+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

Мерки за осигуряване непрекъснатост на веригите за доставки

  09.04.2020 13:55

Отчитайки сериозността на настоящата ситуация около разпространението на вируса COVID-19, съвместно с Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) се обединяваме около виждането, че е необходимо въвеждане на някои мерки, с които да се създадат по-благоприятни условия за осигуряване на непрекъснатост на веригите за доставки на стоки от/към и на територията на страната

1. Въвеждане на електронни товарителници

Отчитайки широкото навлизане на информационните технологии в бизнеса и държавното управление, считаме за крайно наложително правното уреждане на статута и използването на електронни товарителници и у нас. Р България е ратифицирала Допълнителния протокол към Конвенция CMR относно електронната товарителница (влязъл в сила на 05.06.2011 г.), с което на практика са поставени основите за нейното приложение на територията на страната. Използването на електронната пред хартиената товарителница води до пестене на време, по-добра отчетност, по-добър контрол от страна на държавните органи, има екологичен ефект и води до подобрение в междуфирмената задлъжнялост.

Въвеждането на електронните товарителници в Р България би имало и ефект по отношение ограничаването на хартиения документооборот, разглеждан като потенциален преносител на вируса COVID-19 между всички участници в подготовката, изпълнението, приключването и контролирането на дадена транспортна операция.

2. Преминаване към електронен обмен на документи

С оглед на развиващите се повсеместно процеси по автоматизиране на редица дейности, в т.ч. в транспорта, логистиката и спедицията, и отчитайки опасността от пренасяне на вируса COVID-19 посредством обмена на хартиени документи между заетите в тези сектори лица и съответните контролни органи, то считаме за крайно необходимо, там където е възможно, налагането на електронния обмен на документи в страната като задължителен. В същото време това означава, че е необходимо да се направят и съответните постъпки от страна на държавната администрация по приемането и признаването на подобни електронни документи, в т.ч. и на електронни копия на хартиени такива.

3. За времето на кризата с COVID-19 логистичните бази да се разглеждат като обекти от критичната инфраструктура на страната

Отчитайки значението на логистичните бази за поддържането стабилността на международните и национални вериги на доставки, считаме за уместно тяхното включване към обектите от т.нар. „критична инфраструктура“ по смисъла на дефинициите, дадени в Допълнителните разпоредби на Наредбата за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях (Обн. ДВ. бр. 81 от 23 Октомври 2012 г.). Доброто функциониране на логистичния сектор в условия на въведени мерки, ограничаващи в една или друга степен свободното движение на стоки, е съществена предпоставка за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението. Подобно решение може да се разглежда като логично продължение на обособените на ниво ЕС и в нашата страна „зелени коридори“ за придвижване на стоки.

4. Съгласуване на всички въвеждани мерки със съответните браншови организации и засегнати лица

С оглед разработването и въвеждането на ефективни мерки за преминаване през настоящата кризисна ситуация апелираме за задължителното им предварително съгласуване на експертен принцип със съответните браншови организации или други представители на засегнатите от тях лица. Този подход би довел до далеч по-добри резултати от прилагания в момента, а именно въвеждането на мерки със заповеди на ресорните министри, които поради спорната си ефективност или възможности за приложение биват впоследствие многократно допълвани, изменяни или дори отменяни.

5. Разширяване обхвата на лицата, включени в Заповед РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

С оглед създаването на условия за по-бързо и безпроблемно изпълнение на служебните задължения на лица, ангажирани в транспортния, логистичния и спедиторския сектор, предлагаме те да бъдат добавени в т. 6 от Заповед РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването. Това ще създаде условия за по-бързото преминаване на тези лица през изградените КПП в районите на отделни населени места и като резултат осигуряване непрекъснатост на веригите за доставки на стоки от/към и на територията на страната.