+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

Режим транзит

  14.12.2013 12:44

Cлед присъединяването на Република Турция към Конвенцията за Общ транзитен режим

На 26 октомври 1996 г. Република Турция изразява своето желание за присъединяване към Конвенцията за общ транзитен режим на 8-та сесия на Съвместния  комитет  ЕС-ЕАСТ за общ режим транзит. На 1 декември 2012 г. Република Турция реално се присъедини към Конвенцията за общ транзитен режим.

В момента на присъединяването?

Всички държави членки адаптират гаранционните си документи, като разширяват обхвата им и за Република Турция. Националното транзитно приложение на Република Турция се включва към NCTS;

Законодателството, което се прилага в ЕС и държавите членки на ЕАСТ?

 • Митическият кодекс на Общността (Council Regulation /EEC/ № 2913/92 – OJ L 302,19.10.1992) и разпоредбите за неговото прилагане (Commission Regulation /EEC/ № 2454/93 – OJ L 253,11.10.1993);
 •  Конвенцията за общ транзитен режим от 1987г. – (OJ L 226,13.08.1987);

Правни норми

 • Разпоредбите на членове от 91 до 97 на R-2913/92         (за режим външен общностен транзит -Т1);
 • Разпоредбите на членове от 163 до 165 на R-2913/92      (за режим вътрешен общностен транзит -Т2);
 • Разпоредбите на членове от 204 до 216 на R-2913/92         (за възникване на митническо задължение);
 • Разпоредбите на членове от 313 до 462а на R-2454/93 (отнасящи се за митническия статут на стоките и режим транзит);

Факторите определящи прилагането на транзитната процедура

 • Статута на стоките;
 • Територията, през която ще се извърши превозът;

Статут на стоките (членове от 313 до 336 на R-2454/93)

 • По принцип всички стоки, които се намират на територията на Общността се считат, че са “общностни стоки“ (тоест те се намират в свободно обръщение в Общността), освен ако не се установи, че те нямат “общностен статут“;
 • Обаче, има условия, когато, въпреки това основно правило, “общностният статут“ на общностните стоки трябва да се докаже;

Доказване статута на стоките

Това е необходимо, когато общностни стоки:

 • напускат и се връщат отново на митническата територия на Общността

(с изключение когато превозът се осъществява  по море от одобрена корабна линия, или по въздух, когато стоките се натоварват или претоварват в едно летище на територията на Общността за изпращане до друго летище на територията на Общността и превозът се извършва под покритието на единен транспортен документ, издаден в една страна-членка).

Доказателство за “общностен статут“ на стоките

 • Придружаващият транзитен документ;
 • Документ Т2L или T2LF, T2M
 • Търговски документ – фактура или превозен документ;
 • Корабен манифест;
 • Карго манифест;
 • Карнети ТИР или АТА;
 • ПАД;
 •  контролно копие T5

Територии

 • Митническа територия на ЕС /определена съгласно чл. 3 на МК/;
 • Фискална територия на Общността /територия на която се прилага  Директива 2006/112/ЕЕС/;
 • Държавите, с които ЕС има сключено споразумение в рамките на митнически съюз /споразуменията с Андора и Сан Марино/;
 • Страни от ЕАСТ, членки на Конвенцията за общ транзит (Исландия, Норвегия, Швейцария  и Княжество Лихтенщайн, и Турция);

Видове процедури

 • Режим транзит Т1 се прилага при движение на необщностни стоки, като  обикновено приложимите мерки за внос временно се спират, докато стоките достигнат тяхното местоназначение в ЕС.
 •  Режим транзит Т2 се прилага при движение на общностни стоки, като  обикновено приложимите мерки за внос в държава членка на ЕАСТ временно се спират.

Изключение

-          Основава се на чл. 340в, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на Комисията, съгласно който режим транзит Т1 се прилага и при износ на общностни стоки, когато стоките се изнасят за държава членка на ЕАСТ или когато се изнасят за трета държава и превозът преминава през една или повече държави членки на ЕАСТ, когато:

◦       а) се извършват митнически формалности за износ с цел възстановяване на суми за износ до трети държави по реда на общата селскостопанска политика; или

 

◦       б) са селскостопански продукти от публична интервенция, подлежащи на мерките за контрол на употребата, и/или местоназначението, и за тях са извършени митнически формалности за износ за трети страни по общата селскостопанска политика;

◦       в) подлежат на възстановяване или опрощаване на вносни сборове при условие, че са изнесени извън митническата територия на Общността; или

◦       г) са под формата на компенсаторни продукти или стоки в непроменено състояние и са извършени митнически формалности за износ за  трети страни, за да се приключи режим активно усъвършенстване по система с възстановяване, с цел възстановяване или опрощаване на вносни сборове.

Поставяне на стоките под режим вътрешен общностен транзит – Т2F

 • когато Общностни стоки се изпращат от една част от митническата територия на Общността, където разпоредбите на директива 2006/112/ЕЕС се прилага до друга част от митническата територия на Общността, където разпоредбите на тази директива не се прилагат;
 • когато Общностни стоки се изпращат от една част от митническата територия на общността, където разпоредбите на директива 2006/112/ЕЕС не се прилага до друга част от митническата територия на Общността, където разпоредбите на тази директива се прилагат;

Транспортни средства и декларации

Членове от 349 до 353 на R-2454/93

 • Декларация Т1;
 • Декларация Т2;
 • Декларация Т2F;
 • Декларация Т;

Транзитните декларации за режим транзит задължително се подават по електронен път!

Формалности в митническите учреждения

 • Формалности в отправно митническо учреждение (членове 355-358 и 369 на R-2454/93);
 • Формалности по време на път (членове 359-360 на R-2454/93);
 • Формалности в получаващото митническо учреждение (членове 361-364, 370 и371 на R-2454/93);

Контрол по завършването на режима

 • Срокове и доказателство за нормалното завършване на транзитната процедура (чл.365 и чл.366 на R-2454/93);
 • Процедура по издирване (чл.365 на R-2454/93);
 • Възникване на митническо задължение (членове 203 и 204 на R-2913/92);
 • Събиране на митническото задължение (членове  217 – 232 на R-2913/92);

Транзитно митническо учреждение

Транзитно митническо учреждение е:

а) митническото учреждение в точката на изход от митническата територия на общността, където пратката напуска тази територия в случай на транзитна операция през границата на една страна-членка на Общността и една трета стана, различна от страна, членка на ЕАСТ;

б) митническото учреждение на вход в митническата територия на Общността, когато стоките е трябвало да преминат през територията на трета страна в случай на транзитна операция;

ОПРОСТЕНИ ФОРМАЛНОСТИ

 • Общите разпоредби свързани с разрешенията използването на опростените формалности са посочени в членове 373 -378 на R-2454/93).
 • Издадените разрешения за използването на обща гаранция, освобождаване от представяне на обезпечение  и  разрешенията за превоз на стоки с железопътен транспорт , по въздух и по тръбопроводи се прилагат във всички страни-членки на Конвенцията за общ транзитен режим.
 • Опростяванията за морския превоз се отнасят само за територията на ЕС.
 • Останалите само в страната, в която са издадени.

Обобщените декларации за въвеждане и напускане на митническата територия на ЕС

Независимо, че Република Турция е договаряща държава по КОТ мерките за сигурност и безопасност на ЕС (обобщените декларации за въвеждане и напускане) продължават да се прилагат за нея.

Започването на транзитна операция в договаряща държава трябва да включва данните за сигурност и безопасност в транзитната декларация, подадена в отправно митническо учреждение за изпълнение на формалностите за подаване на обобщената декларация за въвеждане при въвеждане на стоките в договарящата държава на получаване.

Обобщените декларации за въвеждане на митническата територия на ЕС

Чл.183a от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. позволява данните за обобщената декларация за въвеждане да бъдат подадени за стоки, въведени на митническата територия на ЕС под режим транзит в транзитната декларация, при спазване на следните условия:

a) стоките са въведени в митническата територия на ЕС под режим транзит;

б) данните за транзита се обменят, като се използват информационни технологии и компютърни мрежи;

в) данните съдържат всички подробности, които се изискват за обобщена декларация за въвеждане.

Когато в системата NCTS декларацията за режим транзит съдържа данни за обобщената декларация за въвеждане (в кл. S00 се съдържа „1”), изискванията на чл. 183 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. се смятат за изпълнени.

Обобщените декларации за напускане  митническата територия на ЕС

Съгласно чл.842a, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. не се изисква обобщена декларация за напускане, когато електронната транзитна декларация съдържа данните за сигурност и безопасност, при условие че получаващото митническо учреждение е също и изходното митническо учреждение, или получаващото митническо учреждение се намира извън митническата територия на Общността.

Когато в придружаващия транзитен документ се съдържат данните за безопасност и сигурност (в кл. S00 се съдържа „1”), изискванията за обобщена декларация за напускане се смятат за изпълнени.

Обобщените декларации за въвеждане и напускане на митническата територия на ЕС

В случаи на режим общ/общностен транзит Т2, където в допълнителна информация (кл. 44) е отбелязан код DG2-износ и за  предшестващ режим  е посочен МРН на декларация за износ, не се изисква подаване на данни за сигурност и безопасност.

Обобщените декларации за въвеждане и напускане на митническата територия на ЕС

В случаи на режим общ/общностен транзит Т2, където в допълнителна информация (кл. 44) е отбелязан код DG2-износ и за  предшестващ режим  е посочен МРН на декларация за износ, не се изисква подаване на данни за сигурност и безопасност.

В случаите при които данните за сигурност и безопасност не са подадени в декларацията за режим транзит, се изисква задължително подаване на обобщена декларация за въвеждане и напускане.

NCTS

Включени:

28 страни-членки на ЕС;

4 страни-членки на ЕАСТ и Лихтенщайн

Общо 32 държави обменят информация в над 4000 митнически учреждения.

Аварийна процедура

Прилага се :

-          В случай, че митническата система не работи;

-           В случай, че системата на отговорното лице не работа или връзката между системата на отговорното лице и митническата система е прекъсната.

Във втория случай винаги се иска одобрението на митническите органи!

Използване на формуляр ТС11

В случай, че при заминаването, стоките са били поставени в отправното митническо учреждение под режим общ/общностен транзит по аварийна процедура, за регистриране на транзитното преминаване се използва формуляр TC11, който се предоставя от отговорното лице/превозвача за заверка при преминаване през транзитно митническо учреждение.

Повторно експедиране на общностни стоки от държава от ЕАСТ в съответствие с чл. 9 от КОТ

Общностни стоки, които са били въведени на територията на държава членка на ЕАСТ под режим транзит Т2, могат да бъдат повторно експедирани под същия режим, при условие че:

а) те са останали под контрола на митническите органи на тази държава, за да се гарантира, че няма промяна в тяхната идентичност или състояние;

б) те не са били поставени в тази държава членка на ЕАСТ под митнически режим, различен от режим транзит или режим митническо складиране, освен в случаите, когато стоките са били временно допуснати за представяне на изложби или други подобни обществени изложения.

в) те са били съхранявани в специални помещения и не са били подложени на обработка, различна от необходимата за тяхното съхранение в първоначален вид или на разделяне на пратки, без да се сменя опаковката;

- В случаите, когато стоките са повторното експедирани от държава членка на ЕАСТ, съхранението под режим митническо складиране трябва да е в срок до:

- пет години за стоките от глави 25 до 99 от Комбинираната номенклатура;

- шест месеца за стоките от глави 1 до 24 от Комбинираната номенклатура;

Формалности в случай на инциденти по време на превоза – чл. 360 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. и чл. 36 от Допълнение I на КОТ

- Съгласно чл. 36 от Допълнение I на КОТ превозвачът е длъжен да направи съответните вписвания в кл. 56 на придружаващия транзитен документ и да ги представи заедно с пратката  пред митническите органи на най-близкото митническо учреждение в държавата, на чиято територия се намира транспортното средство.

- Митническите органи вземат решение дали транзитната операция може да продължи или не.

Обезпечения при режим транзит

 • Банкови гаранции за режим транзит, които са приети преди присъединяването на Република Турция  трябва да бъдат анексирани, така че да се разшири обхвата на гаранцията и за Република Турция.
 • Образците на гаранциите са посочени в приложение №№ 48, 49 и 50  на R-2454/93 и приложения № B1, B2 и B4 към Допълнение І на Конвенцията за общ транзитен режим.

НОМА изказва своята благодарност на Г-жа Латинка Янкова, служител в отдел “Транзит на стоки” към Дирекция “Митнически режими и процедури” в Централно митническо учреждение на Агенция “Митници”, за предоставената информация.