+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НОМА

  14.07.2014 16:56

НОМА напомня на своите членове, че въз основа на Решение на Управителния съвет на организацията от 19.05.2014 г. и по инициатива на последното, с настоящата Ви каня да присъствате на заседание на Общото събрание на членовете на НОМА, с БУЛСТАТ 130115696, което ще се проведе на 31.07.2014 г. от 12:00 часа на адрес: София 1336, ул. Андрей Германов № 11, при следния дневен ред:

  • Промяна в седалището и адреса на управление на Сдружението от с. Казичене, ул. „Трети март” № 1 на София 1336, ул. Андрей Германов № 11;
  • Приемане на отчета Управителния съвет за дейността на НОМА за 2013 г.;
  • Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет за посочения период;
  • Определяне на размера и срока за внасяне на годишния членски внос;
  • Приемане на промени в Устава на Сдружението;
  • Приемане на Общи условия за митническо представителство.
  • Разни.