+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

Общото събрание на членовете на НОМА

  13.12.2018 12:35

Въз основа на чл. 11, ал.2 и ал.3 от Устава на НОМА и Решение на Управителния съвет на организацията и по инициатива на последното, УС кани членовете на организацията да присъстват на заседание на Общото събрание на НОМА, което ще се проведе на 24.01.2019г. от 15:30 часа на адрес: София 1336, ул. Андрей Германов № 11, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета Управителния съвет за дейността на НОМА за 2018 г.;

 

2. Приемане на бюджет на НОМА за 2019г.;

 

3. Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018г.;

4. Промени в устава на НОМА;

5. Осбовождаване от длъжност на членовете и избор на нов Управителния съвет нa НОМА;

6. Освобождаване от длъжност на Председателя и избор на нов Председател на НОМА

 

7. Разни.

 

Съгласно Устава на дружеството членовете се представляват от законните им представители или упълномощени с писмено пълномощно лица.