+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

Проект на НАРЕДБА за допълнение на Наредба № Н-9 от 7.11.2018 г. за регистрите, водени от Агенция „Митници“

  03.01.2019 12:34

Проект!

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № Н-9 от 7.11.2018 г. за регистрите, водени от Агенция „Митници“

(ДВ, бр. 94 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 2, ал. 1 се създават т. 13-15:

„13. регистър „Протокол за извършена акцизна проверка“;

14. регистър „Протокол за извършена митническа проверка“;

15. регистър „Административнонаказателно производство“.“.

§ 2. В глава втора се създават раздели XIII-XV с чл. 27-29:

Раздел XIII

„Регистър „Протокол за извършена акцизна проверка“

Чл. 27. (1) Агенция „Митници“ води и поддържа електронен регистър „Протокол за извършена акцизна проверка“, в който се регистрират протоколите за извършени проверки за спазване на Закона за акцизите и данъчните складове и нормативните актове по неговото прилагане.

(2) Регистърът съдържа данни за:

1. номера и датата на протокола;

2. името и длъжността на органа, който го е съставил, и на органите, които са извършили действията;

3. имената, адресите и качеството на лицата, които са участвали или присъствали при извършване на действията;

4. индивидуализиращите данни за проверяваното лице;

5. датата и мястото на действията;

6. времето, когато са започнали и завършили действията;

(3) Вписване на данни и обстоятелства в регистъра се извършва от митнически служител.

(4) За всеки запис в регистъра се генерира уникален референтен номер.

(5) Регистърът позволява търсенето, преглеждането и коригирането на данни и обстоятелства по генерирания уникален референтен номер.

Раздел XIV

Регистър „Протокол за извършена митническа проверка“

Чл. 28. (1) Агенция „Митници“ води и поддържа електронен регистър „Протокол за извършена митническа проверка“, в който се регистрират протоколите за извършени проверки за спазване на митническото законодателство.

(2) Регистърът съдържа данни за:

1. номера и датата на протокола;

2. името и длъжността на органа, който го е съставил, и на органите, които са извършили действията;

3. имената, адресите и качеството на лицата, които са участвали или присъствали при извършване на действията;

4. индивидуализиращите данни за проверяваното лице;

5. датата и мястото на действията;

6. времето, когато са започнали и завършили действията;

7. посока на движение (излизане и/или влизане от Съюза или страната) 2

(3) Вписване на данни и обстоятелства в регистъра се извършва от митнически служител.

(4) За всеки запис в регистъра се генерира уникален референтен номер.

(5) Регистърът позволява търсенето, преглеждането и коригирането на данни и обстоятелства по генерирания уникален референтен номер.

Раздел XV

Регистър „Административнонаказателно производство“

Чл. 28. (1) Агенция „Митници“ води и поддържа електронен регистър „Административнонаказателно производство“, в който се регистрират данни за образувани административнонаказателни производства.

(2) Регистърът съдържа данни за:

1. номер на административнонаказателното производство;

2. номер и дата на съставяне на акта за установяване на административно нарушение, трите имена на актосъставителя;

3. индивидуализиращите данни за лице;

4. номер и дата на наказателното постановление или споразумение за прекратяване на административнонаказателното производство, или мотивирана резолюция за прекратяване на административнонаказателното производство.

5. размер на наложена глоба/имуществена санкция в наказателното постановление или споразумение за прекратяване на административнонаказателното производство;

6. решение за одобряване или за отказ за одобряване на споразумение за прекратяване на административнонаказателното производство – номер и дата;

7. дата на влизане в сила.

(3) Вписване на данни и обстоятелства в регистъра се извършва от митнически служител.

(4) За всеки запис в регистъра се генерира уникален референтен номер.

(5) Регистърът позволява търсенето, преглеждането и коригирането на данни и обстоятелства по генерирания уникален референтен номер.“.

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3992