+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

Учебният център на НСБС и НОМА

  14.02.2014 14:25

ОРГАНИЗИРАТ

курс "Митническо представителство"

Методът на обучение е интерактивен:

 • лекции, дискусии, казуси и практически упражнения
 • допълнителна самоподготовка с електронна платформа МУДЪЛ

 Целева аудитория:

Служители в спедиторски, логистични, транспортни и търговски фирми, занимаващи се с митническо представителство

Целта на обучението е да се добият задълбочени знания за:

Същността и съдържанието на митническото представителство; Правно-нормативна уредба на митническия контрол; Митнически спогодби и конвенции; Технологията на представителството при вътрешно-общностната търговия; Търговските и транспортни документи при митническото представителство; Митнически облекчения и преференции; Информационните технологии в митническото представителство.

Успешно завършилите курса ще имат знания и умения:

 • правата и задължения на митническите представители
 • документално оформяне на внос на стоки
 • документално оформяне на износ на стоки
 • документално оформяне на транзит на стоки
 • технологичните особености на митническото представителство при акцизното облагане
 • процедурите за оформяне на безмитен внос

ПРОГРАМАТА ВКЛЮЧВА:

1.  Същност и организация на митническия контрол

 • Същност и обхват на митническия контрол
 • Функции и задачи на митническия контрол
 • Правно-нормативна уредба на митническия контрол
 • Органи и организация на митническия контрол

2. Международно митническо сътрудничество

 • Митнически спогодби и конвенции

3. Същност и съдържание на митническото представителство

 • Същностна характеристика на митническото представителство
 • Права и задължения на митническите представители

4. Търговски и транспортни документи при митническото представителство

 • Търговски документи
 • Транспортни документи

5. Митнически и други специфични документи при митническото представителство           

 • Митнически документи
 • Други специфични документи

6. Митническо представителство при внос на стоки

 • Документално оформяне на внос на стоки
 • Контролни действия на митническите представители при внос на стоки
 •  Казус

7. Митническо представителство при износ на стоки

 • Документално оформяне на износ на стоки
 • Контролни действия на митническите представители при износ на стоки
 • Казус

8. Митническо представителство при транзит на стоки

 • Документално оформяне на транзит на стоки
 • Контролни действия на митническите представители при транзит на стоки
 • Казус

 

9. Обхват и технология на митническото представителство при акцизното облагане           

 • Обхват на митническото представителство при акцизното облагане
 • Технологични особености на митническото представителство при акцизното облагане

10. Обхват и технология на представителството при вътрешно-общностната търговия

 • Характеристика на системата Интрастат
 • Особености на представителството при вътрешно-общностните доставки на стоки (ВОД)
 • Особености на представителството при вътрешно-общностните придобивания на стоки (ВОП)

11. Митнически облекчения и преференции

 • Опростени митнически процедури
 • Процедури за оформяне на безмитен внос
 • Митнически преференции на база произход на стоките
 •  Казус

 12. Митнически нарушения и административни наказания

 • Контрабанда
 • Митническа измама
 • Отклоняване от режим
 • Нарушаване на други разпоредби от митническото законодателство

13. Информационните технологии в митническото представителство

 •  Информационно осигуряване на митническото представителство
 • Обмен на информация между митническите представители и трети страни

Обучението ще се проведе на 03.04. и 04.04.2014 г. от 9:30 до 16:30 ч. в ЦПО НСБС. СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ – дo попълване на група от 15 души.

Такса участие: 300 лв + ДДС за участник (Цената включва: учебни материали, кафе паузи и обяд)

За членове на НСБС и НОМА – 25% отстъпка от цената (225 лв + ДДС за участник ).

 Таксата се превежда по банкова сметка в лева:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

IBAN–BG41UNCR7630 1051 4916 27

BIC Code UNCRBGSF

За допълнителна информация и програма на курса:

тел: 971 48 22; 971 50 25  E-mail: office@nsbs.bgsecretariat@nsbs.bg

Покана курс митнически процедури

Регистрационна карта