+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

Защитата на права върху интелектуалната собственост

  13.12.2013 11:08

Спазвайки принципите за прозрачност, в следващите няколко рубрики НОМА ще сподели информация предоставена от Агенция „Митници“. НОМА има желание, информацията да стигне до възможно най-широк кръг от заинтересовани лица. В настоящата публикация  има материали на Стела Събева – Адвокат в „Боянов и ко”, публикувани във в. Капитал и на страницата на  Агенция „Митници“. 

 

Регламент (ЕС) № 608/2013г. на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на права върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383 на Съвета

Важни моменти в новия Регламент

 • Повече права на интелектуална собственост;
 • Правна яснота по отношение на административната процедура;
 • Опростената процедура за унищожаване на стоки е задължителна;
 • Специфична процедура за малки пратки;
 • Задължения и санкции на притежателя на решението;
 • Международно сътрудничество;
 • Европейска система за подадените заявления;
 • Възможност за спиране или отмяна на прилаганите мерки

Глава І – предмет, обхват и определения  Обхват на действията за намеса на митническите органи.

Митническите органи предприемат действия, когато стоките за които се предполага, че нарушават ПИС са под митнически надзор и контрол на митническата територия на Съюза, в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2913/92г.  в следните случаи:

 • декларирани за допускане за свободно обръщение, за износ или за реекспорт;
 • въвеждат на митническата територия на Съюза или я напускат;
 • когато са поставени под режим с отложено плащане или са в свободна зона или свободен склад

Стоки, изключени от обхвата на регламента:

 • стоки, допуснати за свободно обръщение  под режим специфично предназначение ;
 • стоки с нетърговски характер, съдържащи се в личния багаж на пътниците;
 • стоки, произведени със съгласието на притежателя на правото или
 • стоки, произведени над договорените количества от лице, упълномощено  от притежателя да произведе определено количество стоки

Обекти на интелектуална собственост, обхванати от Регламента:

 • търговска марка;
 • промишлен дизайн;
 • авторско право или сродните му права;
 • географско указание;
 • патент;
 • сертификат за допълнителна закрила на лекарствени продукти;
 • сертификат за допълнителна защита на продуктите за растителна защита;
 • сортове растения;
 • топология на полупроводниково изделие
 • полезен модел
 • търговско наименование

Определения:

 • видове права на интелектуалната собственост;
 • фалшифицирани и пиратски стоки,
 • стоки, за които се предполага, че нарушават ПИС;
 • притежател на право, притежател на решение;
 • национално и съюзно заявление, подател;
 • държател на стоките, декларатор;
 • унищожаване;
 • митническа територия на Съюза, вдигане на стоки;
 • малки пратки;
 • бързоразвалящи се стоки;
 • изключителен лиценз

Глава ІІ – Заявления за намеса

 1.Кой има право да подава заявление за намеса:

 • притежатели на права, органи за управление на колективните права върху интелектуалната собственост, органи за професионална защита, групи производители – национално или съюзно заявление;
 • лица, притежаващи разрешение да ползват права върху интелектуалната собственост и упълномощени да започнат производство за установяване на нарушение на ПИС, групи  производители за географските указания, съгласно националното законодателство – национално заявление
 • притежатели на изключителни лицензии за територията на две или повече държави членки – съюзно заявление.

2.  Подаване на заявление:

 • До Агенция “Митници”  – Централно митническо управление;
 • заявлението се попълва в 2 екземпляра съгласно формулярът по чл. 6  и съдържа изискваната информация;
 • подаване на заявление след задържане на стоки по чл. 18 (служебно задържане):
 • национално  заявление
 • в срок от 4 работни дни от уведомлението за задържането;
 • съдържа информацията посочена в чл.6, ал.3 (информацията  по б. “ж”, “з” и “и” не е задължителна)
 • Само по едно национално и едно съюзно заявление.

3. Информация, която се изисква при подаване на заявлението:

 • данни и статут на подателя, данни за представителя и доказателство за начина на представителната власт;
 • документ, който доказва, че подателя има право да подаде заявление;
 • правата  по отношение на които се търси защита;
 • при съюзно заявление – държавите членки;
 • данни за оригиналните стоки (баркод, изображение и др. );
 • данни  за разпознаване на оригиналните стоки;
 • информация, приложима за извършване на анализ и оценка на риска от митническите органи;
 • данните на лицата за контакт по правни и технически въпроси;
 • подателя се ангажира да изпълнява задълженията по чл. 15, чл. 28 и чл. 29 и да предоставя актуална информация, която е от значение за анализа на риска;
 • дали подателя желае да се прилага процедурата за унищожаване на стоки в малки пратки, както и да поеме разходите по унищожаването.

5.Обработване на заявленията:

 • митническите органи уведомяват подателя за одобряването или отхвърлянето на заявлението в срок от 30 работни дни;
 • при непълна информация – подателят предоставя липсващите данни в срок от 10 работни дни. В този случай срокът от 30 работни дни спира да тече;
 • при подадено заявление след “служебно задържане”, митническите органи уведомяват подателя за одобряването или отхвърлянето на заявлението в срок от 2 работни дни.

Видове решения:

 • Решение за удовлетворяване  на заявление;
 • Решение за отхвърляне на заявление ;
 • Решение, отменящо решение с което се удовлетворява заявление;
 • Решение,  изменящо решение с което се удовлетворява заявление;
 • Решение за удължаване на срока (условие – притежателя на решението трябва да е платил задълженията си, дължими на митническите органи)

Глава ІІІ – Намеса на митническите органи  

Отлагане на вдигането или задържане      на стоки за които се предполага, че нарушават право на интелектуалната      собственост:

 • уведомяване на декларатора или държателя на стоките– в срок от 1 работен ден;
 • уведомяване на притежателя на решението за задържането – в същия ден или след уведомяване на декларатора;
 • уведомленията , съдържат информация, относно процедурата посочена в чл. 23;

Унищожаване на стоки

Задържани стоки се унищожават без да се установява факта на нарушение на право на интелектуалната собственост когато:

 • притежателят на решението е потвърдил, че стоките нарушават право на интелектуалната собственост – в срок от 10/3 раб. дни;
 • притежателя на решението е потвърдил писмено, че е съласен стоките да бъдат унищожени  – в срок от 10/3 работни дни;
 • деклараторът или държателят на стоките е потвърдил писмено, че е съгласен стоките да бъдат унищожени – в срок от 10/3 работни дни.
 • деклараторът или държателят на стоките не е потвърдил съгласието си стоките да бъдат унищожени и не е възразил срещу това в същия срок.

Унищожаването на стоките се извършва под митнически контрол на отговорността на притежателя на решението.

3. Започване на производство:

 • Когато деклараторът или държателят на стоките  не е потвърдил писмено съгласието си стоките да бъдат унищожени  и когато е възразил срещу унищожаването, митническите органи незабавно уведомяват за това притежателя на решението
 • В срок от 10/3 работни дни, считано от уведомлението за задържане на стоките, притежателят на решението започва производство с цел да се установи дали е нарушено право върху интелектуалната собственост

Възможност за еднократно удължаване на срока с още 10 работни дни  при обосновано.

4. Разрешаване вдигането на стоките или прекратяване на задържането

 • Когато в  10 дневния, респ. 20 дневния срок митническите органи не са били информирани за започване на производство за установяване на нарушение на право на интелектуалната собственост;
 • Когато в 3 дневния срок при бързо развалящи се  стоки, митническите органи не са били информирани за започване на производство за установяване на нарушение на право на интелектуалната собственост
 • в случай на служебно задържане:
 • когато митническите органи не са идентифицирали лице, което има право да подаде заявление;
 • когато не са получили заявление или когато са отхвърлили заявление

5. Унищожаване на стоки в малки пратки-условия:

 • за стоките се предполага, че са фалшифицирани или пиратски стоки;
 • стоките  не са бързо развалящи се;
 • стоките  попадат в обхвата на решение, с което се удовлетворява заявление;
 •  притежателя на решението е поискал в заявлението да бъде приложена процедурата за малки пратки;
 • стоките са транспортирани в малки пратки

6. Унищожаване на стоки в малки пратки-процедура:

 • уведомяване на декларатора или държателя на стоките – в срок от 1 работен ден;
 • деклараторът или държателят на стоките може да изрази своето становище в срок от 10 работни дни;
 • стоките се унищожават, когато в срок от 10 работни дни деклараторът или държателят  потвърди съгласието си за тяхното унищожаване;
 • Стоките се унищожават и когато в срок от 10 работни дни, деклараторът или държателят на стоките не е потвърдил съгласието си за тяхното унищожаване и не е възразил срещу това;
 • Унищожаването се извършва под митнически контрол

7. Започване на производство след процедура за   малки пратки

 • Когато деклараторът или държателят на стоките  не е потвърдил съгласието си стоките да бъдат унищожени  и когато не може да се счита, че е потвърдил съгласието си, митническите органи незабавно уведомяват за това притежателя на решението;
 • Митническите органи прекратяват задържането, ако в срок от 10 работни дни от уведомлението не са получили информация от притежателя на решението за започване на производство за установяване на нарушение на право на интелектуалната собственост.

Задължения на притежателя на решението

1. Уведомява  незабавно,  Агенция “Митници” във всеки един от следните случаи:

 • когато бъде прекратено действието на правото върху интелектуалната собственост;
 • когато на притежателя на решението му се прекрати правото да подава  заявление;
 • при промяна на информацията , посочена в чл. 6, параграф 3;

2. Получената във връзка със задържането информация, притежателят на решението може да използва само за следните цели:

 • За започване на производство за установяване на нарушение на право на интелектуалната собственост;
 • Във връзка с наказателно разследван за нарушение на ПИС;
 • За образуване на наказателно производство;
 • За да потърси обезщетение от нарушителя;
 • За договаряне с декларатора или държателя на стоките за унищожаването на същите или за размера на гаранцията;

3. Притежателят на решението възстановява разходите,   понесени от митническите органи, от момента на задържането , включително съхранението на стоките и действията свързани с тях, съгласно чл.17, пар. 1, чл.18, пар.1  и чл. 19 пар. 2 и 3, както и при унищожаване на стоките в съответствие с чл. 23 и чл. 26

4. Притежателят на решението  носи отговорност пред държателя на стоките или декларатора, който е претърпял вреди, когато:

 • поради действие или бездействие на притежателя на решението бъде прекъснато производство, започнало съгласно регламента;
 • когато проби взети съгласно чл.19 не са върнати, повредени са или са негодни за употреба;
 • когато се установи, че стоките не нарушават право върху интелектуалната собственост
 • Неизпълнение на задълженията от притежателя на решението

1. Когато притежателят на решението, използва предоставена от митническите органи информация, за цели различни от предвидените в чл. 21, компетентната митническа служба може:

 • да отмени решение с което се удовлетворява национално заявление и да откаже да удължи срока;
 • да спре действието на територията на страната на решение , с което се удовлетворява съюзно заявление.

2. Спиране намесата на митническите органи до изтичане на срока на одобреното заявление:

 • Не изпълнява задълженията за уведомяване;
 • Не изпълнява задълженията за връщане на проби (мостри);
 • Не изпълнява задълженията си относно разходите и превода;
 • Не започне производство, съгласно чл.23, параграф 3 или чл. 26, параграф 9.