателство следва да се вземат предвид становищата на икономическите оператори, за да се гарантира ефективно административно опростяване“, а от друга в обяснителния меморандум на делегирания акт, се казва:

„Търговските представители в контактната група по търговията изразиха становището си по предварителния проект за разпоредби, но също бяха консултирани в срещи на експерти по конкретни поводи или в съвместни срещи с експерти от държавите членки.

Предварителният проект на делегирания акт, свързан с Митническия кодекс на Съюза (заедно с акта за изпълнение), беше изпратен за първи път на държавите членки и КГТ на 13 януари 2014 г. Първият цикъл за преглед на проекта за разпоредби протече в периода януари — юли 2014 г. По време на този преглед Комисията получи и отговори на повече от 6000 мнения (5000 от държави членки и 1000 от КГТ). С оглед приключване на първия кръг на обсъжданията бяха проведени срещи с обща продължителност 52 дни (39 дни с държавите членки, 5 дни с КГТ и 8 дни в съвместни мероприятия). В резултат на 1-вия цикъл за преглед разпоредбите бяха преработени и новите версии бяха предоставени на заинтересованите страни.

Тези изменени разпоредби, произтичащи от 1-вия цикъл за преглед, бяха използвани за обсъждане по време на 2-рия цикъл за преглед с държавите членки и с КГТ в периода септември — декември 2014 г. Вторият кръг на обсъжданията обхвана срещи с обща продължителност 29 дни (20 дни с държавите членки, 4 дни с КГТ и 5 дни в съвместни мероприятия). Резултатите от 2ия цикъл за преглед бяха включени в предварителния проект за разпоредби, а 3тата консолидирана версия бе предоставена на заинтересованите страни през декември 2014 г. Нерешените въпроси и основните промени бяха обсъдени, обяснени и изяснени по време на срещи с държавите членки и КГТ през януари 2015 г.“.

     Считаме, че горните текстове са пример за добра европейска практика, при която бизнесът и администрацията си взаимодействат активно. От наша гледна точка, би следвало тази практика да бъде приложена при приемането на новия Закон за митниците от държавата, с оглед налагане на последователни административни политики. Крайно необходимо е дискусията за законодателните промени между държавната администрация и икономическите оператори да бъде на необходимото национално ниво. По наше мнение това е осъществимо единствено чрез национално признатите и компетентни браншови организации, към които НОМА принадлежи.

     Дневният ред на въпросите, по които следва да се вземат единодушно решения, са както електронните системи, посочени в работната програма, които следва да бъдат избрани с оглед на очакваното им въздействие по отношение на определените в Митническия кодекс на Съюза приоритети, така и въпроси, поставяни години наред за обсъждане, по които няма конкретни решения. 

     С цел да се гарантира равнопоставеност между пощенските оператори и другите оператори, трябва да бъде приета единна рамка за митническото оформяне на кореспондентски пратки и пощенски пратки. С оглед създаване на условия за улесняване на търговията, и същевременно предотвратяване на измамите и защита на правата на потребителите, следва да бъдат установени подходящи и приложими правила за деклариране на куриерските пратки пред митниците, като надлежно се вземе под внимание задължението на икономическите оператори да предоставят универсална пощенска услуга в съответствие с актовете на Всемирния пощенски съюз.

     Желаем да се регламентира изпълнението на служебните задължения на митническите служители в обособени за това специализирани места – Отдалечени работни места (ОРМ) в терминалите на Одобрените икономически оператори (ОИО). Това е широко разпространена практика на митническата администрация във водещите държави членки на Европейския съюз. Чрез създаването и използването на ОРМ от митническата администрация, значително се повишава ефективността на митническия надзор и на митническата обработка на стоките, което води до пресичане на корупционните практики и повишаване на събираемостта в държавния бюджет. При тази практика, чрез оптимизиране на разходите, се постига увеличаване на единица приход в републиканския бюджет, тъй като ОИО заплащат на държавата такси, които покриват разходите за съответния брой митнически служители, изпълняващи служебните си задължения в ОРМ. Пренасочването на трафика на камиони към терминалите на ОИО води до облекчаване натоварването на инфраструктурата около митниците и митническите бюра и съкращава разходите на общинския и държавен бюджет за поддръжката им. Същевременно, с изброените по горе изключително важни за държавната администрация ползи, държавата ще подобри условията за бизнес на ОИО, чрез създаването и използването на ОРМ, което ще доведе до по-високи приходи в бюджета от данъци и такси. По-добрата услуга от страна на митническата администрация към ОИО в съчетание с географското предимство на Р. България ще помогне за увеличаване на транзитния поток от Европа към Близкия Изток и обратно, което автоматично означава и повече приходи в републиканския бюджет от пътни такси.

     Считаме, че трябва да настъпи промяна в наредбата на министъра на финансите по отношение на отнетите и изоставени в полза на държавата стоки, като всички търгове, организирани за тях, следва да бъдат публични, в условията на пълна прозрачност и с явно наддаване.

     В заключение, искам да Ви уверя, че настоящето писмо е израз единствено на желанието на НОМА, да сподели отговорността с държавната администрация, по отношение приемането на новия Закон за митниците.

 

С уважение:   ……………….

 

/Емил Дандолов, председател УС на НОМА/

 

 

...23456...