+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

Митнически кодекс на съюза

  14.12.2013 12:55

Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза (Официален вестник на Европейския съюз L 269/10.10.2013 г.). Цел – опростяване на митническото законодателство и еднакви улеснения на икономическите оператори.

 • Рационализиране на митническите процедури – правило електронни декларации, изключение – хартиен носител;
 • Улесняване на законната търговия и борбата с измамите – опростени, бързи и стандартни митнически процедури – опростена и без хартиена среда за митниците и търговията;

Нова роля и мисия на митническите органи във връзка с изграждането на вътрешния пазар, намаляване бариерите пред международната търговия и нарасналата необходимост от гарантиране сигурността и безопасността на външните граници на Съюза:

 • Защита на финансовите интереси на Съюза и неговите ДЧ;
 • Защита на Съюза от нелоялна и незаконна търговия, подпомагане на законната стопанска дейност;
 • Гарантиране сигурността и безопасността на Съюза;
 • Поддържане на подходящ баланс между митническия контрол и улесняване на законната търговия.
 • чл. 5 Определения: т. 15”Декларатор” , т. 16 “Митнически режим”, т. 32 “Постоянно установена стопанска дейност”, т. 34 “Държател на стоките”, т. 37 “Операции по усъвършенстване” – буква “в”
 • Чл. 6 Всеки обмен на информация, като например декларации, заявления или решения, между митническите органи и между икономическите оператори и митническите органи, както и съхранението на тази информация съгласно митническото законодателство, се извършва посредством използването на средства за електронна обработка на данни.
 •  Член 16  Електронни системи

1. Държавите членки си сътрудничат с Комисията за разработването, поддържането и експлоатацията на електронни системи за обмен на информация между митническите органи и с Комисията и за съхранение на такава информация в съответствие с кодекса.

2. Държави членки, на които е била предоставена дерогация в съответствие с член 6, параграф 4, не са задължени да разработват, поддържат и експлоатират, в рамките на обхвата на тази дерогация, електронните системи, посочени в параграф 1 от настоящия член.

Митнически представител чл. 18

b       Държавите членки могат да определят в съответствие с правото на Съюза условията, при които митническият представител може да предоставя услуги в държавата членка, в която е установен. Независимо от това, без да се засяга прилагането на по-малко строги критерии от въпросната държава членка, митнически представител, който отговаря на критериите, определени в член 39, букви a) —г) има право да предоставя тези услуги в държава членка, различна от тази, в която е установен

Решения на митническите органи

 • Когато лице поиска решение, свързано с прилагането на митническото законодателство, то трябва да представи цялата информация, изисквана от компетентните митническите органи, за да могат да вземат решение
 • Своевременно и не по-късно от 30 дни от получаване на заявлението за издаване на решение, митническите органи проверяват дали са изпълнени условията за приемането на това заявление.
 •  Когато митническите органи установят, че заявлението съдържа цялата необходима информация, която им дава възможност да вземат решение, те уведомяват заявителя за приемането му в рамките на срока, посочен в първа алинея.
 •  Компетентните митнически органи вземат решението, уведомяват заявителя своевременно, но не по-късно от 120 дни от датата на приемане на заявлението, освен когато е предвидено друго.

 

Одобрен икономически оператор – предоставяне на статус – чл. 39

а) липсата на сериозно нарушение или повторни нарушения на митническото законодателство и на правилата за данъчно облагане, включително липсата на сериозни криминални нарушения, свързани с икономическата дейност на заявителя;

б) доказателство от заявителя за високото равнище на контрол върху неговите операции и стокови потоци, посредством система за управление на търговската и в съответните случаи на транспортната отчетност, позволяваща уместен митнически контрол;

в) платежоспособност, която се счита за доказана, когато заявителят има добро финансово състояние, което е достатъчно, за да може да изпълнява ангажиментите си, при надлежно отчитане на характерните особености на съответния вид стопанска дейност.

г) по отношение на разрешението, посочено в член 38, параграф 2, буква а) — практически стандарти за компетентност или професионална квалификация, пряко свързани с осъществяваната дейност; и

д) по отношение на разрешението, посочено в член 38, параграф 2, буква б) — подходящи стандарти за сигурност и безопасност, които се считат за изпълнени, когато заявителят докаже, че поддържа подходящи мерки за гарантиране на сигурността и безопасността на международната верига за доставки, включително що се отнася до физическата цялост и контрол на достъпа, логистичните процеси и обработката на специфични видове стоки, персонала и търговските партньори.

Митническо задължение при внос

Чл. 77 Митническо задължение при внос възниква при поставяне на несъюзни стоки, подлежащи на облагане с вносни мита, под един от следните митнически режими:

 • допускане за свободно обращение, включително съгласно разпоредбите за специфична употреба;
 • временен внос с частично освобождаване от вносни мита.

Митническо задължение възниква в момента на приемане на митническата декларация.

Общи правила за изчисляване на размера на вносните износните мита Размерът на вносните или износните мита се определя въз основа на правилата за изчисляване на митата, приложими към съответните стоки към момента на възникване на митническото задължение

Митническо задължение за обработени продукти – чл. 86, параграф 3

 • Когато възниква митническо задължение по отношение на обработени продукти, получени под режим активно усъвършенстване, по искане на декларатора размерът на вносните мита, съответстващ на това задължение, се определя въз основа на тарифното класиране, митническата стойност, количеството, естеството и произхода на стоките, поставени под режим активно усъвършенстване, към момента на приемането на митническата декларация за тези стоки.
 • Когато възниква митническо задължение за обработени продукти, в резултат на режим пасивно усъвършенстване, или за заместващи продукти съгласно член 261, параграф 1, размерът на вносните мита се изчислява въз основа на разходите за операцията по усъвършенстване, извършена извън митническата територия на Съюза.

Обезпечение – чл. 89

 • Когато митническите органи изискват предоставяне на обезпечение за потенциално или съществуващо митническо задължение, това обезпечение покрива размера на вносното или износното мито и другите вземания, възникнали във връзка с вноса или износа на стоките когато:

а) обезпечението се използва за поставянето на стоките под съюзен режим транзит; или

б) обезпечението може да се използва в повече от една държава членка.

 • Обезпечение, което не може да бъде използвано извън държавата членка, в която е изискано, е валидно само в тази държава членка и покрива най-малкото размера на вносното или износно мито.

Чл. 89, параграфи 7, 8 и 9

 • Държавите, регионалните и местните органи на управление или други органи, уредени от публичното право, са освободени от задължението за предоставяне на обезпечение за дейностите си като публични органи.
 • Обезпечение не се изисква в който и да е от следните случаи:
 • превоз на стоки по Рейн, рейнския воден път, Дунав или дунавския воден път;
 • превоз на стоки чрез фиксирана транспортна инсталация;
 • специфични случаи, в които стоките са поставени под режим временен внос;
 • стоки, поставени под режим съюзен транзит като се използва опростяването, посочено в член 233, параграф 4, буква е), и превозвани по море или по въздух между пристанища или летища на Съюза.
 • Митническите органи могат да не изискват предоставянето на обезпечение, когато размерът на вносните или износните мита, които трябва да бъдат обезпечени, не надвишава статистическия праг за декларации, установен съгласно член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни.

Общо обезпечение – чл. 95

Разрешението по член 89, параграф 5 се дава само на лица, които отговарят на всяко едно от следните условия:

 • установени са на митническата територия на Съюза;
 • отговарят на критериите, определени в член 39 буква а) – липса на сериозно или повторно нарушение на митническото законодателство и на правилата за данъчно облагане, както и криминални нарушения, свързани с дейността;
 • ползват редовно съответните митнически режими или са оператори на съоръжения за временно складиране или отговарят на критериите, определени в член 39, буква г) – практически стандарти за компетентност и професионална квалификация.

Намален размер или освобождаване от обезпечение

 • Когато се предоставя общо обезпечение за митнически задължения и други вземания, които биха могли да възникнат, икономически оператор може да получи разрешение за използване на общо обезпечение с намален размер или за освобождаване от обезпечение, при условие че отговаря на критериите, определени в член 39, букви б) и в). Високо ниво но контрол и платежоспособност
 • За АЕО при подаване на заявление се разрешава използване на общо обезпечение с намален размер.

Въвеждане – Дял IV

 • Подаване на обобщена декларация за въвеждане – МУ на първо въвеждане,  друго МУ, подава се от превозвача, както и от вносителя или получателя, или друго лице, от чието име или за чиято сметка действа превозвачът;  всяко лице, което може да представи въпросните стоки или може да осигури представянето им пред митническото учреждение на въвеждане.

Поправка и анулиране на обобщена декларация за въвеждане – чл. 129

След подаване на заявление деклараторът може да получи разрешение за поправки на данните в обобщената декларация за въвеждане, след като тя е била подадена.

 Не са възможни поправки, след като:

 • митническите органи са информирали лицето, подало обобщената декларация за въвеждане, че възнамеряват да извършат проверка на стоките;
 • митническите органи са установили, че данните в обобщената декларация са неверни;
 • стоките вече са били представени на митническите органи.
 • Когато стоките, за които е подадена обобщена декларация за въвеждане, не са въведени на митническата територия на Съюза, митническите органи анулират тази декларация в който и да е от следните случаи:
 • по заявление на декларатора;
 • в рамките на 200 дни след подаването на декларацията

Представяне на стоките

Стоките, които се въвеждат на митническата територия на Съюза, се представят незабавно при пристигането им в определеното митническо учреждение или на друго място, определено или одобрено от митническите органи, или в свободната зона, от едно от следните лица:

а) лицето, което е въвело стоките на митническата територия на Съюза;

б) лицето, от чието име или за чиято сметка действа лицето, което е въвело стоките на тази територия;

в) лицето, което поема отговорност за превоза на стоките след тяхното въвеждане на митническата територия на Съюза.

Стоките, които са въведени на митническата територия на Съюза по море или по въздух и които остават на борда на същите транспортни средства за превоз, се представят на митническите органи само на пристанището или на летището, където се разтоварват или претоварват. Въпреки това стоки, въведени на митническата територия на Съюза, които са разтоварени и отново натоварени на същото транспортно средство по време на превоза, за да се даде възможност за разтоварване или натоварване на други стоки, не се представят на митническите органи на това пристанище или летище.

Независимо от задълженията на лицето, посочено в параграф 1, стоките могат да се представят вместо това от някое от следните лица:

а) всяко лице, което незабавно поставя стоките под митнически режим;

б) титулярят на разрешението за операции в съоръжения за складиране или всяко лице, което извършва дейност в свободна зона.

Временно складиране

 • Несъюзните стоки са на временно складиране от момента на представянето им пред митническите органи.
 • Декларацията за временно складиране се подава от лицето, въвело стоките, лицето от чието име за чиято сметка действа лицето, което е въвело стоките и от лицето поело отговорността за превоза след тяхното въвеждане.
 • ДВС може да бъде под следната форма:
 • препратка към всяка обобщена декларация за въвеждане, подадена за съответните стоки, допълнена от данните на декларацията за временно складиране;
 • манифест или друг транспортен документ, при условие че той съдържа данните на декларация за временно складиране, в това число препратка към всяка обобщена декларация за въвеждане на съответните стоки.
 • ДВС –от  търговска, пристанищна или транспортна информационна система; както и данните от транзитната декларация
 •  На декларатора по негово заявление се разрешава да поправи една или повече от данните в декларацията за временно складиране след нейното подаване. При поправката не могат да се включват стоки, различни от първоначално декларираните.
 • Не са възможни поправки, след като митническите органи:
  • са информирали лицето, подало декларацията, за намерението си да извършат проверка на стоките;
  • са установили, че данните в декларацията са неверни;

 

Когато стоките, за които е подадена декларация за временно складиране, не са представени на митницата, митническите органи анулират декларацията в който и да е от следните случаи:

 • по заявление на декларатора; или
 • в рамките на 30 дни след подаване на декларацията

Разрешение – чл. 148

Разрешение се дава само на лица, които отговарят на всяко едно от следните условия:

 •  установени са на митническата територия на Съюза;
 • осигуряват необходимото за правилното протичане на операциите;счита се,че одобреният икономически оператор за митнически опростявания е изпълнил това условие, доколкото операцията в съоръженията за временно складиране е взета предвид в разрешението по член 38, параграф 2, буква а) – АЕОС;

в) предоставят обезпечение в съответствие с член 89. Когато се предоставя общо обезпечение, спазването на задълженията, свързани с това обезпечение, е предмет на мониторинг чрез подходящ одит
Отчетност – идентифициране на съхраняваните стоки, митнически статус и тяхното движение

Временно складиране

Митническите органи могат да разрешат на титуляря на разрешение да придвижва стоки на временно складиране между различни съоръжения за временно складиране, при условие че такива движения не биха увеличили риска от измама, както следва:

 • такова движение се извършва под отговорността на един митнически орган;
 •  такова движение е обхванато само от едно разрешение, издадено на одобрен икономически оператор за митнически опростявания; или
 •  в други случаи на движение.

Завършване на временно складиране

 • Несъюзни стоки на временно складиране се поставят под митнически режим или се реекспортират в рамките на 90 дни.

Поставяне под режим

 • Стандартна митническа декларация;
 • Опростена декларация
 • Централизирано оформяне
 • Вписване в отчетността на декларатора
 •  Самооценка

Централизирано оформяне

 • Какво е централизирано оформяне – определено е в разпоредбата на член 179 от МКС. При централизираното оформяне митническата декларация е подадена на митническото учреждение, отговорно за мястото, където е установен декларатора (надзорно митническо учреждение), но въпросните стоки са представени за извършване на контрол на друго митническо учреждение (митническо учреждение на представяне), което е възможно да е в друга държава членка. Митническата декларация е на разположение на надзорното митническо учреждение и всякакви дейности във връзка с контролите на стоките, ако по изключение се изискват или са поискани от надзорното митническо учреждение, се извършват от  митническото учреждение на представяне. Физическото освобождаване на стоките за въпросния режим се извършва на мястото където се намират стоките, като декларацията е подадена пред надзорното митническо учреждение или ако декларацията е била подадена преди пристигането на стоките. Митническото учреждение на представяне извършва конторолите въз основа на приетата декларация.
 •  Заявителят за разрешение за централизирано оформяне, е одобрен икономически оператор за митнически опростявания (АЕОС).
 • Концепцията вече се използва при условията на единно разрешение членове 1, т. 13, 253з – 253м, 292, параграфи 5 и 6, чл. 500 и чл. 501 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията.

Специални режими

 • транзит, който включва външен и вътрешен транзит
 • складиране, който включва митническо складиране и свободни зони;
 • употреба за специфични цели, който включва временен внос и специфична употреба;
 •  усъвършенстване, който включва активно и пасивно усъвършенстване

Специални режими без транзит

 • Разрешение
 • Отчетност
 • Приключване – стоките или обработените продукти се поставят под следващ режим,  извеждат се извън митническата територия на Съюза, унищожават се без отпадъци или се изоставят в полза на държавата
 • Прехвърляне на права и задължения
 • Движение на стоки
 • Обичайни операции
 • Еквивалентни стоки

Транзит

 • Външен транзит – придвижване на несъюзни стоки от едно до друго място на митническата територия на Съюза
 • Вътрешен транзит – съюзните стоки могат да се придвижват от една до друга точка на митническата територия на Съюза, като се преминава през държава или територия извън митническата територия на Съюза, без това да променя митническия статус на стоките.
 •  Съюзен транзит

Складиране

 • Митническо складиране
 • Свободни зони

Употреба за специфични цели

 •  Временен внос
 • Специфична употреба

Усъвършенстване

 • Активно усъвършенстване
 • Пасивно усъвършенстване

Стоки, изведени от митническата територия на Съюза

 • Стоките, предназначени да бъдат изведени от митническата територия на Съюза, се обхващат от предварителна декларация за заминаване, подадена на компетентното митническо учреждение в рамките на определен срок, преди стоките да бъдат изведени от митническата територия на Съюза.

Предварителна декларация за заминаване

Задължението за нейното подаване не се отнася за:

 • транспортни средства и превозваните на тях стоки, които само преминават през териториалните води или въздушното пространство на митническата територия на Съюза, без да спират в тази територия; или
 • други специфични случаи,, когато това е обосновано от вида на стоките или трафика или когато това се изисква от международните споразумения.
 • Предварителната декларация за заминаване.
 • Предварителната декларация за заминаване е в една от следните форми:
  • митническа декларация, когато стоките, предназначени да бъдат изведени от митническата територия на Съюза, са поставени под митнически режим, за който се изисква такава декларация;
  •  декларация за реекспорт в съответствие с член 270 от МКС;
  • обобщена декларация за напускане в съответствие с член 271 от МКС.

Формалности при напускане на стоките

Стоките, извеждани от митническата територия на Съюза, са под митнически надзор и могат да бъдат предмет на митнически контрол. Където е уместно, митническите органи могат да определят маршрута, който следва да се използва, и срока, в който стоките трябва да бъдат изведени от митническата територия на Съюза.

Стоките, предназначени да бъдат изведени от Съюза, се представят на митническите органи при напускане от едно от следните лица:

 • лицето, което извежда стоките от митническата територия на Съюза;
 • лицето, от чието име или за чиято сметка действа лицето, което извежда стоките от митническата територия на Съюза;
 • лицето, което поема отговорност за превоза на стоките, преди те да напуснат митническата територия на Съюза.

Износ на съюзни стоки и реекспорт на несъюзни стоки

Съюзните стоки, предназначени да бъдат изведени от митническата територия на Съюза, се поставят под режим износ

Несъюзни стоки, предназначени да бъдат изведени от митническата територия на Съюза, подлежат на декларация за реекспорт, която се подава в компетентното митническо учреждение.

Не подлежат на декларация за реекспорт:

 •  стоки, поставени под режим външен транзит, които само преминават през митническата територия на Съюза;
 • стоки, които се претоварват в свободна зона или се реекспортират директно от нея;
 • стоки на временно складиране, които се реекспортират директно от съоръжение за временно складиране.

Обобщена декларация за напускане

 • Когато стоките са предназначени да бъдат изведени от митническата територия на Съюза и не е подадена митническа декларация или декларация за реекспорт като предварителна декларация за заминаване в митническото учреждение на напускане, се подава обобщена декларация за напускане
 • Обобщената  декларация за напускане се подава от превозвача, но независимо от неговите задължения, декларацията може да се подаде вместо него от:
 • износителя или изпращача, или друго лице, от чието име или за чиято сметка действа превозвачът;
 • всяко лице, което може да представи въпросните стоки или ги е представило пред митническото учреждение на напускане .

Обобщена декларация за напускане

 • Митническите органи могат да приемат използването на търговски, пристанищни или транспортни информационни системи за подаване на обобщена декларация за напускане, при условие че те съдържат необходимите за такава декларация данни и че тези данни са налични в определен срок, преди стоките да бъдат изведени от митническата територия на Съюза.
 • Вместо подаването на обобщена декларация за напускане, митническите органи могат да приемат подаването на уведомление и достъп до данните на обобщената декларация за напускане в компютърната система на икономическия оператор.

Поправка на обобщена декларация за напускане

На декларатора може да се разреши по заявление да промени една или повече данни в обобщената декларация за напускане след нейното подаване.

Не са възможни поправки, след като:

 • митническите органи са информирали лицето, подало обобщената декларация за напускане, че възнамеряват да извършат проверка на стоките;
 • митническите органи са установили неточни или непълни данни в обобщената декларация за напускане;
 •  митническите органи вече са разрешили вдигането на стоките за напускане.

Анулиране на обобщена декларация за напускане

Когато стоките, за които е подадена обобщена декларация за напускане, не са изведени от митническата територия на Съюза, митническите органи анулират тази декларация в следните случаи:

 • по заявление на декларатора;
 • в рамките на 150 дни след подаване на декларацията.

Уведомление за реекспорт

 • Подаване: Уведомление за реекспорт се подава, когато несъюзни стоки, се претоварват в свободна зона или реекспортират директно от нея, или несъюзните стоки са на временно складиране и се реекспортират директно от съоръжението за временно складиране, и тези несъюзни стоки се извеждат от митническата територия на Съюза и за тези стоки има освобождаване от задължение за подаване на обобщена декларация за напускане.
 • Уведомлението за реекспорт се подава в митническото учреждение на напускане на стоките от лицето, което отговаря за представянето на стоките при напускане.
 • Уведомлението за реекспорт съдържа необходимите данни за приключване на режим свободна зона или за завършване на временното складиране.
 •  Митническите органи могат да приемат използването на търговски, пристанищни или транспортни информационни системи за подаване на известие за реекспорт, при условие че те съдържат необходимите за такова известие данни и че тези данни са налични, преди стоките да бъдат изведени от митническата територия на Съюза.
 •  Вместо подаването на уведомление за реекспорт митническите органи могат да приемат подаване на уведомление или достъп до данните на уведомлението за реекспорт в компютърната система на икономическия оператор.

Поправка на уведомление за реекспорт

На декларатора може да се разреши по заявление да поправи една или повече данни в уведомлението за реекспорт след неговото подаване.

Не са възможни поправки, след като митническите органи:

 •  са информирали лицето, подало уведомлението за реекспорт, че възнамеряват да извършат проверка на стоките;
 •  са установили неточни или непълни данни в уведомлението за реекспорт;
 • вече са разрешили вдигането на стоките за напускане.

Анулиране на уведомление за реекспорт

Когато стоките, за които е подадено уведомление за реекспорт, не са изведени от митническата територия на Съюза, митническите органи анулират това уведомление в който и да е от следните случаи:

 • по заявление на декларатора;
 • в рамките на 150 дни след подаване на уведомлението.