+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

Покана за свикване на Общо събрание на НОМА

  20.03.2020 14:14

 

На основание чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от Устава на НОМА и Решение на Управителния съвет на организацията и по инициатива на последния, Ви каня да участвате на заседание на Общото събрание на членовете на НОМА, което ще се проведе на 08.04.2020 г. от 17:00 часа.  Поради въведеното извънредно положение в страната като превенция за разпространение на вируса COVID-19 Общото събрание ще се проведе дистанционно посредством видео конферентна връзка

Дневен ред:

1- Приемане на отчета Управителния съвет за дейността на НОМА за 2019 г.
2- Приемане на бюджет на НОМА за 2020 г.
3- Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2019 г.
4- Разни.

Съгласно чл. 10, ал. 2 от Устава на сдружението, членовете се представляват от законните им представители или упълномощени с писмено пълномощно лица. Моля да използвате приложения към поканата Образец на пълномощно.

Пълномощно НОМА ОС

Съобразно нормата на чл. 28, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно.

С уважение,
доц. д-р Момчил Антов
председател на УС
НОМА