+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

ОДОБРЕНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОРИ

  16.12.2013 13:50

ВЪВЕЖДАНЕ СТАТУСА НА ОДОБРЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР

 

Статусът на одобрен икономически оператор (ОИО), въведен от 1 януари 2008 г. е важна крачка на Европейския съюз в областта на управлението на риска в глобалната търговия.

Терористичните атаки в Ню Йорк, Мадрид и Лондон промениха света и превърнаха борбата срещу тероризма и защитата на гражданите в основен въпрос за всяко правителство. В тази връзка възниква и необходимостта от въвеждане на ефективни мерки за защита на търговските и транспортни системи от тероризъм, като се запази тяхната ефективност и ползите за потребителите и търговците.

В отговор на терористичните атаки в САЩ са въведени редица мерки за сигурност, като 24-часов предварителен контрол, инициативата за сигурност на превозите с контейнери и програмата за партньорство между митници и бизнеса С-ТРАТ.

В резултат на усилията на Световната митническа организация, насочени към подготовка и укрепване на митническите администрации за посрещане на предизвикателствата на ХХI век е разработена и през 2005 г. одобрена Рамка от стандарти за сигурност и улесняване на търговската верига (SAFE), един от основните компоненти на която е въвеждането на статуса на одобрения икономически оператор.

Основната цел на концепцията за ОИО е да се намери баланс между непрекъснато нарастващите изисквания, свързани със сигурността и безопасността на международната търговска верига и улесняването на коректните търговци, отговорили на определени критерии.

ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКИЯ КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА

В условията на глобализация и променена международна обстановка митниците заедно с икономическите оператори играят ключова роля за гарантиране сигурността на веригата от доставки, като в същото време предоставят улеснения на коректните търговци.

В контекста на Програмата на митниците за сигурност през 2005г. и 2006 г. Европейският парламент и Съветът приемат изменения на Регламент (ЕИО) № 2913 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността (МКО), свързани със сигурността.

Тези изменения, в това число и разпоредбите за одобрените икономически оператори са въведени с Регламент (ЕИО) № 648/2005 на Европейския парламент и Съвета и Регламент (ЕИО) № 1875/2006г. на Комисията, изменящ Разпоредбите за прилагане на Митническия кодекс на Общността (РПМК), въведени с Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на Комисията.

ОСНОВНА ЦЕЛ И НАСОКИ НА ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Основната цел на промените в законодателството е да се повиши сигурността на пратките, които се въвеждат или напускат територията на ЕС, като в същото време се предоставят все повече облекчения за коректните оператори. Направените изменения са в няколко насоки:

- Създаване на обща рамка за управление на риска – с новите разпоредби се въвежда механизъм за прилагане на еднакви рискови критерии за контрол за всички държави членки. Целта е да се постигне бърз, директен и сигурен обмен на информация за риска.

- Предварително подаване на информация от икономическите оператори на митническите органи за стоки, въвеждани или напускащи територията на ЕС /Обобщени декларации за въвеждане и за напускане/

- Създаване на система за контрол на износа – въведения електронен обмен  на информация между износното и изходно митнически учреждения позволява на износителите от Общността да получат доказателство, че износът е осъществен веднага след като стоките напуснат територията й. Това води до ускоряване и на останалите процеси, например възстановяването на ДДС и други.

- Въвеждане на статуса на одобрения икономически оператор- концепцията за ОИО е един от основните елементи на програмата на митниците за сигурност.

Взаимно признаване на сертификатите за ОИО

ЕС цели да постигне взаимно признаване на статуса на ОИО за сигурност и безопасност с всички страни, които изпълняват програми за ОИО или подобни на тях. По този начин ОИО за сигурност и безопасност  ще се ползва  в трети страни със същите предимства, които имат одобрените оператори със седалище в тези страни.

Взаимното признаване е ключов елемент за заздравяването и улесняването на пълната сигурност на международните вериги за доставки и полезен инструмент за избягване дублирането на проверки за сигурност и за спазване на законодателството. Споразуменията за взаимно признаване допринасят много  за улесняването на търговията и за управлението на риска и предоставят съществени, сравними и при възможност реципрочни облекчения на надеждните международни партньори и икономически оператори.

Към настоящия момент ЕС е сключил споразумения за взаимно признаване с Швейцария, Норвегия, Япония и САЩ.  На финален етап са преговорите за взаимно признаване с Китай, а предстои разработването на споразумения с Канада и Русия.

ЗАПЛАХИ ЗА СИГУРНОСТТА И БЕЗОПАСНОСТТА

1. Криминални или терористични заплахи

- Преки: преднамерено въвеждане на стоки, подлежащи на забрани, като експлозиви или биологични или химически оръжия;

-Косвени: контрабанда на незаконни стоки (наркотици, цигари, алкохол, подправени/фалшифицирани стоки), финансов тероризъм или организирани криминални организации за пране на пари.

2. Заплахи/Рискове за здравето и безопасността на потребителите

- рисковете за здравето са свързани с неразрешеното внасяне на заразени продукти или на продукти, следствие на нови научни разработки (анаболи, допинг субстанции);

- рискове, свързани с опасни продукти са: различни подправени или фалшифицирани стоки, които не са в съответствие със стандартите за безопасност в Общността, като лекарства, хранителни продукти или принадлежности;

3.Рискове за околната среда и здравето
Включват нелегалното въвеждане на растителни и животински видове, радиоактивни материали или болни животни.
4. Рискове за обществената сигурност: трафик на хора или наркотици.

СТАТУС НА ОИО

Разпоредбите за одобрените икономически оператори са разписани в чл.5а от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митническия кодекс на Общността и членове 14а – 14ч от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията, въвеждащ разпоредбите за прилагане на Митническия кодекс на Общността.

ОИО може да се определи като икономически оператор, който по време на своята стопанска дейност извършва дейности, обхванати от митническото законодателство, надежден е по отношение на своите дейности, свързани с митниците и поради това има право да се възползват от определени облекчения в целия Европейски съюз.

Съгласно чл. 5а от МКО, митническите органи предоставят статус на икономически одобрен оператор на всеки икономически оператор, установен на митническата територия на Общността, който изпълнява следните критерии:

- подходяща отчетност в съответствие с митническите изисквания,
- задоволителна система на управление на търговската и при необходимост на транспортната документация, която дава възможност за подходящ митнически контрол,
- доказана платежоспособност и
- когато е приложимо подходящи стандарти за сигурност и безопасност.

Статус на ОИО се предоставя под формата на сертификат съгласно разпоредбата на член 14а, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на Комисията.

Статус на ОИО, предоставен от една държава членка, се признава от митническите органи във всички държави членки.

ВИДОВЕ СЕРТИФИКАТИ

Съгласно разпоредбите на митническото законодателство сертификатите за ОИО са три вида:

ОИО сертификат – опростени митнически процедури (ОИОМ):

Статус на ОИО под формата на ОИОМ (одобрен икономически оператор за опростени митнически процедури) се предвижда за икономически оператори, установени в Общността, които биха желали да се възползват от предимствата на различните видове опростени процедури, специално предвидени от митническото законодателство.

Критериите за предоставяне на ОИОМ включват:

- документиране на изпълнението на митническите изисквания;

- задоволителна система на управление на търговската и при необходимост на транспортната документация, която дава възможност за подходящ митнически контрол и

- доказана платежоспособност.

Лицето със статус на ОИОМ има право на:

- по-лесен достъп до опростените митнически процедури, изброени в член 14б, параграф 1 РПМК, тъй като критериите, които вече са били разгледани при предоставянето на ОИОМ, няма да бъдат разглеждани отново;

- по-малко физически и документни проверки в сравнение с други икономически оператори, с изключение на контрола, свързан с мерките за сигурност и безопасност;

- обработване с предимство, ако е избран за контрол;

- възможност за избор на място за контрол.

Ако лицето, което подава искане за ползване на определени опростени формалности е титуляр на сертификат за ОИОМ, митническите органи не проверяват отново условията, които вече са били проверени при даването на този статус.

Следва да се има предвид, че не е необходимо икономическият оператор да има статус на ОИО, за да получи разрешение за ползване на опростените митнически формалности, предвидени в митническото законодателство.

За този вид статус на ОИО не се изисква да бъде изпълнен критерият за подходящи стандарти за сигурност и безопасност. Следователно лицата със статус на ОИОМ нямат право на нито едно от облекченията за лицата със статус на ОИО, свързани със сигурността и безопасността в международната верига за доставки.

ОИО сертификат – сигурност и безопасност – ОИОСБ

Статус на ОИО под формата на ОИОСБ (одобрен икономически оператор за сигурност и безопасност) се предвижда за икономически оператори, установени в Общността, които биха желали да се възползват от конкретни улеснения, отнасящи се до митническия контрол, свързан със сигурността и безопасността, когато стоките влизат във или излизат от митническата територия на Общността.

Критериите за предоставяне на този статус са:

- документиране на изпълнението на митническите изисквания,

- задоволителна система на управление на търговската и при необходимост на транспортната документация, която дава възможност за подходящ митнически контрол;

- доказана платежоспособност и

- подходящи стандарти за сигурност и безопасност.

Притежателят на този сертификат има право на:

- възможност за предварително уведомяване, ако е избран за контрол, както е описано в 14б, параграф 2 от РПМК;

- намален набор от данни за обобщените декларации за въвеждане и обобщените декларации за  напускане, както е определено в 14б, параграф 3 от РПМК;

- намален физически и документен контрол по отношение на сигурността и безопасността;

- обработване с предимство, ако е избран за контрол;

- възможност за избор на място за контрол;

- взаимно признаване във връзка с двустранни споразумения между Европейския съюз и трети страни.

Лицето със статус на ОИОСБ е признато за икономически оператор, който е предприел подходящи мерки, за да гарантира сигурността на своята дейност и поради това се приема за надежден участник в международната верига за доставки, както от съответните държавни органи, така и от неговите търговски партньори.

ОИО сертификат – опростени митнически процедури/сигурност  и безопасност (ОИОК)

Статус на ОИО под формата на ОИОК (комбиниран статус на ОИО) се предвижда за икономическите оператори, установени в Общността, които биха желали да се възползват от преимуществата на различните опростени процедури, специално предвидени в митническото законодателство и от конкретни облекчения, свързани с митническия контрол по отношение на сигурността и безопасността.

Критериите за предоставяне на ОИОК включват:

- документиране на изпълнението на митническите изисквания;

- задоволителна система на управление на търговската и при необходимост на транспортната документация, която дава възможност за подходящ митнически контрол;

-доказана платежоспособност;

- подходящи стандарти за сигурност и безопасност.

Притежателят на този сертификат има право на всички облекчения и предимства, предвидени за първите два сертификата.

ОИО, който изпълнява критериите за сигурност и безопасност, се счита за сигурен и безопасен партньор във веригата за доставки. Това означава, че ОИО прави всичко по силите си, за да намали опасностите във веригата за доставки, в която участва.

Всеки икономически оператор, получил статус на ОИО има право да използва логото ОИО. Статусът на ОИО, включително възможността да използва логото ОИО, повишава неговата репутация

Логото ОИО е защитено с авторско право от ЕС и не е достъпно за свободно сваляне. То се предоставя от митническия орган, предоставил статуса.

Логото ОИО може да се използва при следните условия:

- правото да се използва логото е обвързано с условието за притежаване на валиден сертификат за ОИО и само притежателят на сертификата за ОИО може да го използва;

- ОИО трябва да престане да го използва веднага щом статусът на ОИО бъде временно прекратен или отменен;

- всяка злоупотреба или неправилно използване на логото подлежи на преследване от ЕС.

КОЙ МОЖЕ ДА СТАНЕ ОИО?

Съгласно чл. 5а, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 г. на Съвета статус на “одобрен икономически оператор” може да бъде предоставен, при изпълнение на предвидени в законодателството условия, на всеки икономически оператор, установен на територията на Общността.

Това основно изискване означава, че трябва да са изпълнени две условия:

1. Кандидатът да е икономически оператор и

2. Кандидатът да е установен на митническата територия на Общността.

Кой е икономически оператор?

         Съгласно чл.1, точка 12 от Регламент (ЕИО) № 2454/93г. на Комисията “Икономически оператор” означава лице, което по време на своята стопанска дейност извършва дейности, обхванати от митническото законодателство.

Правното определение на „икономически оператор“ означава, че трябва да са изпълнени две основни условия:

1.Кандидатът трябва да бъде „лице“

2. Да извършва дейности, обхванати от митническото законодателство.

         „Лице“, съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 г. на Съвета означава:

- физическо лице,

- юридическо лице,

- когато тази възможност е предвидена в действащото законодателство: сдружение на лица, на което е призната правоспособност да извършва правни действия, но което няма правен статут на юридическо лице.

Кой е „икономически оператор, установен в Общността”?

Съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 г. на Съвета , дадено лице е установено в Общността:

а) в случаите на физически лица – ако е с обичайно местожителство в Общността,

б) в случаите на юридически лица или сдружения на лица – ако в Общността се намира:

- неговото седалище според устройствения акт или

- неговото главно управление, или

- негово място на стопанска дейност.

Кой е „икономически оператор, извършващ дейности, обхванати от митническото законодателство?

Всеки случай трябва да се разглежда отделно, като се обръща необходимото внимание на всички обстоятелства, свързани с конкретния икономически оператор.

Случаи, в които икономическият оператор не може да кандидатства за статус на ОИО, защото не извършва митнически дейности, например са:

- транспортен оператор, който придвижва само стоки в свободно обращение, които не са под друг митнически режим, на митническата територия на Общността;

- производител, който произвежда стоки само за вътрешния пазар на ЕС и използва суровини, които вече са в свободно обращение;

- консултант, който само консултира/дава становища по митнически въпроси.

Понятието „извършване на дейности, обхванати от митническото законодателство” не се свежда само до пряко извършване. Например:

- производител на стоки за износ може да кандидатства за статус на ОИО, дори когато формалностите по износа се извършват от друго лице.

- оператори, които работят със стоки под митнически надзор или обработват данни, свързани с тези стоки, могат да кандидатстват за статус на ОИОСБ.

УЧАСТНИЦИ В МЕЖДУНАРОДНАТА ВЕРИГА ЗА ДОСТАВКИИ ТЕХНИТЕ ОТГОВОРНОСТИ

Международната верига за доставки се състои от различни участници, които имат различни отговорности в зависимост от ролята им в тази верига.

Участниците в международната верига са:

Производител – Износител – Спедитор – Складодържател –Митнически представител – Превозвач – Вносител

Всеки от тях отговаря за собствената си част от веригата за доставки, като е заинтересован и останалите партньори да са надеждни, за да бъде веригата сигурна.

От гледна точка на митниците международната верига за доставки представлява процесът например от производството на стоки, предназначени за износ, до доставянето на стоките на купувача.

На практика много предприятия могат да играят повече от една роля в конкретна верига за доставки и ще имат повече от една отговорност във връзка с тези роли.

ОТГОВОРНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА ВЕРИГА ЗА ДОСТАВКИ

Производителят е задължен да осигури:

- безопасен и сигурен производствен процес за своите продукти;

- безопасно и сигурно доставяне на своите продукти до клиентите си;

- правилното прилагане на митническите правила за произхода на стоките.

         Износителят отговаря:

- за това, декларацията за износ да е вярна и подадена навреме;

- за подаване на декларация за износ, съдържаща данните от обобщената декларация за напускане;

- да следи за прилагане на формалностите при износ в съответствие с митническите разпоредби, включително мерките на търговската политика и за заплащане на износни мита, ако такива са предвидени;

- да осигурява сигурното и безопасно доставяне на стоките до превозвача, спедитора или митническия представител.

Спедитор- спедиторът организира транспортирането на стоки в международната търговия от името на износител, вносител или друго лице  и е отговорен:

-  за прилагане на правилата, отнасящи се до  формалностите за транспорт;

-  да осигурява сигурен и безопасен транспорт на стоки;

- да прилага в определени случаи разпоредбите за обобщените декларации в съответствие със законодателството.

Складов оператор и други оператори на складови съоръжения-

Това са лица, на които е разрешено да управляват митнически склад, временен склад или съоръжения в свободна зона. Складовият оператор отговаря:

- за стоките, които се намират в митническия или временен склад, като следи те да не се отклоняват от митнически надзор;

- за спазване на условия, определени в разрешението за митническия склад или в разрешението за временно складиране;

- за осигуряване подходяща защита на складовата площ, с оглед да се предотврати незаконно проникване в нея и неразрешен достъп до стоките, тяхната подмяна или подправяне.

Митнически представител

Митническият представител може да действа от името и за сметка на друго лице (пряко представителство), или от свое име, но за сметка на друго лице (косвено представителство).

Отговорностите му са свързани с:

- прилагане на митническите разпоредби, отнасящи се до конкретния вид  представителство за поставяне на стоките под митнически режим;

- при непряко представителство — да отговаря за точността на митническата декларация или обобщената декларация и за тяхното своевременно подаване.

Превозвач – превозвачът е лице, което действително транспортира стоките или е сключило договор, например издало е товарителница или въздушна товарителница, за действителния превоз на стоките.

Той е задължен:

- да осигурява сигурен и безопасен транспорт на стоките, с оглед предпазване от неразрешен достъп и подмяна на стоките, които се транспортират с транспортното средство;

- да осигурява необходимите транспортни документи;

- да прилага необходимите формалности в съответствие с митническото законодателство;

- да прилага в определени случаи разпоредбите за митническото деклариране.

         Вносителят е отговорен:

- за представяне на стоките пред митническите органи за получаване на допустимо митническо направление (когато не действа чрез косвен представител);

- за верността и навременното подаване на митническата декларация;

- за правилното прилагане на разпоредбите за обобщената декларация за въвеждане, при условие, че се подава от вносителя;

- за прилагане на формалностите, свързани с вноса на стоки в съответствие с митническите разпоредби;

- за осигуряване на сигурното и безопасно получаване на стоките, по-специално да не допуска неразрешен достъп до тях и подправянето им.

Когато кандидатства за статус на ОИО, кандидатът трябва да гарантира, че заявлението му включва дейностите във връзка с митниците за всички негови отговорности в рамките на международната верига за доставки.

ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ

Подготовка преди подаване на заявлението:

Програмата за ОИО е отворена за всички икономически оператори независимо от големината на дружеството, включително за малки и средни предприятия.

Икономическите оператори не са задължени да стават ОИО, както и одобрените икономически оператори не са задължени да изискват от своите търговски партньори да придобият статус на ОИО.

Оператор, който подава заявление и се стреми да придобие статус на ОИО, следва да бъде наясно, че трябва да „контролира“ своята дейност.

„Контролът“, в общи линии означава, че операторът има:

- ясно виждане, мисия и стратегия за своите дейности, по-специално онези от тях, които са свързани със или влияят върху международната верига за доставки;

- въведени подходящи организационни правила;

- подходяща система за вътрешен контрол;

- система за оценка, която води до промени и усъвършенстване на организационната структура и процедури, ако е необходимо.

В по-конкретен план „Контролът“ означава, че операторът:

- е установил и оценил всички възможни рискове, свързани с неговите дейности, като в случай, че се подава заявление за статус на ОИО, те следва да включват рисковете, свързани с митниците и/или рисковете, свързани със сигурността и безопасността; и

- е предприел действия за ограничаване на установените рискове, като е въвел вътрешни процедури и практика, както и подходящи процедури за контрол.

Кои са действията, които следва да предприемат икономическите оператори преди официалното подаване на заявлението?

1. Да вземат решение относно вида на сертификата за който ще кандидатстват. При извършването на тази оценка основният въпрос, на който трябва да се отговори, е „Какви видове митнически дейности извършвам и в какво отношение сертификатът за ОИО може да ми бъде от полза?“;

         2. Да определят лице за контакт – икономическият оператор следва да определи лице за контакт с митническите органи, което има правомощия да взема решения и да контролира и да координира процеса на кандидатстване;

         3. Да получат предварителна информация от митническите органи във връзка с придобиването на статуса– обменът на информация на ранен етап и обсъждането с митническите органи ще спести много време, след като започне официалната процедура за сертифициране.

4. Да определят компетентната държава членка за подаване на заявление за ОИО в случаите на многонационални дружества и големи предприятия.

         Следва да се има предвид, че в случаите на  търговска централа и филиали всеки един от тях е отделно юридическо лице, поради което при кандидатстване за статус на ОИО всеки филиал попълва отделно искане. В случай, че голяма компания с множество клонове желае да получи статус на ОИО, тя не е длъжна да подава заявления за всички свои клонове. Достатъчно е да подаде само едно заявление, тъй като съгласно търговското право „клон” не е отделен юридически субект.

5. Да си направят самооценка относно готовността за изпълнение на критериите за издаване на сертификат за ОИО – за целта Европейската комисия е разработила Въпросник за самооценка (ВСО). Въпросникът за самооценка не е задължителен, но за да се ускори процесът на сертифициране настоятелно се препоръчва да се използва;

        

         6. Окончателно оформяне на съответните документи – в резултат на изпълнението на всички предходни действия може да се наложи да се внесат промени в заявлението и приложените към него документи. Това може да изисква допълнително време, но е по-ефективно препоръките на митническите органи да бъдат взети предвид на този етап.

Подаване на заявлението

Разпоредбите на чл. 14г от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на Комисията определя държавата членка, пред която се подава заявлението. Основният принцип е, че заявлението трябва да се подаде пред митническите органи на държавата членка, където лицето води/ или е достъпна основната отчетност, свързана с митническата дейност и където заявителят извършва поне част от дейностите, попадащи в обхвата на сертификата за ОИО.

         В Република България компетентният орган за подаване на заявленията и съответно издаване на сертификатите за статус на ОИО е Централното митническо управление.

Процедурата за подаване на заявление за сертификат за ОИО, която следва да се спазва е описана в членове от 14в до 14е на Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на Комисията.

Заявлението се подава писмено или в електронна форма в съответствие с образеца, посочен в приложение 1В от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на Комисията, като при попълването му се вземат предвид обяснителните бележки към него и приложенията, които се изискват.        След подаването му се извършва първоначална проверка на точността и пълнотата на заявлението.

Когато митническите органи установят, че заявлението не съдържа всички необходими данни, в 30 дневен от датата на получаването му те изискват от икономическия оператор да предостави необходимата информация, като посочват и мотивите за това.

Няма регламентиран срок, в който заявителят трябва да представи исканата допълнителна информация. Въпреки това без допълнителната информация обработката на заявлението не може да продължи.

Заявлението не се приема в следните случаи:

- не е подадено във формата, определена в законодателството;

- не е подадено в компетентната държава членка;

- подадено е в рамките на три години след отмяна на сертификат за ОИО;

- заявителят е осъждан за тежко престъпление, свързано с икономическата му дейност;

- към момента на подаване на искането заявителят е в процедура по несъстоятелност;

- заявителят има законен представител по митническите въпроси, който е бил осъден за тежко престъпление, свързано с нарушение на митническото законодателство и свързано с дейността му като законен представител.

Приемане на заявлението

След получаване на цялата необходима информация за приемането на заявлението митническите органи регистрират заявлението в националния регистър за ОИО и в централното приложение на Европейската комисия за ОИО. В регистрите се вписва поредния номер на приетото заявление, който в България се състои от:

Първите два символа са ISO код на държавата – BG, следва БУЛСТАТ на заявителя и пореден номер от националния регистър.

От датата на тази регистрация започват да текат сроковете за издаване на сертификат за ОИО или за отхвърляне на заявлението.

Проверка за изпълнение на условията и критериите за издаване на сертификат за ОИО

Съгласно разпоредбата на чл. 14о, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на Комисията, митническата администрация разполага със 120 календарни дни, за да извърши необходимите проверки за изпълнение на условията и критериите за предоставяне на статус на ОИО и да издаде сертификат или да отхвърли искането. В случай на обоснована необходимост митническите органи могат да удължат този срок с още 60 календарни дни. Срокът може да бъде удължен също по молба на кандидата и със съгласието на митническия орган.

Кой извършва проверката?

Проверката за изпълнение на условията и критериите за издаване на сертификат за ОИО се извършва от териториалното митническо управление (ТМУ) на територията на което е седалището и мястото на регистрация на заявителя. За целта ЦМУ изпраща на компетентното ТМУ заявлението и приложенията към него, като посочва и крайния срок за предоставяне в ЦМУ на резултатите от проверката.

В случай, че икономическият оператор има производствени или складови помещения на територията на повече от едно ТМУ, предварителни проверки на определени критерии се извършват и от тези митнически управления.

Ако заявителят извършва митническа дейност или съхранява част от счетоводните документи в други държави членки  се извършва консултационна процедура с тези държави членки.

Изпълнението на условията и критериите по чл. 14ж, 14и и 14й от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на Комисията се проверяват от служители на отдели Последващ контрол в ТМУ, а по чл.14з и 14к от същия регламент – от отделите за митническо разузнаване и разследване.

 Критерии за издаване на сертификат за ОИО – обхват на проверката

Задоволително изпълнение на митническите изисквания – чл. 14з от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на Комисията

Изпълнението на митническите изисквания се смята за задоволително, ако през последните три години, които предшестват подаването на заявлението, никакво сериозно нарушение или повторни нарушения на митническите разпоредби не са допускани от някое от следните лица:

- заявителят,

- лицата, ръководещи дружеството кандидат, или лицата, които осъществяват контрол над неговото управление,

- в съответните случаи — законният представител на кандидата по митническите въпроси,

-лицето, което отговаря в дружеството заявител за митническите въпроси.

Изпълнението на митническите изисквания може да се смята за задоволително, ако компетентният митнически орган реши, че дадено нарушение е маловажно по отношение на броя или размера на митническите операции и че същото не поражда съмнения относно добросъвестността на кандидата.

Ако лицата, които осъществяват контрол над дружеството, са учредени или имат местопребиваване в трета страна или ако заявителят е учреден преди по-малко от три години, митническите органи оценяват тяхното съответствие с този критерий въз основа на документите и информацията, с които разполагат.

Задоволителна система на управление на търговската и при необходимост на транспортната документация, която дава възможност за подходящ митнически контрол – чл. 14и от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на Комисията

За да могат митническите органи да установят изпълнението на този критерии, заявителят следва да изпълнява следните изисквания:

a) да разполага със счетоводна система, която да отговаря на общоприетите счетоводни принципи, прилагани в държавата членка, където се води счетоводството, и която би улеснила митническия контрол, основан на одита;

б) да позволява на митническия орган физически или електронен достъп до неговата митническа и когато е уместно, транспортна документация;

в) да има логистична система, която прави разлика между стоки от Общността и извън Общността;

г) да разполага с административна организация, която съответства на вида и размера на предприятието и която да е подходяща за управлението на стоковите потоци и да има вътрешен контрол, с който могат да се установят незаконни или нередовни операции;

д) да разполага със задоволителни процедури за използване на лицензии и разрешения, свързани с мерките по търговската политика или търговията със земеделски продукти;

е) да разполага със задоволителни процедури за архивиране на документите и информацията на дружеството и за защита срещу загуба на информация;

ж) служителите на кандидата да бъдат запознати с необходимостта да информират митническите органи винаги когато се установят трудности с изпълнението на изискванията и да установят подходящи лица за контакти с митническите органи;

з) кандидатът да има въведени подходящи мерки за сигурност на информационните технологии.

Доказана платежоспособност – чл. 14й от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на Комисията

Както е определено в член 14й от РПМК, условието, свързано с платежоспособността на кандидата, може да се счита за изпълнено, ако неговата платежоспособност може да се докаже за последните три години. Законодателството определя, че платежоспособност означава добро финансово състояние, което е достатъчно да се изпълняват задълженията на заявителя, като се отчитат съответните особености на вида стопанска дейност.

Ако заявителят е учреден преди по-малко от три години, неговата платежоспособност се оценява въз основа на наличната документация и информация.

За да установят изпълнението на този критерии митническите органи проверяват следното:

а) заявителят не е в производство по несъстоятелност;

б) през последните три години преди подаването на заявлението заявителят е изпълнявал без особени проблеми финансовите си задължения, свързани с плащането на мита и на всички други задължения, данъци или такси, начислявани върху или във връзка с вноса или износа на стоки;

в) заявителят може да докаже, че разполага с достатъчно финансови ресурси, за да изплати задълженията си;

г) заявителят няма отрицателна нетна стойност на активите, освен когато може да се докаже, че тя може да бъде покрита.

Подходящи стандарти за сигурност и безопасност – чл. 14к от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на Комисията

Критерият за сигурност и безопасност е от значение само ако икономическият оператор кандидатства за статус на ОИОСБ или ОИОК, като проверките се извършват за всички обекти, които имат връзка с дейностите на кандидата, свързани с митниците.

Стандартите за сигурност и безопасност се смятат за подходящи, ако са спазени следните условия:

а) сградите, които ще се използват във връзка с операциите, обхванати от сертификата, са изградени с материали, които да ги предпазват от незаконно въвеждане и осигуряват защита срещу незаконно проникване;

б) взети са подходящи мерки за контрол на достъпа за предотвратяване на неразрешения достъп до зони за товарене, товарни докове и карго зони;

в) мерки за обработка на стоки, които включват защита срещу неразрешено проникване, размяна или загуба на материал и подправяне на товарните единици;

г) където е приложимо, са налице процедури за обработка на лицензии за внос и/или износ, свързани със забрани и ограничения, и за разграничаване на такива стоки от други стоки;

д) сигурност на търговските партньори – заявителят е взел мерки за идентифициране на неговите търговски партньори с цел осигуряване на международната верига за доставки;

е) Сигурност на персонала – доколкото позволява законодателството, заявителят  проучва кандидатите за заемане на длъжности, които са чувствителни от гледна точка на сигурността, напр. да се провери дали не са били осъждани за престъпления във връзка със сигурността.

ж )заявителят гарантира, че съответния персонал активно участва в програмата за обезпечаване на сигурността, в т.ч. да се осигури обучение на всеки служител във връзка с рисковете в международната верига от доставки.

Документиране на резултатите от проверката

За резултатите от извършената проверка, проверяващият екип изготвя доклад, в който в обобщен и систематизиран вид се отразяват извършените проверки на всеки от критериите, описват се установените рискове и предложените мерки за последващ контрол, както и становище относно предоставяне или не статус на заявителя.

Проверяващият екип изготвя и план за наблюдение и контрол, основан на профилите на риска на ОИО, установени в процеса на проверката.

Предоставяне на статус

Доклада от проверката и плана за наблюдение и контрол се предоставят на издаващия митнически орган (ЦМУ), който е компетентен за вземане на окончателното решение за предоставяне на статус на ОИО или не.

Издаващият митнически орган уведомява писмено заявителя в случай на отказ за предоставяне на статус, като посочва основанията за вземането на това решение.

Отказа за предоставяне на статус не води автоматично до отмяна на което и да е съществуващо разрешение, издадено от митническите органи.

Издаващият митнически орган в рамките на 5 работни дни информира митническите органи на останалите държави членки за издаването на сертификат за ОИО. Информацията се предава и в случай на отказ от издаване.

За предоставения статус се издава сертификат в съответствие с образеца, посочен в приложение 1Г на Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на Комисията. Независимо в коя държава членка е издаден Сертификатът получава номер съставен от:

- ISO двубуквен код на издаващата страна,

- следва AEO ,

- буква, идентифицираща вида на сертификата

- С – митнически опростявания (Customs Cimplification)

-S – сигурност и безопасност (Security and Safety)

- F – пълен/комбиниран (Ful – Customs Cimplification/ Security and Safety)

- следва национален номер, съставен от ЕИК на ИО и пореден номер от националния регистър).

Напр.         BG AEOF 123456789 0017

Сертификатът влиза в сила на десетия работен ден след датата на  неговото издаване.   Сертификатът се признава във всички държави членки.

Срокът на валидност на сертификата за ОИО е неограничен.

Митническите органи  наблюдават и контролират спазването на условията и критериите, които ОИО следва да спазва и след получаване на статуса. За целта на всяка трета година митническите органи ще извършват проверка в помещенията на оператора, която цели да се установи продължаването на спазването на условията от страна на ОИО.

Прекратяване на статуса на ОИО

Статусът на ОИО се прекратява от митническите органи в следните случаи:

а) при установяване на неспазване на условията или критериите за сертификата;

б) митническите органи имат достатъчно основания да смятат, че ОИО е извършил деяния, които водят до наказателна процедура и са свързани с нарушаване на митническото законодателство.

При нормализиране на ситуацията издаващия митнически орган оттегля прекратяването на статуса.

Сертификата може да бъде и частично прекратен. Напр. в случай на комбиниран сертификат и не са спазени условията за сигурност и безопасност, може да се подаде искане за частично прекратяване и издаване на “заместващ” от вида “митнически опростявания”

Отмяна на статуса на ОИО

Статусът ОИО се отменя от издаващия митнически орган в следните случаи:

а) когато ОИО не успее да предприеме необходимите мерки за спазване на условията и критериите, на които следва да отговаря одобрен икономически оператор;

б) когато ОИО е допуснал сериозни нарушения, свързани с митническото законодателство и вече няма право на обжалване;

в) при поискване на Одобрения икономически оператор.

Отмяната влиза в сила в деня на нейното нотифициране.

Издаващият митнически орган незабавно информира митническите органи на останалите държави членки за отмяната на статуса на ОИО.

В рамките на три години от датата на отмяната икономическият оператор не може да подаде ново заявление за статус на ОИО, освен ако отмяната не е по негово искане.

Регламент (ЕС) № 952/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 09 октомври 2013 г. за създаване на Митническия кодекс на Съюза предвижда предимства за титулярите на сертификати за ОИО.

В зависимост от вида на сертификата одобрените икономически оператори ще могат да се възползват максимално от широката употреба на митническите опростявания или да се възползват от улесненията, свързани със сигурността и безопасността.

Икономическите оператори, които спазват митническото законодателство и са надеждни се възползват от международното взаимно признаване на статуса одобрен икономически оператор.